Hebreo 7:1-28

7  Sapagkat ang Melquisedec na ito, hari ng Salem, saserdote ng Kataas-taasang Diyos,+ na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik mula sa pagpatay sa mga hari at nagpala sa kaniya+  at siyang binahaginan ni Abraham ng ikasampu mula sa lahat ng bagay,+ ay una sa lahat, kung isasalin, “Hari ng Katuwiran,” at siya rin namang hari ng Salem,+ samakatuwid nga, “Hari ng Kapayapaan.”  Sa pagiging walang ama, walang ina, walang talaangkanan, walang pasimula ng mga araw+ ni wakas ng buhay, kundi ginawang tulad ng Anak ng Diyos,+ siya ay nananatiling isang saserdote nang walang hanggan.+  Kaya nga, masdan ninyo kung gaano kadakila ang taong ito na sa kaniya ay nagbigay si Abraham, ang ulo ng pamilya, ng ikasampu mula sa mga pangunahing samsam.+  Totoo, ang mga lalaki mula sa mga anak ni Levi+ na tumatanggap ng kanilang makasaserdoteng katungkulan ay may utos na lumikom ng mga ikapu+ mula sa mga tao+ ayon sa Kautusan, samakatuwid nga, mula sa kanilang mga kapatid, kahit na ang mga ito ay lumabas mula sa mga balakang ni Abraham;+  ngunit ang tao na ang talaangkanan+ ay hindi matatalunton mula sa kanila ay tumanggap ng mga ikapu mula kay Abraham+ at nagpala sa kaniya na nagtaglay ng mga pangako.+  Hindi nga matututulan, ang mababa ay pinagpapala ng mas dakila.+  At sa isang kalagayan ay mga taong namamatay ang tumatanggap ng mga ikapu,+ ngunit sa isa pang kalagayan ay yaong isa na pinatototohanang buháy.+  At, maaari ko pang sabihin, sa pamamagitan ni Abraham maging si Levi na tumatanggap ng mga ikapu ay nagbayad ng mga ikapu, 10  sapagkat siya ay nasa mga balakang+ pa ng kaniyang ninuno nang salubungin siya ni Melquisedec.+ 11  Sa gayon, kung ang kasakdalan+ ay tunay ngang sa pamamagitan ng Levitikong pagkasaserdote,+ (sapagkat kalakip na bahagi iyon nang ibigay sa bayan ang Kautusan,)+ bakit kailangan pang bumangon+ ang isa pang saserdote ayon sa paraang gaya ng kay Melquisedec+ at hindi masasabing ayon sa paraang gaya ng kay Aaron? 12  Sapagkat yamang ang pagkasaserdote ay pinapalitan,+ nagkakaroon din ng pangangailangang palitan ang kautusan.+ 13  Sapagkat ang tao na tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay kabilang sa ibang tribo,+ na mula roon ay walang sinumang nanungkulan sa altar.+ 14  Sapagkat talagang malinaw na ang ating Panginoon ay lumitaw mula sa Juda,+ isang tribo na tungkol dito ay walang anumang sinalita si Moises may kinalaman sa mga saserdote. 15  At lalo pa ngang higit na malinaw, taglay ang pagkakatulad kay Melquisedec+ ay may bumabangong ibang saserdote,+ 16  na naging gayon, hindi ayon sa kautusan ng isang utos na nakasalig sa laman,+ kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na di-masisira,+ 17  sapagkat sa pagpapatotoo ay sinasabi: “Ikaw ay isang saserdote magpakailanman ayon sa paraang gaya ng kay Melquisedec.”+ 18  Tunay nga, kung gayon, may nangyayaring pagsasaisantabi ng naunang utos dahil sa kahinaan+ at kawalang-bisa nito.+ 19  Sapagkat ang Kautusan ay walang anumang pinasakdal,+ ngunit nagawa ito ng pagpapasok pa ng isang mas mabuting pag-asa,+ na sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos.+ 20  Gayundin, kung paanong ito ay hindi nagkagayon nang walang ipinanatang sumpa, 21  (sapagkat mayroon ngang mga lalaki na naging mga saserdote nang walang ipinanatang sumpa, ngunit may isa na may sumpang ipinanata mula sa Isa na nagsabi tungkol sa kaniya: “Si Jehova ay sumumpa+ (at hindi siya magsisisi), ‘Ikaw ay isang saserdote magpakailanman,’ ”)+ 22  sa gayunding paraan, si Jesus ang ibinigay bilang panagot ng isang mas mabuting tipan.+ 23  Karagdagan pa, marami ang kinailangang maging saserdote nang sunud-sunod+ dahil nahahadlangan sila ng kamatayan+ na magpatuloy bilang gayon, 24  ngunit siya palibhasa’y nananatiling buháy magpakailanman+ ay nagtataglay ng kaniyang pagkasaserdote nang walang mga kahalili. 25  Dahil dito ay nagagawa rin niyang iligtas nang lubusan yaong mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay laging buháy upang makiusap para sa kanila.+ 26  Sapagkat ang ganitong mataas na saserdote ay nararapat para sa atin,+ matapat,+ walang katusuhan,+ walang dungis,+ hiwalay sa mga makasalanan,+ at naging mas mataas kaysa sa langit.+ 27  Hindi niya kailangan sa araw-araw,+ gaya ng ginagawa ng matataas na saserdoteng iyon, na maghandog ng mga hain, una ay para sa kaniyang sariling mga kasalanan+ at pagkatapos ay para roon sa bayan:+ (sapagkat ito ay ginawa niya nang minsanan+ nang ihandog+ niya ang kaniyang sarili;) 28  sapagkat ang Kautusan ay nag-aatas ng mga taong may kahinaan+ bilang matataas na saserdote,+ ngunit ang salita ng ipinanatang sumpa+ na dumating kasunod ng Kautusan ay nag-aatas sa isang Anak, na pinasakdal+ magpakailanman.

Talababa