Hebreo 10:1-39

10  Sapagkat yamang ang Kautusan ay may anino+ ng mabubuting bagay na darating, ngunit hindi ang mismong kabuuan ng mga bagay, hindi kailanman kayang pasakdalin ng mga tao yaong mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga hain taun-taon na patuluyan nilang inihahandog.+  Kung hindi gayon, hindi ba tumigil na sana ang paghahandog ng mga hain, dahil yaong mga nag-uukol ng sagradong paglilingkod na nilinis na nang minsanan ay hindi na magkakaroon pa ng kamalayan sa mga kasalanan?+  Sa kabaligtaran, sa pamamagitan ng mga haing ito ay may pagpapaalaala ng mga kasalanan taun-taon,+  sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi maaaring mag-alis ng mga kasalanan.+  Kaya nga nang pumarito siya sa sanlibutan ay sinabi niya: “ ‘Ang hain at handog ay hindi mo ninais,+ ngunit naghanda ka ng katawan para sa akin.+  Hindi mo sinang-ayunan ang mga buong handog na sinusunog at ang handog ukol sa kasalanan.’+  Nang magkagayon ay sinabi ko, ‘Narito! Ako ay dumating (sa balumbon ng aklat ay nakasulat iyon tungkol sa akin)+ upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos.’ ”+  Pagkatapos munang sabihin: “Hindi mo ninais ni sinang-ayunan mo man ang mga hain at mga handog at mga buong handog na sinusunog at handog ukol sa kasalanan”+—mga haing inihahandog ayon sa Kautusan+  saka naman niya sinasabi: “Narito! Ako ay dumating upang gawin ang iyong kalooban.”+ Inaalis niya ang una upang maitatag niya ang ikalawa.+ 10  Dahil sa nasabing “kalooban”+ ay pinabanal+ na tayo sa pamamagitan ng paghahandog+ ng katawan ni Jesu-Kristo nang minsanan.+ 11  Gayundin, ang bawat saserdote ay lumalagay sa kaniyang dako+ sa araw-araw+ upang mag-ukol ng pangmadlang paglilingkod at upang maghandog nang madalas ng gayunding mga hain, yamang ang mga ito ay hindi kailanman lubusang makapag-aalis ng mga kasalanan.+ 12  Ngunit ang taong ito ay naghandog ng isang hain ukol sa mga kasalanan nang walang hanggan+ at umupo sa kanan ng Diyos,+ 13  na mula noon ay naghihintay hanggang sa mailagay ang kaniyang mga kaaway bilang tuntungan para sa kaniyang mga paa.+ 14  Sapagkat sa pamamagitan nga ng isang haing handog+ ay pinasakdal+ niya nang walang hanggan yaong mga pinababanal. 15  Bukod diyan, ang banal na espiritu+ ay nagpapatotoo rin sa atin, sapagkat pagkatapos na sabihin nito: 16  “ ‘Ito ang tipan na ipakikipagtipan ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon,’ sabi ni Jehova. ‘Ilalagay ko sa kanilang mga puso ang aking mga kautusan, at sa kanilang mga pag-iisip ay isusulat ko ang mga iyon,’ ”+ 17  sinasabi nito pagkaraan: “At sa anumang paraan ay hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga gawang tampalasan.”+ 18  At kung saan may kapatawaran+ ng mga ito, wala nang handog pa ukol sa kasalanan.+ 19  Samakatuwid, mga kapatid, yamang mayroon tayong katapangan para sa daang papasók+ sa dakong banal+ sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, 20  na kaniyang pinasinayaan para sa atin bilang isang bago at buháy na daan sa pamamagitan ng kurtina,+ samakatuwid nga, ang kaniyang laman,+ 21  at yamang mayroon tayong isang dakilang saserdote sa bahay ng Diyos,+ 22  lumapit tayo na may tapat na mga puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang ating mga puso ay nawisikan na mula sa isang balakyot na budhi+ at ang ating mga katawan ay napaliguan na ng malinis na tubig.+ 23  Panghawakan nating mahigpit ang pangmadlang pagpapahayag ng ating pag-asa+ nang walang pag-uurong-sulong,+ sapagkat siya na nangako ay tapat.+ 24  At isaalang-alang natin ang isa’t isa upang mag-udyukan+ sa pag-ibig at sa maiinam na gawa,+ 25  na hindi pinababayaan ang ating pagtitipon,+ gaya ng kinaugalian ng iba, kundi nagpapatibayang-loob+ sa isa’t isa, at lalung-lalo na samantalang inyong nakikita na papalapit na ang araw.+ 26  Sapagkat kung sinasadya nating mamihasa sa kasalanan+ pagkatapos na matanggap ang tumpak na kaalaman sa katotohanan,+ wala nang anumang haing natitira pa para sa kasalanan,+ 27  kundi may nakatatakot na paghihintay sa paghuhukom+ at may maapoy na paninibugho na lalamon doon sa mga sumasalansang.+ 28  Ang sinumang taong nagwalang-halaga sa kautusan ni Moises ay mamamatay nang hindi kinahahabagan, sa patotoo ng dalawa o tatlo.+ 29  Gaano pa kaya katinding kaparusahan,+ sa palagay ninyo, ang karapat-dapat sa tao na yumurak+ sa Anak ng Diyos at itinuring na may pangkaraniwang halaga ang dugo+ ng tipan na sa pamamagitan nito ay pinabanal siya, at may paghamak na lumapastangan sa espiritu+ ng di-sana-nararapat na kabaitan? 30  Sapagkat kilala natin siya na nagsabi: “Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti”;+ at muli: “Hahatulan ni Jehova ang kaniyang bayan.”+ 31  Isang bagay na nakatatakot ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buháy.+ 32  Gayunman, patuloy ninyong alalahanin ang mga araw noong una nang, pagkatapos na kayo ay maliwanagan,+ kayo ay nagbata ng matinding pakikipagpunyagi sa ilalim ng mga pagdurusa,+ 33  kung minsan ay habang inilalantad kayo na waring nasa dulaan+ kapuwa sa mga pagdusta at mga kapighatian, at kung minsan ay habang nagiging mga kabahagi kayo niyaong mga may gayong karanasan.+ 34  Sapagkat kayo ay kapuwa nagpahayag ng pakikiramay doon sa mga nasa bilangguan at may kagalakang tinanggap ang pandarambong+ sa inyong mga ari-arian, sa pagkaalam na kayo nga ay mayroong mas mabuti at namamalaging pag-aari.+ 35  Samakatuwid, huwag ninyong iwaksi ang inyong kalayaan sa pagsasalita,+ na may malaking gantimpalang+ kabayaran. 36  Sapagkat nangangailangan kayo ng pagbabata,+ upang pagkatapos na magawa ninyo ang kalooban ng Diyos+ ay matanggap ninyo ang katuparan ng pangako.+ 37  Sapagkat “kaunting-kaunting panahon”+ na lamang, at “siya na pumaparito ay darating at hindi magluluwat.”+ 38  “Ngunit ang aking matuwid ay mabubuhay dahil sa pananampalataya,”+ at, “kung uurong siya, ang aking kaluluwa ay walang kaluguran sa kaniya.”+ 39  Hindi nga tayo ang uri na umuurong sa ikapupuksa,+ kundi ang uri na may pananampalataya upang maingatang buháy ang kaluluwa.+

Talababa