Ir al contenido

Ir al índice

 16 YACHAQANA

Allin yuyaywan, mana manchikuspa yanaparqa

Allin yuyaywan, mana manchikuspa yanaparqa

1-3. 1) ¿Imaynataj Ester kasharqa, qosanpa ñaupaqenman yaykushaspa? 2) ¿Imatá Rey, Esterta rikuytawan ruwarqa?

ESTERTA rikushawajpis jina tʼukuriy. Payqa Susa llajtamanta reypa kamachina wasinman may mancharisqa yaykushan. Chay wasipeqa, paypa purisqallan uyarikun. Nitaj chay wasej jatuchaj sayantasninta, chayri Libanomanta cedro maderawan may sumaj ruwasqa techosnintachu qhawarishan. Astawanqa rey imatachus ninanpi tʼukushan, kausaynin makinpi kashasqanrayku.

Reyqa, Esterta rikuytawan, qorimanta kamachina tojnunta aysarerqa. Chayta ruwaspataj Esterta salvarqa, mana wajyasqalla yaykusqanmantataj perdonarqa. Estertaj may agradecesqa, qayllaykuspa tojnoj puntanta llojcherqa (Est. 5:1, 2).

Esterqa, rey tojnunta aysarisqanmanta mayta agradecekorqa

3 Rey Asueroqa, may qhapaj, atiyniyoj ima karqa. Yachayniyoj runas nisqankuman jinataj, chay tiempomanta kamachejkunaj pʼachasninku may chhika dólares valej. Esterqa, imaynatachus qosan payta qhawarisqanpi, mayta munakusqanta repararqa. Imaraykuchus qosanqa munayninman jinalla payta mayta munakoj. Chayrayku nerqa: “Imataj tiyan, reina Ester? Imatataj munankiri? Noqaqa imatachus munasqaykita, khuskan reinoytawampis qosqayki”, nispa (Est. 5:3).

4. ¿Imastawan Ester ruwanan karqa?

4 Esterqa, judiosta yanapananpaj reypaman rispa, creeyniyoj, mana manchachikuyniyoj kasqanta ima rikucherqa. Rey uyarejtinpis, Esterqa, qhepaman waj chʼampaykunatawanraj atipanan karqa. Arí, payqa reyman, yuyaychajnin Amán sajra runa kasqanta, llulleriosninwan llajtanta wañuchinanpaj leyesta orqhochisqanta ima rikuchinanraj karqa. ¿Imaynatá chayta ruwanman karqa? ¿Imatá Esterpa creeyninmanta yachakusunman?

Maychus tiemponpi parlarqa

5, 6. 1) ¿Imaynatá Ester Eclesiastés 3:1, 7 nisqanman jina ruwarqa? 2) Ester qosanwan parlashaspa, ¿imaynatá yachayniyoj kasqanta rikucherqa?

5 ¿Ester chʼampayninta tukuypa ñaupaqenpichu reyman  willanman karqa? Jinata ruwaspaqa, reyta pisipaj qhawachinman karqa, Amanpis Esterwan churanakuyta atinman karqa. ¿Imatá Ester ruwarqa? Ashkha wata ñaupajta, Dios yuyaychasqanman jina Salomón nerqa: “Kay pachapeqa tukuy imapis tiempoyojlla. [...] Uj tiempoqa tiyan chʼinyanapaj, uj tiempotaj parlanapaj”, nispa (Ecl. 3:1, 7). Cheqa sonqo Mardoqueoqa, Esterman kay jina yuyaychaykunasta wiñasqanman jina yachacherqachá. Chayrayku Esterqa, maykʼajchus “parlana[nta]” allinta yacharqa.

6 Ester nerqa: “Sichus reyníy, qanpaj allin rijchʼasunki chayqa, munani qanpaj jatun mikhuyta wakichisqayman jamunaykita Amanwan khuska”, nispa (Est. 5:4). Reyqa, wajyarisqanman rinanta nerqa, Amantataj wajyacherqa. Ester qosanwan parlashaspa may yachayniyoj kasqanta rikucherqa, ¿icharí? Payqa, qosanta jatunpaj qhawarqa, llakiyninmantataj maykʼajchus willananta yacharqa (Proverbios 10:19 leey).

7, 8. ¿Imaynataj karqa ñaupaj kutirayku Ester sumaj mikhunata wakichisqan? ¿Imaraykutaj chay kutipi reyman llakiyninmanta mana parlarqachu?

7 Esterqa, qosan miskʼichikunanpaj jina tukuy sonqo mikhunata  wakicherqa, kusirikunankupajpis sumaj vinota churallarqataj (Sal. 104:15). Rey, chay kutipi mayta kusikorqa, chayraykutaj reina Esterta “imatataj mañakuyta munanki?”, nispa watejmanta taporqa. ¿Imatachus mañakuyta munasqanta Ester parlarqachu?

8 Mana, astawanpis maykʼajchus parlananta suyarqa. Chayrayku qʼayantinpaj reyta, Amantawan wajyarillarqataj (Est. 5:7, 8). ¿Imaraykú Ester mana parlarqachu? Yuyarikuna, judiosqa wañuchisqas kananku karqa, rey uj leyta orqhosqanrayku. May chhika judíos mana wañuchisqa kanankupaj, maykʼajchus parlayta sumajta ajllanan karqa. Chayrayku watejmanta mikhunata wakicherqa, qosanta allinpaj qhawasqanta rikuchinanpaj.

9. ¿Imaraykutaj pacienciayoj kay may sumaj? ¿Imaynatataj Ester jina ruwasunman?

9 Pacienciayoj kayqa, may sumaj, chaywanpis pisi runaslla chay kʼacha kayta rikuchinku. Esterqa may llakisqa kasharqa, reyman tukuy imata willayta munaspapis, maykʼajchus willananta suyarqa. Noqanchejpis, uj sajra ruwaymanta yachaspa, Ester jina pacienciawan allinchakunanta suyananchej tiyan. Uj atiyniyoj  runata uj chʼampayta allinchananta nejtinchej, ichá Ester jina pacienciawan allinchananta suyananchej kanqa. Proverbios 25:15 nin: “Pacienciaqa kamachejpa phiñakuyninta thasnun; llampʼu palabrasqa rumi sonqota llampʼuyachin”, nispa. Ester jina, maychus tiemponpi kʼachamanta parlasunchej chayqa, pi rumi sonqotapis “llampʼuyachi[sunchej]”. Esterta pacienciayoj, yachayniyoj kayta ima rikuchisqanmanta, ¿Jehová bendicerqachu?

Chʼampaykunata allinchanapaj pacienciayoj kana

10, 11. ¿Imaraykutaj Amán phiñarikorqa, chantá imatataj warmin amigosnin ima yuyaycharqanku?

10 Ester pacienciayoj kasqanrayku, waj imaspis sutʼinchakorqa. Amanqa, reywan, reinawan ñaupaj kutirayku mikhoj wajyarisqankumanta “may kusisqa, sonqo juntʼasqataj” kasharqa. Chaywanpis reypa kamachinan wasej punkunpi judío Mardoqueota rikorqa, pichus manapuni payman kʼumuykukuyta munarqachu. Kay 15 yachaqanapi rikorqanchej jina Mardoqueoqa, mana machu  machu kasqanraykuchu Amanman mana kʼumuykukorqa, manaqa conciencianrayku, Dioswan allinpi kayta munasqanrayku ima. Chayrayku Amanqa, “maytapuni paypaj phiñarikorqa” (Est. 5:9).

11 Warminman, amigosninman ima, Mardoqueo mana kʼumuykukusqanta willajtintaj, paykunaqa yuyaycharqanku sayayninman 22 metrosniyoj warkhunapaj sipinata ruwachinanta, Mardoqueota warkhunanpajtaj reymanta mañananta. Amanpajqa, chay yuyaychay may sumaj karqa, chayraykutaj sipinata ruwacherqapacha (Est. 5:12-14).

12. ¿Imaraykutaj rey imatachus kamachishaspa ruwasqasninmanta willaj librota leenankuta nerqa, chantá imatataj yacharqa?

12 Biblia nisqanman jina “reyqa [chay chʼisi] mana puñuyta aterqachu”. Chayraykutaj kamachisninta, imatachus kamachishaspa ruwasqasninmanta willaj librota leenankuta nerqa. Chaypitaj leerqanku kamachina wasi punkuta qhawajkuna, reyta wañuchinankupaj wakichikusqankumanta, Mardoqueotaj chayta willaykusqanmanta ima. Reytaj chay runas wañuchisqas kasqankuta yuyarerqa. Chaywanpis, ¿imataj Mardoqueomanta karqarí? Reyqa jinallapi, kamachisninta taporqa: “Ima tʼinkata qospa payta jatuncharqanchejri?”, nispa. Paykunataj ni “imatapis paypajqa ruwapunchejchu”, nispa nerqanku (Ester 6:1-3 leey).

13, 14. 1) ¿Imastaj Amanpaj mana suyasqallan karqa? 2) ¿Imatataj nerqanku Amanman warmin, amigosnin ima?

13 Rey Asueroqa chayta allinchayta munaspa, kamachisninmanta mayqenchus yanapananpaj chaypi kashasqanta yachayta munarqa. Amantaj chaypachapuni kamachina wasi patiopi kasharqa. Payqa, sutʼiyaytañasina chayarqa, reymanta mañakunanpaj, Mardoqueota warkhojta saqenanta. Chaywanpis niraj mañakushajtin, reyqa payta taporqa: “Imatataj ruwana kanman, pi runatachus reyqa pataman oqhariyta munashan, chaypajri?”, nispa. Amanqa, payta pataman oqharinanta yuyasqanrayku, chay runata reypa pʼachasninwan pʼachallichinanta, caballonpi sinchʼita qhaparispa, reypa kuraj kamachin Susa llajtata muyuchimunanta ima nerqa. Amanqa, Mardoqueo ajina jatunchasqa kananta yachaspa maytachá tʼukorqa. ¿Pitataj takiykunawan Mardoqueota jatunchananpaj rey kamacherqa? ¡Amanllatataj! (Est. 6:4-10.)

14 Mayta phiñakuspapis payqa, reypa nisqanta kasorqa. Chantá may llakisqa usqhayllata wasinman kuterqa. Warmin, amigosnin ima nerqanku: “Mardoqueoj ñawpaqempi[chus] urmayta qallarinki chayqa, manapuni atipawajchu, manachayqa urmallankipuni chay runaj ñawpaqempi”, nispa (Est. 6:12, 13).

15. 1) ¿Imataj karqa Ester pacienciata rikuchisqanrayku? 2) ¿Imaraykutaj suyakuyniyoj kananchej tiyan?

 15 Ester pacienciawan, reyman llakiyninmanta willananpaj uj pʼunchaytawan suyanankama, Amanqa wañuchinanpaj sipinata wakichisharqa, chaywanpis chayqa payllapajtaj kanman karqa. Chantapis Jehovasina reyta mana puñojta saqerqachu (Pro. 21:1). Chayraykuchá Bibliaqa, “suyaku[yniyoj]” kananchejta niwanchej (Miqueas 7:7 leey). Diospa makinpi chʼampaykunasninchejta saqespaqa ichapis reparasunchej Pay chʼampaykunasninchejta allinta allinchasqanta, noqanchejmanta nisqaqa.

Mana manchachikuspa parlarqa

16, 17. 1) ¿Maykʼajtaj Ester reyman willananpaj ‘tiempo’ chayamorqa? 2) ¿Imaspitaj Ester mana Vasti jinachu karqa?

16 Esterqa manaña qosanta astawan suyachiyta munarqachu, chayrayku iskay kaj kutipi jatun mikhunaman wajyarejtin willanan kasqanta yacharqa. ¿Imaynatá chayta ruwarqa? Reyllataj, payta imatachus munasqanta watejmanta taporqa (Est. 7:2). Reyman willananpaj “tiempotaj” chayamorqa.

17 Esterqa, ichapis Diosmanta sonqonpi mañakorqa, niraj reyman jinata nishaspa: “Sichus qan allinpaj qhawawanki, allintaj qanman rijchʼasunkiman chayqa, mañakuyki ama wañuchichinawaykita, jinallataj yawar masisniytapis ama wañurachichinaykita”, nispa (Est. 7:3). Chantapis reyta, imatachus ruwayta munasqanta ima jatunpaj qhawananta nerqa. ¡Esterqa, mana Vasti jinachu reyta pisipaj qhawacherqa! (Est. 1:10-12.) Esterqa, Amanpi qosan atienekusqanmanta mana phiñakorqachu. Astawanpis wañuymanta salvananta mañakorqa.

18. ¿Imaynatá Ester llakiyninta reyman willarqa?

 18 Reyqa, Esterta uyarispa sonqonpi llakikorqa, tʼukurerqa ima. ¿Pitaj reinata wañuchiyta munanri? Ester nerqa: “Noqawan, yawar masisniywanqa vendesqa kayku wañurachinawaykupaj, ni uj puchuyojta chinkachinawaykupajtaj. Sichus wiñaypaj wata runas kanaykupaj vendesqa kaykuman karqa chayqa, chʼinlla kakuyman karqa. Chaywampis, sichus ajinata wañurachiwasqayku chayqa reyníy, qampajqa manapuni allinchu kanqa”, nispa (Est. 7:4). Esterqa mana manchachikuspa llakiyninta willarqa, chantapis pay, llajtan ima, wata runas jina vendesqa kankuman karqa chayqa, chʼinlla kakunanta nerqa. Judiosta wañucheyqa, reypaj mana allinchu kanman karqa, chayrayku Esterqa mana chʼinllachu qhepakorqa.

19. Imaynatachus Ester chʼampayninta reyman sutʼinchasqanmanta, ¿imatá yachakunchej?

19 Esterqa, sumajta yacharqa imaynatachus llakiyninta reyman sutʼinchayta. Maykʼajllapis uj chʼampayninchejmanta familiawan chayri uj autoridadwan parlana kajtin, pacienciawan, jatunpaj qhawaspa, sonqomantapacha parlayqa, yanapawasun (Pro. 16:21, 23).

20, 21. 1) ¿Imaynatá Ester, Amán imatachus ruwayta munashasqanta sutʼincharqa, chantá imatá rey ruwarqa? 2) ¿Imatá Amán ruwarqa imatachus ruwayta munashasqan yachakojtin?

20 Reyqa, Esterta uyariytawan, “pitaj chantá chay runari? Maypitaj kashan chay sajra sonqo runari?”, nispa nerqa. Tʼukuriy Ester makinwan señalaspa kayta nishasqanpi: “Chay sajra sonqo [...] runaqa kay Amán”, nispa. Chayta uyarispa, Amanqa mana imanakuyta atispa kharkatiterqa. Rey Asuerotaj, Amanpaj mayta  phiñakorqa, munasqa warminta wañuchinanpaj uj leyta orqhochisqanmanta. Chantá reyqa, huertanman usqhayllata llojserqa, phiñakuyninta tiyaykuchinanpaj (Est. 7:5-7).

Esterqa, mana manchikuspa willarqa Amán sajra runa kasqanta

21 Imatachus Amán ruwayta munashasqan yachakojtintaj, payqa reinaj ñaupaqenman qonqoriykukuspa mana wañuchichinanta mañakorqa. Rey kutimuytawan chayta rikuspataj, mayta phiñakuspa nerqa: “Kikin wasiypichu reinaj honranta tʼakayta munanki?”, nispa. Rey nejtinkamataj, kamachisnin Amanpa umanta qhataykorqanku. Jinapi reypa ujnin kamachin, Amán, Mardoqueota sipichinanpaj, uj sipinata ruwachisqanta nerqa. Reytaj Amanta chayman warkhumunankuta nerqa (Est. 7:8-10).

22. ¿Imatataj Estermanta yachakunchej creeyninchejta, suyakuyninchejta ima mana chinkachinapaj?

22 Kay sajra pachapi, cheqan kaj mana ruwakusqanta rikuspa llakikunchej, ¿icharí? Esterqa ni jaykʼaj llakiyninwan atipachikorqachu, nitaj ni jaykʼaj creeyninta, suyakuyninta ima chinkacherqachu. Manaqa tiemponpi, cheqan kaj ruwakunanpaj mana manchachikuspa parlarqa, Jehová allinchananpitaj atienekorqa. Noqanchejpis pay jina ruwananchej tiyan, imaraykuchus Diosqa, kasqan jinallapuni. Payqa, sajrata ruwajkunata, kikin tojllasninkupi urmachinanpaj atiyniyojllapuni (Salmo 7:11-16 leey).

Jehovata, llajtanta ima yanaparqa

23. 1) ¿Imaynatá Mardoqueota, Esterta ima, rey tʼinkarqa? 2) ¿Imaynatá Jacobpa Benjaminmanta profecian juntʼakorqa? (“ Uj profecía juntʼakun”, nisqa recuadrota qhawariy.)

23 Reyqa, mana Mardoqueo wañuymanta jarkʼasqallantachu yacharqa, manaqa Esterta wawanta jina uywakusqantapis. Chayrayku payta Amanpa cuentanmanta kuraj kamachin kananpaj churarqa. Estermantaj Amanpa wasinta, kapuyninta ima qorqa, Estertaj chaykunata qhawananpaj Mardoqueota churarqa (Est. 8:1, 2).

24, 25. 1) ¿Imaraykutaj Ester llakisqallapuni kasharqa, Amán wañojtinñapis? 2) ¿Imaynatá Ester kausayninta watejmanta wañuy pataman churarqa?

24 Amán wañojtinñapis, Esterqa, may llakisqallapuni kasharqa.  Imaraykuchus Amán judíos wañuchisqas kanankupaj kamachiyta orqhochisqanmanta willayqa, Persia suyoj tukuy kʼuchusninman chayasharqa. Amanqa, Pur nisqa suerteta choqarqa, ima diachus judiosta wañuchinanpaj allin kasqanta yachananpaj (Est. 9:24-27). Chay pʼunchaypaj killasraj faltashajtinpis, usqhayllata qayllaykamusharqa. ¿Imaynatá Ester judiosta wañuymanta salvarqarí?

25 Esterqa, wajkunaj allinninta maskʼasqanrayku, kausayninta wañuy pataman churaspa, reywan ujtawan parlaj rerqa. Chay kutipitaj Esterqa, reymanta waqaspa mañakorqa judíos wañuchisqa kananku leyta pʼakinanta. Chaywanpis Persiamanta kamachejkunaj sutinpi leyesta orqhokusqanqa mana pʼakiyta atikojchu (Dan. 6:12, 15). Chayrayku reyqa, Esterman, Mardoqueoman ima atiyta qorqa, waj leyta orqhonankupaj. Paykunataj judiosman uj leyta apacherqanku, enemigosninkumanta jarkʼakunankupaj. Chay willaytataj, kachas Persiaj tukuynin kʼuchusninkama aparqanku. Chayta uyarispataj judiosqa mayta kusikorqanku (Est. 8:3-16). Judiosqa, tukuyninkuchá maqanakunankupaj mayta wakichikorqanku, chay mosoj ley mana llojsimunmanchu karqa chayqa, ni jaykʼaj jarkʼakunankupaj wakichikuyta atinkumanchu karqa. Chaywanpis “Tukuy Atiyniyoj” Jehová Dios, ¿llajtanta atipanankupaj yanaparqachu? (1 Sam. 17:45.)

Ester, Mardoqueo ima, Persiapi kaj tukuy judiosman leyesta apacherqanku

26, 27. 1) ¿Imaynatá Jehová llajtanta maqanakupi atipananpaj yanaparqa? 2) ¿Ima profeciataj juntʼakorqa Amanpa wawasninta wañuchisqankuwan?

 26 Judíos wañuchisqas kanankupaj pʼunchay chayamojtenqa, Diospa llajtan maqanakunanpaj wakichisqa kasharqa. Reypa kamachisninpis, Mardoqueota yanaparqanku, imaraykuchus suyuntinpi uyarerqanku Mardoqueota, rey, kuraj kamachin kananpaj churasqanta. Jehová llajtanta maytapuni yanaparqa maqanakupi atipananpaj. Chayrayku llajtanwan mana vengakunankupaj enemigosninkuta chinkacherqa (Est. 9:1-6). *

27 Amanpa 10 wawasnintapis wañuchillarqankutaj, chayrayku Mardoqueoqa paykunaj wasinkuta mana manchachikuspa qhawarqa (Est. 9:7-10). Jinamanta Diosqa, llajtanpa enemigosnin amalecitasta chinkachinanta nisqanta juntʼarqa (Deu. 25:17-19). Chay amalecitasmanta puchojkunataj, ichá Amanpa wawasnillanña karqanku.

28, 29. 1) ¿Imaraykutaj Dios Esterpa tiemponpi llajtanta maqanakojta saqerqa? 2) ¿Imasta ruwanapajtaj Esterpa ruwasqan yanapawanchej?

28 Esterqa, ashkha ruwanasniyoj karqa, chaykunamanta wakenqa leyesta orqhoy karqa chʼajwasta chinkachinapaj, runasta wañuchinapaj ima. Chayta ruwaytaj nichá atikullajchu. Chaywanpis Jehovaqa, Israel llajta chinkananta mana munarqachu, imaraykuchus chay llajtamanta Mesías rikhurinan karqa, pichus tukuy runasman uj suyakuyta qonan karqa (Gén. 22:18). Kay tiempomanta Diospa kamachisnenqa, manaña ñaupa tiempopi jinachu maqanakunchej, Jesús kay Jallpʼaman jamuspa, discipulosninman espadaswan mana maqanakunankuta nisqanrayku (Mat. 26:52).

29 Chaywanpis, Satanaswan maqanakunanchej tiyan, Jehovapi creesqanchejta tukuchiyta munasqanrayku (2 Corintios 10:3, 4 leey). Estermanta yachakusqanchejqa, ¡may sumaj! Pay jina creeyninchejta allin yuyaywan, pacienciawan, mana manchikuspa, Diospa llajtanta tukuy sonqo jarkʼaspa ima rikuchina.

^ párr. 26 Rey Asueroqa, judiosman uj pʼunchaytawan qorqa tukuy enemigosninkuta wañurachinankupaj (Est. 9:12-14). Kunankamataj paykunaqa, chay atipasqankuta sapa wata Adar killapi yuyarikunku, chaytaj urman febrero killa tukukuymanta marzo killa qallariykama. Chay fiestatataj Purim nispa suticharqanku, Amán Israel llajtata tukuchinanpaj suerteta choqasqanrayku.