Skip to content

Atalaa Bakamboni baJehova

Ikuti kuyanda kwaambulaa ndiswe, kunjila umwi wamiswaangano yesu, kukumbila ciiyo caBbaibbele citabbadalwi, naa kwiiya zyiingi atalaa ndiswe, eeci cibeela cilakugwasya. Alubo tulakutamba kuti uzoobone nzitucita kwiinda mukuswaya mawofesi eesu.

 

 

Free Bible Study Program

Nkamboonzi Nitweelede Kwiiya Bbayibbele?

Munyika yoonse, bantu biingi.baliikuzijana muBbaibbele nsandulo zyamibuzyo iikatazya loko mubuumi. Ulayanda na kuti ayebo ube umwi wabaabo?

Niinzi Cicitika Kuciiyo caBbaibbele?

Munyika yoonse, Bakamboni baJehova bazibidwaa kucita mabambe aaciiyo caBbaibbele citabbadalwi pe. Bona mbaabeleka.

Kumbila Ciiyo caBbaibbele

Jana zyiiyo zyamahala zyambuula atala azili muBbaibbele aciindi alimwi aabusena mpuwangunukide

Meetings and Events

Miswaangano Yambungano yaBakamboni baJehova

Yanduula kuti nkuukuli nkubaswaaninana akuti bakomba biyeni.

Chiyubulusyo Chalufu lwaJesu

Munyaka amunyaka bantu biingi balabungana kuti bazooyeeye lufu lwaJesu kuchitwa kamwi amunyaka. Ulatambwa kuti uzooyiye mbokonzya kugwasigwa alufu lwaJesu.

Mbaani Baliikucita Kuyanda KwaJehova Mazuba Aano?

Bakamboni baJehova bajanika munyika yoonse alimwi balaamaponeno asiyene-siyene. Niinzi ciswaanizya bantu boonse aaba basiyene-siyene?

Makani Mubufwiifwi​—Nyika Yoonse

  • 240​—Zisi ooko Bakamboni baJehova nkobajanika

  • 8 579 909​—Bakamboni baJehova

  • 10 079 709​—Zyiiyo zyaBbaibbele zyaan’anda zyakacitwa zitabbadalwi pe

  • 20 329 317​—Bakaliwo kuCiibalusyo calufu lwaKristo cicitwa munyaka amunyaka

  • 119 954​—Mbungano