Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 52

Basilumamba baJehova Bali Mumulilo

Basilumamba baJehova Bali Mumulilo

Mwaami wabanaSiriya wakaliswini kulwana maIsrayeli. Pesi musinsimi Elisha wakali kuchenjezya mwaami waIsrayeli chiindi choonse, nkinkaako wakakonzya kuchija. Bbeni-hadadi wakali kuyanda kujata Elisha. Wakamvwa kuti Elisha wakali mumuunzi waDotani alimwi wakatuma basilumamba baSiriya kuti bakamujate.

BanaSiriya bakasika kuDotani mansiku. Nibwakacha, mubelesi waElisha wakazwa anze amuunzi mpawo wakawubona kawuzyungulukidwe abasilumamba biingi. Wakayoowa alimwi wakoompolola kati: ‘Elisha tuchite biyeni?’ Mpawo Elisha wakamubuzya kuti: ‘Mbituli aabo mbiingi kwiinda mbabo.’ Kuchiindi nchicheecho, Jehova wakapa kuti mubelesi waElisha abone chilundu chakazwide mabbiza angolo zyankondo zyamulilo.

Basilumamba babanaSiriya nibakali kuyanda kujata Elisha, Elisha wakakomba kati: ‘Jehova chita kuti bataboni.’ Muchiindi nchicheecho, nikuba kuti bakalilangide, pesi teebakakubwene pe nkubakabede. Elisha wakabuzya basilumamba kuti: ‘Muli mumuunzi  uutali nguwo pe. Amunditobele ndimutole kumuntu ngumuyanduula.’ Bakatobela Elisha mane baakusika kuSamariya kwaakali kukkala mwaami waIsrayeli.

Nikwakayinda chiindi, basilumamba babanaSiriya bakazookubona nkubakabede. Mwaami waIsrayeli wakabuzya Elisha kuti: ‘Ndibajaye na?’ Elisha wakazumina na kuti bantu aabo bakali kuyanda kumujata bajayigwe? Peepe. Elisha wakati: ‘Utabajayi pe. Bape chakulya, mpawo ubaleke baye kulimbabo.’ Nkinkaako, mwaami wakabachitila pobwe mpawo wakabalayilila kuti babweede kulimbabo.

“Lino kaanzambwene nkitujisi kubusyu bwakwe nkaaka kakuti, na twakumbila kufumbwa cintu cili buti cili mbuli makanze aakwe, ulatumvwa.”—1 Johane 5:14