Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 57

Jehova Wakatuma Jeremiya Kuti Akakambawuke

Jehova Wakatuma Jeremiya Kuti Akakambawuke

Jehova wakasala Jeremiya kuti abe musinsimi wachisi chaJuda. Wakamubuzya kuti akambawukile bantu akubachenjezya kuti baleke kuchita zintu zibi. Jeremiya wakati: ‘Akaka Jehova, ndichili mwanike-nike. Nsikonzyi pe kwaambuula abantu.’ Mpawo Jehova wakamubuzya kuti: ‘Utayoowi pe. Ndiyookubuzya nzweelede kwaambuula. Ndiyookugwasya.’

Jehova wakabuzya Jeremiya kuti abunganie baalumi bapati bamumuunzi akupwaya nongo kunembo lyabo. Mpawo wakeelede kubabuzya kuti: ‘Mbuboobu mbuyoonyonyoonwa muunzi waJerusalemu.’ Chiindi Jeremiya naakachita nzyakabuzigwa aJehova, baalumi bapati bamumuunzi bakanyema loko. Mupayizi uutegwa Pashuri, wakawuma Jeremiya akumubikka muntolongo. Busiku boonse, Jeremiya taakali kukonzya pe kweenda. Nibwakacha, Pashuri wakamwaangununa Jeremiya. Kuzwa waawo, Jeremiya wakati: ‘Nsichikonzyi pe. Nsichikooyookambawuka pe.’ Pesi Jeremiya wakaleka na kukambawuka? Peepe. Chiindi naakayeeyesesya atala amakani aaya, Jeremiya wakati: ‘Makani aaJehova ali mbuli mulilo mumafuwa aangu. Nsikooleka pe kukambawuka.’ Jeremiya wakayinkilila kunembo kachenjezya bantu.

Nikwakiinda minyaka, kwakaba mwaami mupya muchisi chaJuda. Bapayizi abasinsimi bakubeja teebakali kuuyanda pe mulumbe waJeremiya. Bakabuzya baalumi bapati bamumuunzi kuti: ‘Muntu ooyu weelede kufwa.’ Mpawo Jeremiya wakati: ‘Ikuti mwandijaya, munooli mwajaya muntu uutakwe mulandu. Ndambuula makani aaJehova, kutali aangu pe.’ Chiindi baalumi bapati bamumuunzi nibakamvwa makani aaya, bakati: ‘Muntu ooyu teelede kufwa pe.’

Jeremiya wakayinkilila kunembo kakambawuka alimwi baalumi bapati bamumuunzi  bakanyemesya. Bakabuzya mwaami kuti Jeremiya wakeelede kujayigwa. Mwaami wakati balakonzya kuchita kufumbwa nzibayanda kuli Jeremiya. Bakamubweza akumuwaalila mumugodi wakali amatope, kabayanda kuti afwide mukati. Jeremiya wakasaanguna kubbila mumatope.

Mpawo mubelesi wamung’anda yamwaami uutegwa Ebbedi-melekki, wakabuzya mwaami kuti: ‘Baalumi bapati bawaalila Jeremiya mumugodi! Ikuti twamuleka, uyoofwida mumo.’ Mpawo mwaami wakabuzya Ebbedi-melekki kuti abweze bamwi baalumi kuti bakagwisye Jeremiya mumugodi. Jeremiya, taakazumina kufumbwa chintu kuti chimulesye kukambawuka. Tatweelede kuchita oobo na andiswe?

“Muyoosulwa kubantu boonse nkaambo kazina lyangu, nekubaboobo oyo uukakatila kusikila kumamanino uyoofutuka.”—Matayo 10:22