Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 14

Muzike Wakaswiilila Leza

Muzike Wakaswiilila Leza

Umwi wakali muniini kubana baJakkobo, nguJosefa. Bakulana bakwe bakabona kuti Jakkobo wakali kuyandisya Josefa. Ubonaanga bakalikumvwa biyeni? Bakamuchitila munyono Josefa alimwi bakali kumusulayika. Chiindi Josefa naakali kulota zintu zitajayilikene, wakali kubabuzya bakulana bakwe. Ziloto eezi zyakali kwaamba kuti bakali kuyoomufugamina. Eezi zyakapa kuti bayindilile kumusulayika!

Limwi zuba, bakulana baJosefa bakali kweembela mbelele afwiifwi amuunzi waShekkemu. Mpawo, Jakkobo wakatuma Josefa kuti akaswaye bakulana bakwe. Nibakabona Josefa kachili kule-kule kazabuza bakati: ‘Ngoyo siziloto wasika. Atumujaye!’ Bakamujata akumusowela mudindi damfu. Pesi umwi mukulana wakwe uutegwa Juda wakati: ‘Tutamujayi pe! Atumuuzye.’ Mpawo, bakawuzya Josefa kuli basikuuzya bakuMidiyani bakali kuya kuEgepita aansiliva zili 20.

Kuzwa waawo, bakulana baJosefa bakanika jansi lyaJosefa mubulowa bwampongo mpawo bakalitola kuli wisi akwaamba kuti: ‘Teejansi lyamwanaako na eeli?’ Jakkobo wakabonaanga Josefa wajayigwa amunyama wamusokwe. Wakawusa loko. Taakwe muntu wakali kukonzya kumuumbulizya pe.

Basikuuzya baku Midiyani nibakasika kuEgepita, bakawuzya Josefa kumupati wababelesi baFaro uutegwa Potifara. Pesi Jehova wakakwabilila Josefa. Potifara wakabona kuti Josefa wakali kubeleka kabotu akuti ulasyomeka. Mukuya kwachiindi, Josefa wakapegwa mulimu wakweendelezya zintu zyoonse zyaPotifara.

MukaPotifara wakabona kuti Josefa mubotu akuti ulisimide. Chiindi choonse mukayintu ooyu wakali kubuzya Josefa kuti boone  amwi. Pesi Josefa wakali kuchita biyeni? Wakali kukakaka akwaamba kuti: ‘Peepe! Tazili kabotu pe. Simalelo wangu ulandisyoma alubo inywe muli mukayintu wakwe. Ikuti ndawona andinywe, ndinooli ndilikubisizya Leza!’

Limwi zuba mukayintu waPotifara wakasungilizya Josefa kuti awone anguwe. Wakajata chigogo chaJosefa, pesi Josefa wakachija. Chiindi Potifara naakasika kung’anda, mukayintu wakwe wakamubuzya kuti Josefa wasiyande kundivumpila. Pesi wakali kubeja. Potifara wakanyema loko zyakuti wakalayilila kuti Josefa abikkwe muntolongo. Pesi Jehova taakamuluba pe Josefa.

“Amulibombye kujanza lya-Leza lyanguzu, kuti akamusumpule kuciindi ceelede.”—1 Petro 5:6