Hebreo 11:1-40

11  Ang pananampalataya+ ay ang mapananaligang paghihintay sa mga bagay na inaasahan,+ ang malinaw na pagtatanghal ng mga katunayan bagaman hindi nakikita.+  Sapagkat sa pamamagitan nito ay pinatotohanan ang mga tao ng sinaunang mga panahon.+  Sa pananampalataya ay ating napag-uunawa na ang mga sistema ng mga bagay+ ay iniayos sa pamamagitan ng salita ng Diyos,+ anupat ang nakikita ay umiral mula sa mga bagay na hindi nakikita.+  Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng hain na lalong higit ang halaga kaysa kay Cain,+ na sa pamamagitan ng pananampalatayang ito ay pinatotohanan siya na siya ay matuwid, na ang Diyos ang nagpapatotoo+ may kaugnayan sa kaniyang mga kaloob; at sa pamamagitan nito siya, bagaman namatay siya, ay nagsasalita pa.+  Sa pananampalataya si Enoc+ ay inilipat upang hindi makakita ng kamatayan, at hindi siya masumpungan saanman sapagkat inilipat siya ng Diyos;+ sapagkat bago pa ang pagkakalipat sa kaniya ay nagkaroon siya ng patotoo na lubos niyang napalugdan ang Diyos.+  Bukod diyan, kung walang pananampalataya+ ay imposibleng palugdan siya nang lubos,+ sapagkat siya na lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya nga ay umiiral+ at na siya ang nagiging tagapagbigay-gantimpala+ doon sa mga may-pananabik na humahanap sa kaniya.+  Sa pananampalataya si Noe,+ pagkatapos mabigyan ng babala mula sa Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita,+ ay nagpakita ng makadiyos na takot at nagtayo ng arka+ ukol sa pagliligtas ng kaniyang sambahayan; at sa pamamagitan ng pananampalatayang ito ay hinatulan niya ang sanlibutan,+ at siya ay naging tagapagmana ng katuwiran+ na ayon sa pananampalataya.  Sa pananampalataya si Abraham,+ nang tawagin siya, ay sumunod nang lumabas patungo sa isang dako na itinalagang tanggapin niya bilang mana; at umalis siya, bagaman hindi nalalaman kung saan siya paroroon.+  Sa pananampalataya ay nanirahan siya bilang dayuhan sa lupain ng pangako na gaya ng sa isang banyagang lupain,+ at tumira sa mga tolda+ na kasama sina Isaac+ at Jacob,+ ang mga kasama niyang tagapagmana ng pangako ring iyon.+ 10  Sapagkat hinihintay niya ang lunsod+ na may tunay na mga pundasyon, na ang tagapagtayo at maygawa ng lunsod na ito ay ang Diyos.+ 11  Sa pananampalataya rin si Sara+ mismo ay tumanggap ng kapangyarihan na maglihi ng binhi, kahit lampas na siya sa takdang gulang,+ yamang itinuring niyang tapat siya na nangako.+ 12  Kaya mula rin sa isang tao,+ at siya na para na ring patay,+ ay may mga anak na isinilang na gaya ng mga bituin sa langit dahil sa dami at gaya ng mga buhanging nasa tabing-dagat, di-mabilang.+ 13  Sa pananampalataya ang lahat ng mga ito ay namatay,+ bagaman hindi nila nakamtan ang katuparan ng mga pangako,+ ngunit nakita nila ang mga iyon mula sa malayo+ at malugod na inasahan ang mga iyon at hayagang sinabi na sila ay mga taga-ibang bayan at mga pansamantalang naninirahan sa lupain.+ 14  Sapagkat yaong mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagbibigay ng katibayan na may-pananabik silang naghahanap ng kanilang sariling dako.+ 15  Gayunman, kung patuloy nga nilang inalaala ang dakong iyon na kanilang pinanggalingan,+ nagkaroon sana sila ng pagkakataong bumalik.+ 16  Ngunit ngayon ay inaabot nila ang isang mas mabuting dako, samakatuwid nga, yaong nauukol sa langit.+ Dahil dito ay hindi sila ikinahihiya ng Diyos, na matawagan bilang kanilang Diyos,+ sapagkat inihanda niya ang isang lunsod+ para sa kanila. 17  Sa pananampalataya si Abraham, nang subukin siya,+ ay para na ring inihandog si Isaac, at ang tao na may-katuwaang tumanggap ng mga pangako ay nagtangkang ihandog ang kaniyang bugtong na anak,+ 18  bagaman sinabi sa kaniya: “Ang tatawaging ‘iyong binhi’ ay magiging sa pamamagitan ni Isaac.”+ 19  Ngunit inisip niya na magagawa ng Diyos na ibangon siya kahit mula sa mga patay;+ at mula roon ay tinanggap nga rin niya siya sa makatalinghagang paraan.+ 20  Sa pananampalataya rin ay pinagpala ni Isaac sina Jacob+ at Esau+ may kinalaman sa mga bagay na darating. 21  Sa pananampalataya si Jacob, nang malapit nang mamatay,+ ay pinagpala ang bawat isa sa mga anak na lalaki ni Jose+ at sumamba na nakahilig sa puno ng kaniyang baston.+ 22  Sa pananampalataya si Jose, nang malapit na siyang mamatay, ay bumanggit tungkol sa pag-alis+ ng mga anak ni Israel; at nagbigay siya ng utos may kinalaman sa kaniyang mga buto.+ 23  Sa pananampalataya si Moises ay itinago ng kaniyang mga magulang sa loob ng tatlong buwan pagkapanganak sa kaniya,+ sapagkat nakita nila na ang bata ay maganda+ at hindi nila kinatakutan ang utos+ ng hari. 24  Sa pananampalataya si Moises, nang malaki na,+ ay tumanggi na tawaging anak ng anak na babae ni Paraon,+ 25  na pinili pang mapagmalupitan kasama ng bayan ng Diyos kaysa sa magtamo ng pansamantalang kasiyahan sa kasalanan, 26  sapagkat itinuring niya ang kadustaan+ ni Kristo bilang kayamanan na nakahihigit kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto; sapagkat tumingin siyang mabuti sa gantimpalang kabayaran.+ 27  Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto,+ ngunit hindi natakot sa galit ng hari,+ sapagkat nagpatuloy siyang matatag na parang nakikita ang Isa na di-nakikita.+ 28  Sa pananampalataya ay ipinagdiwang niya ang paskuwa+ at ang pagsasaboy ng dugo,+ upang hindi galawin ng tagapuksa ang kanilang mga panganay.+ 29  Sa pananampalataya ay tumawid sila sa Dagat na Pula na gaya ng sa tuyong lupa,+ ngunit nang mangahas na lumusong doon, ang mga Ehipsiyo ay nalulon.+ 30  Sa pananampalataya ang mga pader ng Jerico ay bumagsak pagkatapos na maligiran ang mga iyon sa loob ng pitong araw.+ 31  Sa pananampalataya si Rahab+ na patutot ay hindi nalipol na kasama niyaong mga naging masuwayin, sapagkat tinanggap niya ang mga tiktik sa mapayapang paraan.+ 32  At ano pa ang sasabihin ko? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung ilalahad ko pa ang tungkol kina Gideon,+ Barak,+ Samson,+ Jepte,+ David+ at gayundin ang kay Samuel+ at sa iba pang mga propeta,+ 33  na sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumupig ng mga kaharian sa labanan,+ nagpangyari ng katuwiran,+ nagtamo ng mga pangako,+ nagtikom ng mga bibig ng mga leon,+ 34  nagpatigil ng puwersa ng apoy,+ tumakas sa talim ng tabak,+ mula sa mahinang kalagayan ay napalakas,+ naging magiting sa digmaan,+ dumaig sa mga hukbo ng mga banyaga.+ 35  Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli;+ ngunit ang ibang mga tao ay pinahirapan sapagkat ayaw nilang tumanggap ng paglaya sa pamamagitan ng anumang pantubos, upang sila ay makapagkamit ng mas mabuting pagkabuhay-muli. 36  Oo, tinanggap ng iba ang kanilang pagsubok sa pamamagitan ng mga panlilibak at mga panghahagupit, higit pa nga riyan, sa pamamagitan ng mga gapos+ at mga bilangguan.+ 37  Sila ay binato,+ sila ay sinubok,+ sila ay nilagari, sila ay namatay+ sa pagpaslang sa pamamagitan ng tabak, sila ay nagpagala-gala na nakabalat-tupa,+ na nakabalat-kambing, samantalang sila ay nasa kakapusan,+ nasa kapighatian,+ pinagmamalupitan;+ 38  at ang sanlibutan ay hindi naging karapat-dapat sa kanila. Sila ay nagpagala-gala sa mga disyerto at mga bundok at mga yungib+ at mga lungga sa lupa. 39  Ngunit ang lahat ng mga ito, bagaman pinatotohanan sila dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi nagkamit ng katuparan ng pangako,+ 40  yamang patiunang nakita ng Diyos ang isang bagay na mas mabuti+ para sa atin,+ upang hindi sila+ mapasakdal+ nang bukod sa atin.+

Talababa