Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 60

Bwaami Buyookkala Kukabe Kutamani

Bwaami Buyookkala Kukabe Kutamani

Bumwi busiku, Mwaami Nebbukkadinezari wakalota chiloto chiyoosya. Chakamukataazya zyakuti wakakachilwa koona. Wakayita basondi mpawo wakababuzya kuti: ‘Amundipandulwide nzindalota.’ Pesi bakati: ‘O mwami, tubuzye nzwaalota.’ Pesi Nebbukkadinezari wakababuzya kuti: ‘Peepe! Amundibuzye nzindalota, nkaambo mwakachilwa ndilamujaya.’ Pesi bakamubuzya kuti: ‘Tubuzye nzwaalota mpawo tuyookupandulwida kuti zyambaanzi.’ Mpawo wakababuzya kuti: ‘Moonse muyanda kundeena. Amundibuzye nzindalota.’ Bakabuzya mwaami kuti: ‘Taakwe muntu ukonzya kuzichita eezyo. Chintu nchulikukumbila nchiyumu.’

Nebbukkadinezari wakanyema loko zyakuti wakalayilila kuti basondi abaalumi basongo boonse bamuBbabbuloni bajayigwe. Eezi zyakali kwaamba kuti Daniyele, Shadirekki, Mishekki aAbbedinego abalabo bakeelede kujayigwa. Mpawo Daniyele wakakumbila mwaami kuti amupe chiindi. Kuzwa waawo, kalaamwi abeenzinyina bakakomba kuli Jehova kuti abagwasye. Jehova wakachita biyeni?

Jehova wakatondeezya Daniyele chilengaano chachiloto chaNebbukkadinezari ambuchakali kwaamba. Buzuba bwakatobela, Daniyele wakabuzya mubelesi wamwaami kuti: ‘Utabajayi pe baalumi aaba. Ndilakonzya kupandulula chiloto chamwaami.’ Mubelesi wakatola Daniyele kuli Nebbukkadizari. Mpawo Daniyele wakabuzya mwaami kuti: ‘Leza wakutondeezya zintu zitakachitike kunembo. Nzezi nzwaakalota: Wakabona chibumbwa chipati kachili amutwe wangolida, kaango amaboko zyakali zyansiliva, bula azibelo zyakali zyabutale (copper), mawulu akali ansimbi azituta zyakali zyansimbi iswaanisidwe abulongo. Kuzwa waawo, kwakakolomonwa bbwe kuchilundu mpawo lyakawuma zituta zyachibumbwa. Mpawo chibumbwa chakanyonyoonwa akuba buungu alimwi bwakatolwa aluuwo. Kuzwa waawo, bbwe eelyo lyakaba chilundu chipati alimwi lyakazuzya nyika yoonse.’

 Daniyele wakati: ‘Nzezi zyaambwa achiloto chako: Bwaami bwako mbubo bwiimininwa amutwe wangolida. Nsiliva mbwaami buyookutobela. Mpawo kuyootobela bwabutale alimwi oobu buyooyendelezya nyika yoonse. Bwaami butobela bunoosimide mbuli nsimbi. Kumamanino, kuyooba bwaami buyoowanzaana aakati alimwi chimwi chipaanzi chinoosimide mbuli nsimbi, pesi chimwi tachinoosimide mbuli bulongo. Alubo, bbwe lyakaba chilundu, Mbwaami bwaLeza. Buyoonyonyoona mfulumende zyoonse alimwi buyookkala kukabe kutamani.’

Nebbukkadinezari wakavundama akukotamina Daniyele. Wakati: ‘Leza wako nguwe wakutondeezya nzindakalota. NguLeza wabaleza.’ Muchiindi chakuti Nebbukkadinezari ajaye Daniyele, pesi wakapa kuti Daniyele abe mupati wabaalumi basongo boonse akuti abe mweendelezi muBbabbiloni. Wakubona na kuti Jehova wakayisandula biyeni nkombyo yaDaniyele?

“Bakababungika antoomwe mubusena butegwa muci-Hebrayo Harmagedoni.”—Ciyubunuzyo 16:16