ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังเมนูรอง

พยานพระยะโฮวา

ไทย

ยาและการผ่าตัด

กลวิธีทางคลินิกเพื่อรักษาอาการตกเลือดและภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโดยไม่ใช้เลือด

กุมารเวชศาสตร์

กลวิธีทางคลินิกเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นเด็กแบบไม่ใช้เลือด

โรคและสภาพของผู้ป่วย

กลวิธีทางคลินิกสำหรับรักษาโรคโดยไม่ต้องรับการถ่ายเลือด

จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และกฎหมาย

ปัจจัยทางจริยธรรม สังคม และกฎหมายที่แพทย์จะคำนึงถึงตอนที่ทำการรักษาคนไข้ที่เป็นพยานพระยะโฮวา


บทความเด่น

Improved outcomes and reduced costs associated with a health-system-wide patient blood management program: a retrospective observational study in four major adult tertiary-care hospitals.

Leahy MF, Hofmann A, Towler S, Trentino KM, Burrows SA, Swain SG, Hamdorf J, Gallagher T, Koay A, Geelhoed GC, Farmer SL

Source‎: Transfusion 2017;57(6):1347-58.

Indexed‎: PubMed 28150313

DOI‎: 10.1111/trf.14006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150313

Case 12-2016 ascending aorta dissection in a Jehovah's Witness patient on warfarin.

Silvetti S, Crivellari M, Castiglioni A, Landoni G, Zangrillo A, Alfieri O, Koster A, Faraoni D, Bolliger D, Tanaka KA

Source‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2016;30(6):1709-15.

Indexed‎: PubMed 27639716

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2016.02.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639716

Very low rate of patient-related adverse events associated with the use of intraoperative cell salvage.

DeAndrade D, Waters JH, Triulzi DJ, Alarcon L, Wisniewski MK, Dyga R, Yazer MH

Source‎: Transfusion 2016;56(11):2768-72.

Indexed‎: PubMed 27614051

DOI‎: 10.1111/trf.13791

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27614051

Major abdominal surgery in Jehovah's Witnesses.

Rollins KE, Contractor U, Inumerable R, Lobo DN

Source‎: Ann R Coll Surg Engl 2016;98(8):532-7.

Indexed‎: PubMed 27412808

DOI‎: 10.1308/rcsann.2016.0210

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412808

Minimizing blood loss at cesarean-hysterectomy for placenta previa percreta.

Belfort MA, Shamshiraz AA, Fox K

Source‎: Am J Obstet Gynecol 2017;216(1):78.e1-78.e2.

Indexed‎: PubMed 27984036

DOI‎: 10.1016/j.ajog.2016.10.030

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27984036

Acute normovolemic hemodilution reduces allogeneic red blood cell transfusion in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized trials.

Barile L, Fominskiy E, Di Tomasso N, Alpizar Castro LE, Landoni G, De Luca M, Bignami E, Sala A, Zangrillo A, Monaco F

Source‎: Anesth Analg 2017; 124(3):743-52.

Indexed‎: PubMed 27669554

DOI‎: 10.1213/ANE.0000000000001609

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27669554

Aminocaproic acid use in hospitalized patients with hematological malignancy: a case series.

Marshall A, Li A, Drucker A, Dzik W

Source‎: Hematol Oncol 2016;34(3):147-53.

Indexed‎: PubMed 25641349

DOI‎: 10.1002/hon.2189

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25641349


ส่วน​ข้อมูล​ทาง​การ​แพทย์​ใน​เว็บไซต์ jw.org ถูก​ออก​แบบ​ขึ้น​ให้​เป็น​แหล่ง​ค้นคว้า​ข้อมูล​สำหรับ​บุคลากร​ทาง​การ​แพทย์ ส่วน​นี้​ไม่​ได้​ให้​คำ​แนะ​นำ​ทาง​การ​รักษา​ใด ๆ และ​ไม่​สามารถ​ทดแทน​การ​ไป​พบ​แพทย์​ได้ พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​เป็น​ผู้​ผลิต​เอกสาร​ทาง​การ​แพทย์​ที่​อ้าง​ถึง​เหล่า​นี้ แต่​เอกสาร​เหล่า​นี้​มี​ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​กลวิธี​ทาง​การ​รักษา​โดย​ไม่​ใช้​เลือด​ที่​อาจ​ใช้​ได้ ถือ​เป็น​หน้า​ที่​รับผิดชอบ​ของ​บุคลากร​ทาง​การ​แพทย์​แต่​ละ​คน​ที่​จะ​เรียน​รู้​ข้อมูล​ใหม่ พิจารณา​ทาง​เลือก​ต่าง ๆ และ​ช่วยเหลือ​ผู้​ป่วย​ให้​ตัดสิน​ใจ​ตาม​สภาพการณ์ ความ​ต้องการ และ​ความ​เชื่อ​ของ​เขา กลวิธี​ทั้ง​หมด​นี้​ไม่​ได้​เหมาะ​สม​และ​เป็น​ที่​ยอม​รับ​สำหรับ​ผู้​ป่วย​ทุก​ราย

สำหรับ​ผู้​ป่วย คุณ​ต้อง​พยายาม​หา​คำ​แนะ​นำ​จาก​แพทย์​หรือ​บุคลากร​ทาง​การ​แพทย์​เกี่ยว​กับ​สภาพการณ์​และ​วิธี​การ​รักษา​ของ​คุณ คุณ​ต้อง​ไป​พบ​แพทย์​ถ้า​รู้สึก​ว่า​ตัว​เอง​ป่วย

การ​ใช้​เว็บไซต์​นี้​ถูก​ควบคุม​โดย​เงื่อนไข​การ​ใช้​งาน​ที่​มี​การ​ระบุ​ไว้