Ir al contenido

Ir al índice

Qallariynin

Qallariynin

“Pikunachus creespa, pacienciawan Dios qonanta nisqanman jina herenciata japʼinku, chaykunaj ruwasqasninkuta jina qankunapis ruwallaychejtaj.” (HEBREOS 6:12.)

1, 2. Qotuchakuykunata waturej uj hermano, ¿imaynatá Diospa kamachisninta qhawarqa, imaraykutaj pay jina qhawananchej tiyan?

UJ HERMANA, qotuchakuykunata waturej machitu hermanojta umallirichiyninta uyariytawan jinata nerqa: “Chay hermanoqa, Diospa kamachisninmanta parlashaspa may rejsisqa amigosninmantapis parlashanman jina parlan”, nispa. Chay nisqantaj jinapuni, imaraykuchus chay hermanoqa unaytaña Bibliata ukhuncharqa, wajkunamanpis yachacherqa, chayraykutaj ñaupa tiempomanta Diospa kamachisnintaqa, may rejsisqa sumaj amigosninta jina qhawarqa.

2 Ñaupa tiempomanta Diospa kamachisnin amigosninchej kananku, may sumaj kanman, ¿icharí? Qanrí, ¿paykunata amigosniykita jinachu qhawanki? Noewan, Abrahamwan, Rutwan, Eliaswan, Esterwan ima parlarispaqa, may kusisqachá kawaj. ¿Imaynatá kausayniykipi yanapasunkuman? May sumajtachá yuyaychasunkuman, kallpachasunkuman ima (Proverbios 13:20 leey).

3. 1) Diospa kamachisninmanta yachakuy, ¿imaynatá yanapawasunman? 2) ¿Ima tapuykunamantaj kutichisun?

3 Cheqan runas kausarimojtinkoqa, ñaupa tiempomanta Diospa kamachisninwan astawan masichakuyta atisun (Hech. 24:15). Kunanpis paykunamanta yachakoyqa mayta yanapawasunman. ¿Imaynamantá? Apóstol Pabloqa imatachus ruwananchejta nerqa: “Pikunachus creespa, pacienciawan Dios qonanta nisqanman jina herenciata japʼinku, chaykunaj ruwasqasninkuta jina qankunapis ruwallaychejtaj”, nispa (Heb. 6:12). Niraj paykunamanta yachakushaspa kay tapuykunamanraj kutichinachej: ¿Imataj creey, imaraykutaj necesitanchej? ¿Imaynatá ñaupa tiempomanta Diospa kamachisnin jina ruwasunman?

¿Imataj creey, imaraykutaj necesitanchej?

4. ¿Imatá wakin runas creeymanta ninku, chantá imaraykutaj pantasqa kashanku?

4 Creeyqa, uj sumaj kʼacha kay, chay kʼacha kaytataj pikunamantachus kay libropi ukhunchasunchej chaykunaqa jatunpaj qhawarqanku. Llakikunapaj jina kay tiempopi runasqa, creeyniyoj kayta pisipaj qhawanku. Diospi creey imapipis creey jinalla kasqantataj ninku. ¿Chay cheqachu? Mana, imaraykuchus cheqa creeyniyoj runaqa, mana imapipis creellanchu. Arí, cheqa creeyqa mana  imapipis creey jinallachu, nitaj Dios kasqanta creeyllachu, manaqa astawanraj, imaraykuchus “supaykunapis creenku, manchachikuywantaj kharkatitinku” (Sant. 2:19).

5, 6. 1) ¿Ima mana rikukoj imaspitaj creenchej? 2) Creeyninchej sinchʼi sayasqa kasqanta, ¿imawantaj kikinchasunman? Sutʼinchay.

5 Cheqa creeyqa mana imapipis creey jinallachu, Biblia creeymanta imatachus nisqanta qhawarina (Hebreos 11:1 leey). Apóstol Pabloqa, creeymanta parlaspa iskay mana rikukoj imasmanta parlarqa, nerqataj: “Creespaqa yachallanchejtaj, imatachus mana rikuyta atinchejchu, chaypis cheqapuni kasqanta”, nispa. Chayta nispataj Jehovamanta, Jesusmanta, Diospa Reinonmanta ima parlasharqa, imaraykuchus chaykuna mana rikukojtinpis kankupuni. Chantapis nillarqataj: “Creespaqa yachanchej, imapichus suyakushanchej, chayta japʼinanchejtapuni”, nispa. Sutʼincharinapaj, Diospa Reinon kay pachata manaraj uj paraisoman tukuchejtinpis, ¿chay ninayanchu kay pachata uj paraisoman mana tukuchinanta?

6 Mana. Imaraykuchus Pabloqa cheqa creey sinchʼi sayasqa kasqanta niwanchej. Chantá “imapichus suyakushanchej, chayta japʼinanchejtapuni” nisqan rimayqa, “imapichus suyakushanchej, chayta japʼinapaj uj documento jina”, nispa tijrachikullanmantaj. Uj wasita regalasusqankupi tʼukuriy. Ichá chay wasej documentosninta chayri papelesninta jaywasunkuman, “kayqa mosoj wasiyki” nispa. Manapis chay wasita qosunkurajchu, chay wasej papelesninta japʼishasqaykeqa, qanpataña kasqanta rikuchin. Chay documento jinallataj creeyninchejqa, imatachus Dios nisqanta juntʼananpipuni atienekunapaj yanapawanchej.

7. ¿Imapajtaj cheqa creey yanapawanchej?

7 Arí, cheqa creeyqa, mana iskaychakuspa, tukuy sonqo Jehovapi atienekunapaj, Payta munakuyniyoj Tatanchejta jina qhawanapaj, nisqanta juntʼananpi atienekunapaj ima yanapawanchej. Imaynatachus uywas kausanallankupajpuni mikhunata necesitanku, ajinallatataj creeyninchejpis mana wañunanpaj ruwaykunasninchejwan rikuchinata necesitan (Sant. 2:26).

8. ¿Imaraykutaj creeyniyojpuni kananchej tiyan?

8 ¿Imaraykutaj creeyniyojpuni kananchej tiyan? Apóstol Pablo chayta sutʼincharqa (Hebreos 11:6 leey). Mana creespaqa, Jehovaman mana qayllaykuyta atisunmanchu nitaj kusichiytapis. Arí, cheqamantapuni Diosta jatunchayta, payman qayllaykuyta ima munajqa, cheqa creeyniyoj kanan tiyan.

9. Creeyniyoj kayta necesitasqanchejta yachasqanrayku, ¿imatá Jehová ruwarqa?

9 Jehovaqa, creeyniyoj kayta necesitasqanchejta yachan, chayraykutaj creeyninchejta kallpachanapaj, rikuchinapaj ima,  qotuchakuypi ancianosta churarqa paykunamanta yachakunapaj. Biblia nin: “Paykuna jina[...] Diospi creeychej”, nispa (Heb. 13:7). Chantapis Pabloqa, may “chhika testigoswan” muyurisqa kasqanchejta nillarqataj, chayta nispataj ñaupa tiempopi creeyniyoj runasmanta parlasharqa (Heb. 12:1). Paykunamanta wakinpa sutisnintataj Hebreosman cartanpi 11 capitulonpi oqharerqa. Chaywanpis Bibliaqa ashkha qharismanta, warmismanta ima parlan, pikunachus tukuy edadniyoj, imaymana chʼampaykunasniyoj ima karqanku. Paykunamanta yachakoyqa mayta yanapawanchej, imaraykuchus kay tiempopeqa cheqa creey chinkapun.

¿Imaynatá paykuna jina ruwasunman?

10. ¿Imaynatá sapallanchejpi Bibliata ukhunchay yanapawasunman Diospa kamachisninpa creeyninkumanta yachakunapaj?

10 Pillamantapis yachakunapajqa, sumajtaraj rejsinanchej tiyan pay jina ruwanapaj. Chayraykutaj kay librota wakichishaspa ñaupa tiempomanta Diospa kamachisninpa kausayninkuta mayta ukhuncharqayku, paykunata sumajta rejsinapaj. Paykunamanta astawan yachakunaykipaj, sapallaykipi Bibliata ukhunchashaspa allin kanman publicacionesta astawan ukhuncharinayki. Chantá imatachus leesqaykipi tʼukuriy, chaypipis kashawaj jinataj yuyay, imachus kashasqanta qhaway, imachus qʼapashasqanta reparay, parlashasqankutapis uyariy. Chantapis chay creeyniyoj runas imaynachus sientekusqankuta, imapichus yuyashasqankuta ima reparay. Ajinata ruwanki chayqa, paykuna kausashankumanpis jina qanpaj kanqa, may rejsisqa amigosniykitaj kanqanku.

11, 12. 1) ¿Imaspi rikukojtinchejtaj Abrahampa, Saraj kausaynin ima yanapawasunman? 2) ¿Imaynatá Anaj, Eliaspa, Samuelpa kausayninku yanapawasunman?

11 Diospa cheqa sonqo kamachisninmanta astawan yachakusun chayqa paykuna jina ruwayta munasunchej. Sutʼincharinapaj, ichá Diospa llajtan pisi willajkuna kanku chayman rinaykita nisunkiman, chayri waj jinamanta willanaykipaj yuyaychasunkiman. Ajinapi rikukuspaqa, Diosmanta mañakuytawan, Abrahampa kausayninpi tʼukuriy mayta yanapasunkiman. Pay, Sara ima, Ur llajtapi sumaj kausayninkuta saqerqanku, sumaj bendicionestataj japʼerqanku. Paykuna jina ruwaspataj paykunata amigosniykipaj jina qhawanki.

12 Chantá, ichá pillapis sajrata ruwasunkiman, chayraykutaj ichá tantakuykunamanpis manaña riyta munawajchu. Ajinapi rikukojtiyki, ichá Anapi tʼukuriy yanapasunkiman, pichus Penina llakichejtinpis Diosta yupaychallarqapuni. Paymanta yachakuytaj, chay chʼampayniykita allinta allinchanaykipaj yanapasonqa,  ajinamanta Anaqa qanpaj may rejsisqaykiman jina tukonqa. Chantá llakisqa kajtiyki, chayri ni imapaj valesqaykita yuyajtiyki, ichá Eliaspi tʼukuriy yanapasunkiman, pichus ashkha llakiykunapi rikukorqa, Jehovataj payta sonqocharqa, jarkʼarqa ima. Chantá waynas, sipaskuna imataj, Samuelmanta yachakunkuman millay imasta mana ruwanankupaj, pichus Diosta yupaychana toldopi mana Elij wawasnin jinachu millay imasta ruwarqa.

13. ¿Wajkunaj creeyninkumanta yachakusqanchej ninayanchu creeyninchej pisi valorniyoj kasqanta? Sutʼinchay.

13 Ñaupa tiempomanta Diospa kamachisninpa creeyninkumanta yachakusqanchej, ¿ninayanchu creeyninchej pisi valorniyoj kasqanta? Mana, imaraykuchus Diospa Palabran paykuna jina ruwananchejta niwanchej (1 Cor. 4:16; 11:1; 2 Tes. 3:7, 9). Astawanpis pikunamantachus kay libropi yachakusunchej chaykunamantaqa, wakinkuna Diospa waj kamachisninpa creeyninkumanta yachakorqanku. Sutʼincharinapaj 17 yachaqanapi yachakusunchej jina, Mariaqa, Anaj mañakuyninmanta wakin rimaykunasta oqharillarqataj, chaytaj rikuchin María, Anaj creeyninmanta yachakusqanta. Chay ruwasqantaj paypa creeyninta mana pisipajchu qhawacherqa. Arí, Anaj kausaynenqa Mariata yanaparqa sinchʼita Jehovapi atienekunanpaj, ñaupaqenpitaj allinpaj qhawasqa kananpaj.

14, 15. ¿Imayna wakichisqataj kay libro kashan, chantá imapajtaj yanapawasun?

14 Kay libroqa creeyninchejta kallpachanapaj orqhokun. Yachaqanasnintaj Torremanta Qhawaj revistamanta 2008 watamanta, 2013 watakama, “Creeyniyojkunamanta yachakunapaj” nisqa yachaqanasmanta orqhokun. Chantapis wakin imastawan yapakorqa. Tapuykunasnintaj wakichisqa kashan sapa yachaqanata sumajta ukhunchanapaj. Chantapis kay librollapaj wakin dibujosta wakichikorqa, wakin dibujosnintaj publicacionesninchejpi llojserqaña, chaykunamanta wakintaj allinchakorqa. Chantapis kay libroqa, iskay mapasniyoj, sapa ujninpitaj imaschus tiempo pasasqanman jina kasqanta sutʼinchakun. Kay librotaqa sapallanchejpi ukhunchayta atisunman, jinallataj qotuchakuypipis. Ashkha familiastaj kay librota jatunmanta leerispa miskʼirichikonqanku.

15 Cheqamantapuni kay libroqa ñaupa tiempomanta Diospa kamachisninpa creeyninkumanta yachakunapaj yanapawasunchej. Leesqanchejman jinataj creeyninchej kallpachakonqa, Jehová Tatanchejmantaj astawan qayllaykusunchej.