Hebreo 6:1-20

6  Sa dahilang ito, ngayong iniwan na natin ang pang-unang+ doktrina tungkol sa Kristo,+ sumulong tayo tungo sa pagkamaygulang,+ na hindi na muling naglalatag ng pundasyon,+ samakatuwid nga, ang pagsisisi mula sa patay na mga gawa,+ at pananampalataya sa Diyos,+  ang turo tungkol sa mga bautismo+ at ang pagpapatong ng mga kamay,+ ang pagkabuhay-muli sa mga patay+ at ang walang-hanggang hatol.+  At gagawin natin ito, kung ipahihintulot nga ng Diyos.+  Sapagkat imposible nga kung tungkol doon sa mga naliwanagan+ nang minsanan, at nakatikim ng makalangit na kaloob na walang bayad,+ at naging mga kabahagi sa banal na espiritu,+  at nakatikim+ ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng darating na sistema ng mga bagay,+  ngunit nahulog,+ na panumbalikin silang muli sa pagsisisi,+ sapagkat ibinabayubay nilang muli ang Anak ng Diyos sa ganang kanila at inilalantad siya sa hayag na kahihiyan.+  Halimbawa, ang lupa na umiinom sa ulan na bumubuhos dito nang madalas, at pagkatapos ay nagsisibol ng pananim na nararapat sa mga ipinagsaka,+ ay tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos bilang ganti.  Ngunit kung nagsisibol ito ng mga tinik at mga dawag, ito ay itinatakwil at malapit nang sumpain;+ at humahantong ito sa pagkasunog.+  Gayunman, sa inyong kalagayan, mga minamahal, kami ay kumbinsido sa mga bagay na mas mabuti at sa mga bagay na kalakip ng kaligtasan, bagaman nagsasalita kami sa ganitong paraan. 10  Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo para sa kaniyang pangalan,+ dahil kayo ay naglingkod sa mga banal+ at patuloy na naglilingkod. 11  Ngunit nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding kasipagan upang magkaroon ng lubos na katiyakan+ ng pag-asa+ hanggang sa wakas,+ 12  upang hindi kayo maging makupad,+ kundi maging mga tagatulad+ niyaong mga sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako.+ 13  Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham,+ yamang hindi niya maipanumpa ang sinumang mas dakila, ay ipinanumpa+ niya ang kaniyang sarili, 14  na sinasabi: “Tiyak ngang sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita.”+ 15  At sa gayon pagkatapos makapagpakita ng pagtitiis si Abraham, siya ay nagtamo ng pangakong ito.+ 16  Sapagkat ipinanunumpa ng mga tao ang isa na mas dakila,+ at ang kanilang sumpa ang siyang wakas ng bawat pagtatalo, yamang iyon ay isang legal na garantiya sa kanila.+ 17  Sa ganitong paraan ang Diyos, nang nilayon niyang ipakita nang lalong sagana sa mga tagapagmana+ ng pangako ang kawalang-pagbabago+ ng kaniyang layunin, ay pumasok taglay ang isang sumpa, 18  upang, sa pamamagitan ng dalawang bagay na di-mababago na doon ay imposibleng magsinungaling ang Diyos,+ tayong mga tumakas na patungo sa kanlungan ay magkaroon ng masidhing pampatibay-loob na manghawakan sa pag-asang+ inilagay sa harap natin. 19  Taglay natin ang pag-asang+ ito bilang angkla para sa kaluluwa, na kapuwa tiyak at matatag, at pumapasok ito sa loob ng kurtina,+ 20  kung saan isang tagapagpauna ang pumasok alang-alang sa atin,+ si Jesus, na naging isang mataas na saserdote ayon sa paraang gaya ng kay Melquisedec magpakailanman.+

Talababa