Hebreo 9:1-28

9  Sa ganang sarili, kung gayon, ang naunang tipan ay nagkaroon ng mga ordinansa ng sagradong paglilingkod+ at ng makalupang banal na dako nito.+  Sapagkat may itinayong unang silid ng tolda+ na kinaroroonan ng kandelero+ at gayundin ng mesa+ at ng pagtatanghal ng mga tinapay;+ at ito ay tinatawag na “ang Dakong Banal.”+  Ngunit sa likuran ng ikalawang kurtina+ ay ang silid ng tolda na tinatawag na “ang Kabanal-banalan.”+  Naroon ang isang ginintuang insensaryo+ at ang kaban ng tipan+ na may kalupkop na ginto sa palibot,+ na kinalalagyan ng ginintuang banga na may manna+ at ng tungkod ni Aaron na nag-usbong+ at ng mga tapyas+ ng tipan;  ngunit sa ibabaw nito ay ang maluwalhating mga kerubin+ na lumililim sa panakip na pampalubag-loob.+ Ngunit hindi ngayon ang panahon upang magsalita nang detalyado may kinalaman sa mga bagay na ito.  Pagkatapos na maitayo ang mga bagay na ito sa ganitong paraan, ang mga saserdote ay pumapasok sa unang silid ng tolda+ sa lahat ng panahon upang isagawa ang mga sagradong paglilingkod;+  ngunit sa ikalawang silid ay tanging ang mataas na saserdote ang pumapasok nang minsan sa isang taon,+ na hindi walang dalang dugo,+ na kaniyang inihahandog para sa kaniyang sarili+ at para sa mga kasalanang di-namamalayan ng bayan.+  Sa gayon ay nililinaw ng banal na espiritu na ang daang+ papasók sa dakong banal ay hindi pa naihahayag habang nakatayo pa ang unang tolda.+  Ang tolda ngang ito ay isang ilustrasyon+ para sa takdang panahon na narito na ngayon,+ at kaayon nito ay inihahandog kapuwa ang mga kaloob at mga hain.+ Gayunman, hindi kayang pasakdalin+ ng mga ito ang taong gumagawa ng sagradong paglilingkod may kinalaman sa kaniyang budhi,+ 10  kundi may kaugnayan lamang sa mga pagkain+ at sa mga inumin+ at sa iba’t ibang bautismo.+ Ang mga ito ay mga kahilingan ng batas may kinalaman sa laman+ at ipinataw hanggang sa takdang panahon upang ituwid ang mga bagay-bagay.+ 11  Gayunman, nang si Kristo ay dumating bilang isang mataas na saserdote+ ng mabubuting bagay na naganap na, sa pamamagitan ng mas dakila at lalong sakdal na tolda na hindi ginawa ng mga kamay, samakatuwid nga, hindi sa paglalang na ito,+ 12  siya ay pumasok, hindi, hindi taglay ang dugo+ ng mga kambing at ng mga guyang toro, kundi taglay ang sarili niyang dugo,+ nang minsanan sa dakong banal at nagtamo ng walang-hanggang katubusan para sa atin.+ 13  Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing+ at ng mga toro+ at ang abo+ ng dumalagang baka na iwinisik doon sa mga nadungisan+ ay nakapagpapabanal hanggang sa ikalilinis ng laman,+ 14  gaano pa ngang higit na ang dugo+ ng Kristo, na sa pamamagitan ng walang-hanggang espiritu ay naghandog+ ng kaniyang sarili nang walang dungis sa Diyos, ay makapaglilinis+ ng ating mga budhi mula sa patay na mga gawa+ upang makapag-ukol tayo ng sagradong paglilingkod+ sa Diyos na buháy? 15  Kaya iyan ang dahilan kung bakit siya ay isang tagapamagitan+ ng isang bagong tipan, upang sa gayon, dahil isang kamatayan ang naganap upang palayain sila sa pamamagitan ng pantubos+ mula sa mga pagsalansang sa ilalim ng naunang tipan,+ yaong mga tinawag ay tumanggap ng pangako ng walang-hanggang mana.+ 16  Sapagkat kung saan may tipan,+ ang kamatayan ng taong nagpangyari ng tipan ay kailangang ilaan. 17  Sapagkat ang isang tipan ay may bisa dahil sa patay na mga handog, yamang ito ay walang bisa samantalang buháy pa ang taong nagpangyari ng tipan. 18  Dahil dito ang naunang tipan+ ay hindi rin naman pinasinayaan nang walang dugo.+ 19  Sapagkat nang masabi na ni Moises sa buong bayan ang bawat utos ayon sa Kautusan,+ kinuha niya ang dugo ng mga guyang toro at ng mga kambing kasama ang tubig at iskarlatang balahibo ng tupa at isopo+ at winisikan ang mismong aklat at ang buong bayan, 20  na sinasabi: “Ito ang dugo ng tipan na ibinigay ng Diyos bilang utos sa inyo.”+ 21  At winisikan niya ng dugo+ ang tolda+ at gayundin ang lahat ng mga sisidlan para sa pangmadlang paglilingkod. 22  Oo, halos lahat ng bagay ay nililinis ng dugo+ ayon sa Kautusan, at malibang magbuhos ng dugo+ ay walang kapatawarang magaganap.+ 23  Samakatuwid ay kinakailangan na ang makasagisag na mga paglalarawan+ ng mga bagay sa langit ay linisin sa ganitong mga paraan,+ ngunit ang makalangit na mga bagay mismo ay sa pamamagitan ng mga hain na mas mabuti kaysa sa gayong mga hain. 24  Sapagkat si Kristo ay pumasok, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng mga kamay,+ na isang kopya ng katunayan,+ kundi sa langit mismo,+ upang ngayon ay humarap sa mismong persona ng Diyos para sa atin.+ 25  Ni hindi rin naman upang ihandog niya nang madalas ang kaniyang sarili, gaya nga ng mataas na saserdote na pumapasok sa dakong banal+ taun-taon+ na may dugong hindi sa kaniya. 26  Kung hindi gayon, kailangan niyang magdusa nang madalas mula sa pagkakatatag+ ng sanlibutan. Ngunit ngayon ay inihayag niya ang kaniyang sarili+ nang minsanan+ sa katapusan ng mga sistema ng mga bagay+ upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahain ng kaniyang sarili.+ 27  At kung paanong nakalaan sa mga tao+ na mamatay nang minsanan, ngunit pagkatapos nito ay paghuhukom,+ 28  kaya gayundin inihandog ang Kristo nang minsanan+ upang dalhin ang mga kasalanan ng marami;+ at sa ikalawang pagkakataon+ na siya ay magpapakita,+ ito ay hiwalay sa kasalanan+ at doon sa mga marubdob na naghahanap sa kaniya para sa kanilang kaligtasan.+

Talababa