Hebreo 13:1-25

13  Magpatuloy nawa ang inyong pag-ibig na pangkapatid.+  Huwag ninyong kalilimutan ang pagkamapagpatuloy,+ sapagkat sa pamamagitan nito ang ilan, nang hindi nila namamalayan, ay nag-asikaso sa mga anghel.+  Ingatan ninyo sa isipan yaong mga nasa gapos ng bilangguan+ na para bang naigapos kayong kasama nila,+ at yaong mga pinagmamalupitan,+ yamang kayo rin mismo ay nasa katawan pa.  Maging marangal nawa ang pag-aasawa sa gitna ng lahat, at maging walang dungis ang higaang pangmag-asawa,+ sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga mapakiapid at mga mangangalunya.+  Maging malaya nawa mula sa pag-ibig sa salapi+ ang inyong paraan ng pamumuhay, habang kayo ay kontento+ na sa mga bagay sa kasalukuyan.+ Sapagkat kaniyang sinabi: “Hindi kita sa anumang paraan iiwan ni sa anumang paraan ay pababayaan.”+  Anupat tayo ay magkaroon ng lakas ng loob+ at magsabi: “Si Jehova ang aking katulong; hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao?”+  Alalahanin ninyo yaong mga nangunguna sa inyo,+ na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at habang dinidili-dili ninyo ang kinalalabasan ng kanilang paggawi ay tularan+ ninyo ang kanilang pananampalataya.+  Si Jesu-Kristo ay gayon pa rin kahapon at ngayon, at magpakailanman.+  Huwag kayong magpapadala sa sari-sari at ibang mga turo;+ sapagkat mabuti sa puso ang mabigyan ng katatagan sa pamamagitan ng di-sana-nararapat na kabaitan,+ hindi sa pamamagitan ng mga bagay na makakain,+ na hindi naman pinakinabangan niyaong mga nagpapakaabala sa mga ito. 10  Tayo ay may altar na mula roon ay walang awtoridad na kumain yaong mga gumagawa ng sagradong paglilingkod sa tolda.+ 11  Sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na iyon na ang dugo ay dinadala ng mataas na saserdote sa loob ng dakong banal para sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampo.+ 12  Kaya si Jesus din, upang mapabanal+ niya ang bayan sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo,+ ay nagdusa sa labas ng pintuang-daan.+ 13  Kung gayon, pumaroon tayo sa kaniya sa labas ng kampo, na dinadala ang kadustaan na kaniyang dinala,+ 14  sapagkat dito ay wala tayong lunsod na nananatili,+ kundi may-pananabik nating hinahanap ang isa na darating.+ 15  Sa pamamagitan niya ay lagi tayong maghandog sa Diyos ng hain ng papuri,+ samakatuwid nga, ang bunga ng mga labi+ na gumagawa ng pangmadlang pagpapahayag ukol sa kaniyang pangalan.+ 16  Bukod diyan, huwag ninyong kalilimutan ang paggawa ng mabuti+ at ang pagbabahagi ng mga bagay-bagay sa iba, sapagkat sa gayong mga hain ay lubos na nalulugod ang Diyos.+ 17  Maging masunurin kayo doon sa mga nangunguna sa inyo+ at maging mapagpasakop,+ sapagkat patuloy silang nagbabantay sa inyong mga kaluluwa na gaya niyaong mga magsusulit;+ upang gawin nila ito nang may kagalakan at hindi nang may pagbubuntunghininga, sapagkat ito ay makapipinsala sa inyo.+ 18  Magpatuloy kayo sa pananalangin+ para sa amin, sapagkat nagtitiwala kami na kami ay may matapat na budhi, yamang nais naming gumawi nang matapat sa lahat ng bagay.+ 19  Ngunit pinapayuhan ko kayo na lalung-lalo nang gawin ito, upang masauli ako sa inyo sa lalong madaling panahon.+ 20  Ngayon nawa’y ang Diyos ng kapayapaan,+ na siyang nag-ahon mula sa mga patay+ sa dakilang pastol+ ng mga tupa+ na may dugo ng walang-hanggang tipan,+ ang ating Panginoong Jesus, 21  ay magsangkap sa inyo ng bawat mabuting bagay upang gawin ang kaniyang kalooban, na isinasagawa sa atin sa pamamagitan ni Jesu-Kristo yaong lubhang kalugud-lugod sa kaniyang paningin;+ sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan-kailanman.+ Amen. 22  Ngayon ay pinapayuhan ko kayo, mga kapatid, na pagtiisan ang salitang ito ng pampatibay-loob, sapagkat ako nga ay bumuo ng isang liham sa inyo sa kakaunting salita.+ 23  Bigyang-pansin ninyo na ang ating kapatid na si Timoteo+ ay pinalaya na, at kung darating siya sa lalong madaling panahon ay kasama ko siyang makikita kayo. 24  Ipaabot ninyo ang aking mga pagbati sa lahat niyaong mga nangunguna+ sa inyo at sa lahat ng mga banal. Yaong mga nasa Italya+ ay nagpapadala sa inyo ng kanilang mga pagbati. 25  Ang di-sana-nararapat na kabaitan+ ay sumainyong lahat.

Talababa