ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บทความ​ทาง​การ​แพทย์​ใน​ที่​นี้​ประกอบ​ด้วย​รายงาน​จำนวน​มาก​เกี่ยว​กับ​ความ​สำเร็จ​ของ​การ​รักษา​และ​การ​ผ่าตัด​ที่​ซับซ้อน​โดย​ไม่​ต้อง​ใช้​เลือด​หรือ​ส่วน​ประกอบ​หลัก​ของ​เลือด การ​รักษา​โดย​ไม่​ต้อง​ให้​เลือด​แก่​ผู้​ป่วย​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​นำ​กลวิธี​ทาง​คลินิก​หลาย​อย่าง​มา​ใช้ เช่น การ​รักษา​ด้วย​วิธี​ที่​ผู้​ป่วย​จะ​สูญ​เสีย​เลือด​น้อย​ที่​สุด การ​เก็บ​เลือด​ของ​ผู้​ป่วย​ใน​ระหว่าง​ผ่า​ตัด​และ​หลัง​ผ่าตัด การ​กระตุ้น​การ​สร้าง​เม็ด​เลือด การ​ลด​และ​ป้องกัน​ภาวะ​โลหิต​จาง เว็บไซต์​ใน​ส่วน​นี้​มี​ข้อมูล​ที่​อ้างอิง​มา​จาก​บทความ​ของ​วารสาร​ทาง​การ​แพทย์​ชั้น​นำ​ที่​ได้​รับ​การ​ตรวจ​สอบ​แล้ว ซึ่ง​แสดง​ให้​เห็น​หลักฐาน​สนับสนุน​การ​ใช้​วิธี​ลด​การ​สูญ​เสีย​เลือด​ของ​ผู้​ป่วย​และ​วิธี​การ​รักษา​อื่น ๆ ที่​ใช้​แทน​การ​ถ่าย​เลือด