Igitabo cya kabiri cya Samweli 7:1-29

  • Dawidi abwirwa ko atazubaka urusengero (1-7)

  • Dawidi ahabwa isezerano ry’ubwami (8-17)

  • Isengesho rya Dawidi ryo gushimira (18-29)

7  Igihe umwami yari amaze gutura mu nzu* ye, kandi Yehova akamuha amahoro, akamurinda abanzi be bose bamukikije,  yabwiye umuhanuzi Natani ati: “Dore jye mba mu nzu yubakishijwe imbaho z’amasederi, naho Isanduku y’Imana y’ukuri iba mu ihema.”  Natani asubiza umwami ati: “Genda ubikore nk’uko ubitekereza, kuko Yehova ari kumwe nawe.”  Nuko muri iryo joro, Yehova abwira Natani ati:  “Genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti: ‘Yehova aravuze ati: “Kuki ushaka kunyubakira inzu?  Kuva igihe nakuriye Abisirayeli muri Egiputa kugeza uyu munsi sinigeze mba mu nzu, ahubwo nakomezaga kwimuka* mba mu ihema.  Muri icyo gihe cyose nabaga ndi kumwe n’Abisirayeli* kandi ni jye watoranyaga abahagarariye imiryango y’Abisirayeli, kugira ngo bayobore ubwoko bwanjye. Ese hari n’umwe mu bahagarariye iyo miryango nigeze mbaza nti: ‘Kuki mutanyubakiye inzu yubakishije imbaho z’amasederi?’”’  Genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti: ‘Yehova nyir’ingabo aravuze ati: “Ni jye wagukuye aho waragiraga amatungo, nkugira umuyobozi w’ubwoko bwanjye bwa Isirayeli.  Nzabana nawe aho uzajya hose kandi nzakuraho abanzi bawe bose. Nzatuma ugira izina rikomeye, nk’iry’abantu bakomeye bo ku isi. 10  Nzaha ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ahantu ho kuba bahature kandi nta muntu uzongera kubabuza amahoro. Abantu babi ntibazongera kubagirira nabi nk’uko babigenzaga kera, 11  kuva igihe natoranyaga abacamanza kugira ngo bayobore ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Nzakurinda abanzi bawe bose. “‘“Nanone Yehova yakubwiye ko Yehova azatuma umuryango wawe ukomokamo abami.* 12  Nupfa nka ba sokuruza, nzafata ugukomokaho, ni ukuvuga umuhungu wawe,* abe ari we ugusimbura ku bwami kandi nzatuma ubwami bwe bukomera. 13  Ni we uzubaka inzu izatuma izina ryanjye ryubahwa, kandi nzatuma ubwami* bwe bugumaho iteka ryose. 14  Nzaba papa we kandi na we azambera umwana. Nakosa nzamukosora muhanishe inkoni nk’uko abantu* babigenza. 15  Nzakomeza kumukunda, sinzamuta nk’uko naretse Sawuli nkamukuraho kugira ngo ube umwami. 16  Abagukomokaho bazahora basimburana ku bwami* kandi ubwami bwawe buzahoraho iteka ryose. Ubutegetsi bwawe buzakomera iteka ryose.”’” 17  Nuko Natani abwira Dawidi ayo magambo yose, n’ibyo yeretswe byose. 18  Umwami Dawidi abyumvise arinjira yicara imbere ya Yehova, aravuga ati: “Yehova Mwami w’Ikirenga, nkanjye ndi nde? Kandi se umuryango wanjye ni iki ku buryo wankorera ibyiza bingana bitya? 19  Mwami w’Ikirenga Yehova, ubonye ko ibyo bidahagije, unavuga ibizaba ku muryango wanjye mu gihe kizaza? Yehova Mwami w’Ikirenga, ibi nta wushobora kubihindura.* 20  Mwami w’Ikirenga Yehova, jye umugaragu wawe Dawidi nta cyo narenzaho kuko ari wowe unzi neza. 21  Wakoze ibyo bintu byose bikomeye nk’uko ijambo ryawe riri, ubikora nk’uko biri mu mutima wawe,* none utumye njyewe umugaragu wawe mbimenya. 22  Mwami w’Ikirenga Yehova, ni yo mpamvu ari wowe ukomeye rwose. Nta wundi umeze nkawe, kandi ni wowe Mana yonyine. Ibintu byose twumvise bituma tubyemera. 23  Nta bandi bantu ku isi bameze nk’ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Mana warabakijije ubagira ubwoko bwawe. Wabakoreye ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba, utuma izina ryawe ryubahwa. Wirukanye ibihugu n’ibigirwamana byabyo kubera ubwoko bwawe, ubwo wacunguye ukabuvana muri Egiputa. 24  Watoranyije Abisirayeli kugira ngo babe ubwoko bwawe iteka ryose, kandi Yehova wababereye Imana. 25  “None rero Yehova Mana, isezerano wampaye njye umugaragu wawe n’iryo wahaye umuryango wanjye,* uzarisohoze kugeza iteka ryose, ukore ibyo wavuze. 26  Izina ryawe rihabwe icyubahiro iteka ryose, kugira ngo abantu bajye bavuga bati: ‘Yehova nyir’ingabo ni Imana ya Isirayeli,’ kandi umuryango wanjye, njyewe umugaragu wawe, ube umuryango ukomeye imbere yawe. 27  Kuko wowe Yehova nyir’ingabo, Imana ya Isirayeli wabwiye umugaragu wawe uti: ‘Nzatuma umuryango wawe ukomokamo abami.’* Ni yo mpamvu njye umugaragu wawe, ngize ubutwari* bwo gusenga iri sengesho. 28  None rero Yehova, Mwami w’Ikirenga, uri Imana y’ukuri, kandi amagambo wavuze ni ukuri. Nanone wansezeranyije ibi bintu byiza byose njye umugaragu wawe. 29  Ubwo rero uhe umugisha umuryango wanjye kandi ukomeze kuba imbere yawe iteka ryose, kuko wowe Yehova Mwami w’Ikirenga wabisezeranyije, kandi kubera ko utanga umugisha, umuryango w’umugaragu wawe uzahabwa umugisha iteka ryose.”

Ibisobanuro ahagana hasi

Cyangwa “ingoro.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “kugendagenda.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “abana ba Isirayeli.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “Yehova azakubakira inzu.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “uzava mu nda yawe.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “intebe y’ubwami.”
Bishobora kuba ari “abakomoka kuri Adamu.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “intebe y’ubwami.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “iri ni itegeko uhaye abantu.”
Cyangwa “bihuje n’uko ushaka.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “inzu yanjye.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “nzakubakira inzu.”
Mu rurimi iki gitabo cyanditswemo ni “ngize umutima.”