Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 22

Chigambyo kuLwizi Lusalala

Chigambyo kuLwizi Lusalala

Faro naakabona kuti maIsrayeli azwa muEgepita, wakalisola kuti wakabazumizya kuti biinke. Wakabuzya basilumamba bakwe kuti: ‘Amubambe ngolo zyangu zyoonse zyankondo alimwi tubatobele! Teetwayelede kubalekela kuti biinke.’ Faro abasilumamba bakwe bakatalika kutobela maIsrayeli.

Jehova wakali kubazulwida bantu bakwe alimwi wakali kubelesya joba sikati mpawo mansiku wakali kubelesya mulilo. Wakababuzya kuti bayinde kuLwizi Lusalala akuti bayake zisanza nkukooko.

Mpawo maIsrayeli akabona Faro abasilumamba bakwe bazabuza. MaIsrayeli akali aba akati, kunembo kwakali lwizi mpawo musule kwakali basilumamba baku Egepita. Bakakwiilila Musa akwaamba kuti: ‘Twafwa! Wakeelede kutuleka katubelekela bana Egepita.’ Pesi Musa wakababuzya kuti: ‘Mutayoowi pe. Amwiime mubone Jehova mbwatatufutule.’ Eezi tazitondeezyi na kuti Musa wakali kusyoma Jehova?

Jehova wakabuzya maIsrayeli kuti baye kunembo. Mubusiku oobo, Jehova wakasumpula joba akulibikka akati kabantu baku Egepita amaIsrayeli. Kulubazu lwabantu baku Egepita kwakali mudima. Pesi kumaIsrayeli kwakali mumuni.

Jehova wakabuzya Musa kuti atandabike kuboko kwakwe ajulu  amaanzi. Mpawo Jehova wakachita kuti kuunge guwo pati busiku oobo. Maanzi akaanzana mpawo kwakaba nzila akati. MaIsrayeli oonse akiinda anyika njumu mumbali kakuli maanzi aakayimvwi mbuli miduli.

Faro abasilumamba bakwe bakatobela maIsrayeli munzila eeyi yamulwizi. Mpawo Jehova wakabanyongania basilumamba baku Egepita. Mavili angolo zyabo akatalika kuzwa. Mpawo basilumamba bakoompolola kabati: ‘Atuchije! Nkaambo Jehova nguwe uubalwanina.’

Jehova wakabuzya Musa kuti: ‘Tandabika kuboko kwako ajulu amaanzi.’ Mpawo maanzi akaswaanana akuvumba basilumamba baku Egepita. Faro abasilumamba bakwe boonse bakafwa. Taakwe wakafutuka pe.

Kulubazu lumwi lwalwizi, maIsrayeli akali kutembawula Leza akwiimba kuti: ‘Amwiimbile Jehova, nkaambo ulisumpukide loko. Imbizi asikwiitanta wabawaala boonse mulwizi.’ Bantu nibakali kwiimba, bakayintu bakali kuzyana akuuma nsaka. Bantu boonse bakabotelwa nkaambo bakali baangunuka choonzyo!

“Boobo ncotulisyomaisya kuti, Jehova ngomuvuni wangu takukwe encenjoowa. Nobaba bantu ino bandicite buti?”—BaHebrayo 13:6