Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 24

Bakaleka Kuzuzikizya Chisyomezyo Chabo

Bakaleka Kuzuzikizya Chisyomezyo Chabo

Jehova wakabuzya Musa kuti: ‘Tanta achilundu uze kulindime. Ndiyanda kukupa milawu njintalembe amabwe.’ Musa wakatanta achilundu alimwi wakakukkala nkuko kwamazuba ali 40, sikati amansiku. Kali nkukooko, Jehova wakalemba Milawu iili Kkumi amabwe aabili apapalete akwiipa Musa.

Nikwakiinda chiindi, maIsrayeli bakayeeya kuti Musa wakali kunonoka kuboola. Bakabuzya Aroni kuti: ‘Tuyanda muntu utatuzulwide. Tupangile chintu chitabe leza wesu.’ Mpawo Aroni wakati: ‘Amundipe ngolida nzimulazyo.’ Wakatenta ngolida akapanga ng’ombe yangolida. Mpawo bantu bakati: ‘Ng’ombe eeyi nguLeza wesu wakatugwisya muEgepita.’ Bakatalika kukomba ng’ombe yangolida alimwi bakachita pobwe. Chakali chibi na kuchita oobo? Chakali chibi, nkaambo bakali basyomezya kuti bakali kuyookomba Jehova alikke. Pesi nzibakachita zyakapa kuti batachizuzikizyi chisyomezyo chabo.

 Jehova wakabona nzibakachita, mpawo wakabuzya Musa kuti: ‘Seluka ukabone nzibali kuchita bantu. Baleka kundiswiilila alimwi balikukomba leza wakubeja.’ Musa wakaseluka achilundu kajisi mabwe abili apapalete.

Naakasika afwiifwi ankubakali kukkala, Musa wakamvwa bantu kabali kwiimba. Mpawo wakabona bali kuzyana akukomba ng’ombe. Musa wakanyema loko. Wakasowa mabwe aabili apapalete mpawo akapanduka. Wakiinyonyoona chakufwambaana ng’ombe yangolida. Mpawo wakabuzya Aroni kuti: ‘Wazumininaanzi kuti bantu bakweene kuchita chintu chibi chili boobo?’ Aroni wakati: ‘Utanyemi pe. Ulibazi bantu aaba mbubabede. Bandibuzya kuti ndibachitile leza wabo, nkinkaako ndatenta ngolida zyabo mpawo ndabapangila ng’ombe eeyi.’ Aroni taakeelede kuzichita pe eezi. Musa wakabweeda kuchilundu kuyookumbila Jehova kuti alekelele bantu.

Jehova wakabalekelela bantu bakali kuyanda kumuswiilila. Tazili antanganana na kuti maIsrayeli bakeelede kuswiilila Musa?

“Na wakonkezya Leza cikonke, utamuki kucizuzikizya, nkaambo tabotelwi bufubafuba; zuzikizya ncowakakonkezya.”—Mukambausi 5:4