Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 81

Nkambawuko Yakuchilundu

Nkambawuko Yakuchilundu

Naakamaninsya kusala baapostolo, Jesu wakaya kubusena kwakabungene bantu biingi. Bakali kuzwa kuGalilaya, kuJudaya, kuTire, kuSidoni, kuSiriya akumasena amwi akali afwiifwi akuJordani. Bakeeta bantu bakali kuchiswa abakali kupenzegwa amadimoni. Jesu wakabaponia boonse. Mpawo wakakkala munsi achilundu akutalisya kubayiisya. Wakapandulula nzitweelede kuchita kuti tube beenzinyina baLeza. Alubo, wakayiisya kuti tweelede kwiiya atala aJehova akumuyanda. Tazichiti pe kuti tuyande Leza kuti katutabayandi bamwi. Tweelede kuba abuuya alimwi tubajate kabotu bantu boonse nikuba basinkondoma.

Jesu wakati: ‘Tamweelede kuyanda beenzinyoko luzutu. Pesi mweelede kuyanda basinkondonyoko alimwi mulekelelane chamoyo woonse. Ikuti mwabisizya umwi muntu, amukumbile lulekelelo chakufwambaana. Mbubonya mbomuyanda kuti bantu bamuchitile, anywebo amubachitile mbubonya.’

 Jesu wakachenjezya bantu atala akuyandisya bunoti. Wakati: ‘Kuba mweenzinyina waJehova kulayandikana kwiinda kuba amali nyingi. Nkaambo muntu ulakonzya kukubbida mali, pesi taakwe uukonzya kukubbida bweenzinyoko mbuli abo aJehova. Mutakataazikani akuti muyoolyaanzi, muyoonywaanzi naa kuti muyoozwaataanzi. Amulange bayuni. Leza ulabasanina. Kulikataazya takupi kuti mupone chiindi chilamfu. Amuzibe kuti Jehova ulizizi nzimuyanda.’

Bantu taakwe nibakamvwide muntu wakali kwaambuula mbuli Jesu. Bapati bazikombelo zyabo teebakabayiisya zintu zili boobu pe. Nkamboonzi Jesu naakali muyiisi mupati? Nkaambo wakali kuyiisya zintu zyakali kuzwa kuli Jehova.

“Amulikulike ijokwe lyangu, mwiiye kwangu, nkaambo ndilibombede, ndi mutete moyo, mulakatalukwa mumyoyo yanu.”—Matayo 11:29