Skip to content

Atalaa Bakamboni baJehova

Ikuti kuyanda kwaambulaa ndiswe, kunjila umwi wamiswaangano yesu, kukumbila ciiyo caBbaibbele citabbadalwi, naa kwiiya zyiingi atalaa ndiswe, eeci cibeela cilakugwasya. Alubo tulakutamba kuti uzoobone nzitucita kwiinda mukuswaya mawofesi eesu.

 

Pulogilamu Yakwiiya Bbayibbele Iitabbadalwi

Nkamboonzi Nitweelede Kwiiya Bbayibbele?

Munyika yoonse, bantu biingi.baliikuzijana muBbaibbele nsandulo zyamibuzyo iikatazya loko mubuumi. Ulayanda na kuti ayebo ube umwi wabaabo?

Niinzi Cicitika Kuciiyo caBbaibbele?

Munyika yoonse, Bakamboni baJehova bazibidwaa kucita mabambe aaciiyo caBbaibbele citabbadalwi pe. Bona mbaabeleka.

Kumbila Ciiyo caBbaibbele

Jana zyiiyo zyamahala zyambuula atala azili muBbaibbele aciindi alimwi aabusena mpuwangunukide

Miswaangano Azimwi Zichitwa

Miswaangano Yambungano yaBakamboni baJehova

Yanduula kuti nkuukuli nkubaswaaninana akuti bakomba biyeni.

Kuyeeya Lufu lwaJesu

Bantu biingi munyika yoonse bayoobungana kuti bazooyeeye lufu lwaJesu kuchitwa munyaka amunyaka. Tulookumutamba kuti muzoomvwe kuti lufu lwaJesu lumugwasya biyeni.

Mbaani Baliikucita Kuyanda KwaJehova Mazuba Aano?

Bakamboni baJehova bajanika munyika yoonse alimwi balaamaponeno asiyene-siyene. Niinzi ciswaanizya bantu boonse aaba basiyene-siyene?

Makani Mubufwiifwi​—Nyika Yoonse

  • 240​—Zisi ooko Bakamboni baJehova nkobajanika

  • 8 695 808​—Bakamboni baJehova

  • 7 705 765​—Zyiiyo zyaBbaibbele zyaan’anda zyakacitwa zitabbadalwi pe

  • 17 844 773​—Bakaliwo kuCiibalusyo calufu lwaKristo cicitwa munyaka amunyaka

  • 120 387​—Mbungano