ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

เป็นไปได้ไหมที่จะเข้าใจคัมภีร์ไบเบิล?

คัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคำของพระเจ้า. พระคัมภีร์เป็นเหมือนจดหมายจากพ่อที่เปี่ยมด้วยความรัก. (2 ติโมเธียว 3:16) ในคัมภีร์ไบเบิล พระเจ้าบอกให้รู้วิธีที่เราสามารถทำให้พระองค์พอพระทัย เหตุผลที่พระองค์ยอมให้มีความชั่ว และสิ่งที่พระองค์จะทำเพื่อมนุษยชาติในอนาคต. แต่พวกผู้สอนศาสนาบิดเบือนคำสอนในพระคัมภีร์ ทำให้หลายคนคิดว่าพวกเขาคงไม่มีวันเข้าใจคัมภีร์ไบเบิลได้.—กิจการ 20:29, 30

พระยะโฮวาพระเจ้าทรงอยากให้เรารู้ความจริงเกี่ยวกับพระองค์. ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงประทานหนังสือที่เราสามารถอ่านเข้าใจได้.—อ่าน 1 ติโมเธียว 2:3, 4

คุณจะเข้าใจคัมภีร์ไบเบิลได้อย่างไร?

นอกจากประทานคัมภีร์ไบเบิลให้เราแล้ว พระยะโฮวายังช่วยเราให้เข้าใจสิ่งที่เขียนในพระคัมภีร์ด้วย. พระองค์ส่งพระเยซูมาสอนเรา. (ลูกา 4:16-21) พระเยซูทรงช่วยผู้ที่ฟังพระองค์ให้เข้าใจพระคัมภีร์โดยเชื่อมโยงข้อคัมภีร์หลายข้อเข้าด้วยกัน.—อ่านลูกา 24:27, 32, 45

พระเยซูทรงตั้งประชาคมคริสเตียนขึ้นเพื่อสานต่องานที่พระองค์เริ่มไว้. (มัดธาย 28:19, 20) สาวกแท้ของพระเยซูในทุกวันนี้ช่วยคนอื่นๆให้เข้าใจว่าคัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรเกี่ยวกับพระเจ้า. ถ้าคุณต้องการเข้าใจคัมภีร์ไบเบิล พยานพระยะโฮวายินดีช่วยคุณ.—อ่านกิจการ 8:30, 31