Skip to content

Zisobano zyambuula atala azilembedwe muBbaibbele

Kkopa zisobano zyakuswiilizya zilaazyiiyo zyatwaambo twamuBbaibbele, alimwi akwiiya atalaa bantu balembedwe muBbaibbele azyakacitika ziyandikana.

 

Utulekelele, makani aaya tako pe aIntaneti mumulaka ooyu.

Makani aaya alajanika mumulaka ooyu mumapeji aatobela: