ข้ามไปยังเนื้อหา

ยาและการผ่าตัด

กลวิธี​ทาง​คลินิก​เพื่อ​รักษา​ผู้​ป่วย​โดย​ไม่​ใช้​เลือด เลือก​เรื่อง​ที่​สนใจ และ​คลิก​ชื่อ​เรื่อง​เพื่อ​ดาวน์​โหลด​บทความ​ทาง​การแพทย์

 

Pretreatment Patient Evaluation and Transfusion Risk Assessment

Pretreatment Planning and Patient Optimization

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

การจัดการภาวะโลหิตจาง

Thrombocytopenia Management

Angiographic Embolization or Vascular Occlusion

เทคนิคทางศัลยกรรมโดยไม่เสียเลือด

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Intraoperative Autologous Blood Management

Neutropenia Management

Intensive Therapy Using Transfusion-Alternative Strategies

การให้เคมีบำบัดแบบรายบุคคล (ปรับขนาดยาหรือชะลอการให้ยาตามความเหมาะสม

Hematopoietic Stem Cell Transplantation Without Blood Transfusion

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

Restricted Nondiagnostic Blood Loss

Acceptance of Normovolemic Anemia

Adverse Effects of Substantial Bleeding

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการถ่ายเลือด

Economic Outcomes

การประเมินความเสี่ยงในการถ่ายเลือดในคนไข้ก่อนการผ่าตัด

การวางแผนก่อนการผ่าตัดและการทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Preoperative Anemia Management and Optimization of Red Cell Mass

Thrombocytopenia Management

Anticoagulation Management and Reversal

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Thermal Management (Prevention of Hypothermia)

Judicious Fluid and Volume Management

Intraoperative Autologous Blood Management

เทคนิคทางวิสัญญีวิทยาเพื่อไม่ให้เสียเลือด

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

การจัดการกับภาวะโลหิตจางหลังผ่าตัด

การเพิ่มความสามารถในการทนต่อสภาวะโลหิตจางของคนไข้ให้ได้มากที่สุด

Acceptance of Normovolemic Anemia

Adverse Effects of Substantial Bleeding

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการถ่ายเลือด

Clinical Outcomes

Economic Outcomes

การประเมินความเสี่ยงในการถ่ายเลือดในคนไข้ก่อนการผ่าตัด

การวางแผนก่อนการผ่าตัดและการทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Preoperative Anemia Management and Optimization of Red Cell Mass

Angiographic Embolization or Vascular Occlusion

เทคนิคทางศัลยกรรมโดยไม่เสียเลือด

Minimally Invasive Approaches

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Thermal Management (Prevention of Hypothermia)

Intraoperative Autologous Blood Management

เทคนิคทางวิสัญญีวิทยาเพื่อไม่ให้เสียเลือด

Postoperative Blood Cell Salvage

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

Acceptance of Normovolemic Anemia

Clinical Outcomes

Economic Outcomes

การประเมินความเสี่ยงในการถ่ายเลือดในคนไข้ก่อนการผ่าตัด

การวางแผนก่อนการผ่าตัดและการทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Preoperative Anemia Management and Optimization of Red Cell Mass

Anticoagulation Management and Reversal

Restricted Nondiagnostic Blood Loss

Angiographic Embolization or Vascular Occlusion

เทคนิคทางศัลยกรรมโดยไม่เสียเลือด

Minimally Invasive Approaches

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Thermal Management (Prevention of Hypothermia)

Judicious Fluid and Volume Management

Intraoperative Autologous Blood Management

Postoperative Blood Cell Salvage

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

การจัดการกับภาวะโลหิตจางหลังผ่าตัด

การเพิ่มความสามารถในการทนต่อสภาวะโลหิตจางของคนไข้ให้ได้มากที่สุด

Acceptance of Normovolemic Anemia

Resource-Limited Settings

Adverse Effects of Substantial Bleeding

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการถ่ายเลือด

Clinical Outcomes

Economic Outcomes

การประเมินก่อนคลอด, การวางแผน และ การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล

Multimodality, Interdisciplinary, Planned, and Individualized Approach

การจัดการภาวะโลหิตจาง

Thrombocytopenia Management

Inhibition or Delay of Preterm Birth

Prophylactic Perioperative Vascular Occlusion

Intraoperative Autologous Blood Management

การดูแลการคลอดระยะที่สามแบบแอคทีฟ

สารกระตุ้นการบีบตัวของมดลูก

การผ่าตัดเพื่อควบคุมภาวะตกเลือดหลังคลอด

การกระทำเพื่อยื้อเวลา

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Close Surveillance for Evidence of Postpartum Bleeding

การผ่าตัดมดลูกแบบฉุกเฉินหลังคลอด

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

Postpartum Anemia Management

การเพิ่มความสามารถในการทนต่อสภาวะโลหิตจางของคนไข้ให้ได้มากที่สุด

Acceptance of Normovolemic Anemia

Adjuncts to Prevent Neonatal and Maternal Complications

Resource-Limited Settings

Clinical Outcomes

Economic Outcomes

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Prehospital

Anticoagulation Management and Reversal

Expeditious Arterial Embolization or Mechanical Vascular Occlusion

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Thermal Management (Prevention of Hypothermia)

Optimization of Oxygen Delivery

การให้สารน้ำเพื่อกู้ชีพโดยยอมให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับต่ำ

กลยุทธ์การควบคุมความเสียหาย

การหมุนเวียนนำเม็ดเลือดแดงกลับมาใช้ใหม่

การจัดการภาวะโลหิตจางในช่วงต้น

Acceptance of Normovolemic Anemia

Clinical Outcomes

Economic Outcomes