ข้อมูล​สำหรับ​บุคลากร​ทาง​การ​แพทย์

ข้อมูล​อ้างอิง​ของ​บทความ​ที่​ได้​รับ​การ​ตรวจ​สอบ​แล้ว​ใน​วารสาร​ทาง​การ​แพทย์​ชั้น​นำ ซึ่ง​มี​หลักฐาน​ที่​สนับสนุน​การ​ใช้​กลวิธี​ทาง​คลินิก​เพื่อ​จะ​ป้องกัน​การ​ถ่าย​เลือด ใน​หลาก​หลาย​กรณี ทั้ง​ทาง​อายุรกรรม​และ​ศัลยกรรม

ติดต่อเรา