Ir al contenido

Ir al índice

 12 YACHAQANA

Diosqa Eliasta sonqocharqa

Diosqa Eliasta sonqocharqa

1, 2. ¿Ima tʼukuna imastataj Elías uj pʼunchayllapi rikorqa?

ELIASTA rikushawajpis jina tʼukuriy. Payqa sinchʼi parapi Jezreelman correshan, maytataj parashan phuyuspis yanalla kashan. Jezreelman chayananpajtaj maytaraj correnan tiyan. Machituña kaspapis mana saykʼuspa correshallanpuni Dios “kallpata” qosqanwan. Arí, Eliasqa Jehová kallpata qosqanwan maytapuni correrqa, Achabpa carretanta aysaj caballostapis karupi saqerparerqa (1 Reyes 18:46 leey).

2 Eliasqa sapallanña corresharqa. Mayta parasqanraykutaj chʼaritan kasharqa. Correshaspataj chay pʼunchaypi imastachus rikusqanpi tʼukurerqachá. Imaraykuchus chay pʼunchaypi payqa, Carmelo orqopi Jehová, Baal yupaychayta pʼenqaypi rikhurichisqanta rikorqa. Chaywanpis Eliasqa, may karupiña kashasqanrayku, mayta parashasqanrayku, phuyusmanta juntʼa kashasqanrayku ima Carmelo orqota manaña rikuyta aterqachu. Baalpa ashkha llulla profetasnintaj chʼaukiyasqankurayku wañuchisqas karqanku. Chantá Eliasqa, Jehovamanta mañakorqa chay kinsa watas khuskanniyoj chʼaki watasta tukuchinanta, jinallapitaj para jichʼakamorqa (1 Rey. 18:18-45).

3, 4. 1) ¿Imaraykutaj Elías tukuy imapis allinchakunanta yuyarqa? 2) ¿Ima tapuykunatataj ukhunchasunchej?

3 Eliasqa, sinchʼita parashajtin Jezreelman 30 kilometrosta (6 leguasta) correshaspa, ichá tukuy imapis allinchakunanta yuyarqa. Achabqa, Carmelo orqopi Jehová ruwasqanta rikuspa kausayninta tijrachiyta atinman karqa. Imaraykuchus Baalta yupaychayta, Jehovaj kamachisninta qhatiykachayta ima saqeyta atinman karqa, chantapis manaña warmin Jezabelta munaynillanta ruwajta saqenmanñachu karqa.

“Jezreelman correrqa, Achabmanta aswan ñaupajta chayaspa”

4 Imapis munasqanchejman jina ruwakushajtenqa, tukuy imapis allillan kananta yuyasunman. Ichapis tukuy ima allinchakunanta, chʼampaykunasninchej tukukunanta ima yuyasunman. Eliaspis jinatachá yuyarqa imaraykuchus payqa “noqanchej jina runalla” karqa (Sant. 5:17). Chaywanpis llakiykunasnenqa mana  tukukorqachu. Imaraykuchus horasninman mayta manchikusqanrayku, phutikusqanrayku ima wañuyta munarqa. ¿Imaraykutaj? ¿Imatataj Jehová ruwarqa, Elías creeyninta mana chinkachinanpaj, mana manchachikunanpaj ima?

Kausaynin mana suyashajtillan tijrakorqa

5. Achab Carmelo orqopi Jehovaj ruwasqanta rikuspa, ¿Jehovata jatunpaj qhawayta yachakorqachu?

5 Achab, Jezreelman kamachina wasinman chayaspa, ¿sajra ruwasqasninmanta imaynallamantapis pesachikorqachu? Biblia nin: “Rey Achabqa Jezabelman willarqa Eliaspa tukuy ima ruwasqanmanta, imaynatachus Baalpa tukuy profetasninta espadawan wañurachisqanmantawan”, nispa (1 Rey. 19:1). Kay versículo nisqanman jina, rey Achabqa imatachus Jehová ruwasqanmanta mana parlallarqapischu. Nitaj Jehová tʼukunapaj jina milagrosta ruwasqantapis jatunpajchu qhawarqa, yuyarqataj Eliaslla chay milagrosta “ruwasqan[ta]”. Cheqamantapuni payqa Jehová Diosta jatunpaj qhawayta mana yachakorqachu. Chayta uyarispa, ¿imatá warmin Jezabel ruwarqa?

6. ¿Imatá Jezabel Eliasman nicherqa, chantá imatá niyta munarqa chay?

6 Jezabelqa, mayta phiñakusqanrayku, ujnin kamachinta kachaspa Eliasman nicherqa: “Sichus qʼaya kay horasta, profetasta wañucherqanki, chaykunata jina mana ruwasojteyqa, dioskunay castigawachunku”, nispa (1 Rey. 19:2). Jezabelqa, Eliasta wañuchiytapuni munarqa, Baalpa profetasninta wañuchisqanrayku. Chayraykutaj qʼaya kay horasta mana wañuchisqaykichu chayqa noqa kikin wañusaj nerqa. Chayta yachaspa, ¿imatá Elías ruwanman karqa? Payqa Jezreel llajtapi, chay tuta uj wasipi qhepakorqa, chayllapitaj Jezabelpa kamachin payta rijchʼaricherqa, Jezabel paywan imatachus ruwayta munasqanta willananpaj. ¿Chay willayta uyarispa imayná Elías kasharqa?

Manchachikuyninwan, phutikuyninwan atipachikorqa

7. ¿Imaynataj Elías kasharqa, Jezabel wañuchinanta yachaspa, chantá imatataj ruwarqa?

7 Elías, Baal yupaychay tukukusqantaña yuyaspaqa, pantasharqa. Imaraykuchus Jezabelqa, Carmelo orqopi imaschus kasqanta uyarispapis manapuni kausayninta tijracherqachu. Jehovaj ashkha profetasnintaña wañucherqa, Eliastañataj wañuchiyta munasharqa. Elías chayta yachaspa, ¿imatá ruwarqa? Biblia nin: “Eliasqa manchachikorqa”, nispa. Ichá Eliasqa, imaynatachus Jezabel wañuchinanpi yuyarqa. Chayrayku manchachikusqanqa entiendenapaj jinalla karqa. Jina kajtinpis manapis payqa, “wañuchinankuta yuyaspa [...] riporqa”, kausayninta salvananrayku (1 Rey. 18:4; 19:3, 4).

Manchachikuyninchejwan mana atipachikunapajqa, mana yuyanachu mana allin rinawanchejtaqa

8. 1) ¿Imatataj Pedro, Elías jina ruwarqa? 2) ¿Imatá Eliasmanta, Pedromanta ima yachakusunman?

 8 Mana Eliasllachu manchachikuyninwan atipachikorqa. Ashkha watasninman apóstol Pedropis manchachikuyninwan atipachikullarqataj. Sutʼincharinapaj, uj kuti Jesús, Pedrota yaku patata purinanta nejtin “sinchʼi wayrata reparaspa” manchachikorqa, yakumantaj chinkaykuyta qallarerqa (Mateo 14:30 leey). Pedroj kausayninmanta, Eliaspa kausayninmanta ima mayta yachakusunman. Arí, manchachikuyninchejwan mana atipachikunapajqa, mana yuyanachu mana allin rinawanchejtaqa. Astawanpis Jehová kallpata, suyakuyta ima qowasqanchejpi yuyana.

“Kaykamalla kachun”

9. Elías imaynatachus ayqekusqanta, imaynachus kashasqanta ima sutʼinchay.

9 Eliasqa, mayta manchachikusqanrayku, 150 kilometrosta (30 leguasta) Beerseba llajtaman ayqerqa, Judaj ura lado fronteran qayllakama. Biblia nin jinataj “chaypi kamachinta saqespa, chʼin pampanejta riporqa uj pʼunchay puriyta jina”. Eliasqa, sutʼiyayta jatarikuytawan, mikhunanpaj ni imata apakuspa, may llakisqa, mancharisqa, sinchʼi ruphaypi, chʼin pampanta riporqa. Inti yaykupusqanman jinataj payqa, may saykʼusqa mana kallpayoj imataj kasharqa, retama sachʼa uramantaj tiyaykukorqa, mayqenchus chay chʼin pampapi jarkʼakunapaj jina karqa (1 Rey. 19:3, 4).

10, 11. 1) ¿Imatá Elías Diosmanta mañakorqa? 2) Biblia nisqanman jina, ¿imayna llakisqastaj kasharqanku Rebeca, Jacob, Moisés, Job ima?

10 Eliasqa, mana imata ruwayta atispa, Jehovamanta wañuyllataña mañakorqa. “Noqaqa mana aswan sumajchu kani [ñaupa] tatasniymanta nisqaqa”, nispa. Yachantaj ñaupa tatasnin tullusllaña, jallpʼallaña kasqankuta, nitaj imatapis ruwayta atisqankuta (Ecl. 9:10). Arí, Eliasqa ni imapaj valesqanta yuyarqa. Chayrayku ichapis “¿imapajñataj kausasaj?”, nispa tapukorqa, nerqataj: “Kaykamalla kachun”, nispa.

11 ¿Elías chay jina llakisqa kasqan tʼukunapajchu? Mana. Bibliaqa Diospa kamachisninmanta parlaspa Rebeca, Jacob, Moisés, Job wajkuna ima, jinapi rikukusqankuta, wañullaytaña munasqankuta ima willawanchej (Gén. 25:22; 37:35; Núm. 11:13-15; Job 14:13).

12. ¿Imatá ruwasunman Elías jina llakisqa kashaspa?

12 “Sajra pʼunchaykuna[pi]” kausashasqanchejrayku, mana tʼukunapajchu ashkha runas, Diospa kamachisnin ima, mayta llakikusqankoqa  (2 Tim. 3:1). Maykʼajllapis Elías jina llakikunki chayqa, Jehovaman imaynachus kashasqaykita willay. Imaraykuchus paylla “sonqochaj Dios[qa]” (2 Corintios 1:3, 4 leey). Imaynatachus Eliasta sonqochasqanta qhawarina.

Jehová profetanta kallpachan

13, 14. 1) ¿Imaynatá Jehová, profetan llakisqa kashajtin uj angelnejta khuyakuyninta rikucherqa? 2) ¿Imaraykutaj Jehová tukuy imata noqanchejmanta yachasqan sonqochawanchej?

13 ¿Imaynataj Jehová kasharqa munasqa profetan chʼin pampapi sachʼa uramanta wañuyta mañakushajtin? Jehovaqa, Elías sachʼa urapi puñurparejtinkama, uj angelta kacharqa, chay angeltaj chimpaykuspa nerqa: “Jatarikuspa mikhuy”, nispa. Eliastaj, ángel nisqanman jina ruwarqa, imaraykuchus chay angelqa kʼachamanta qʼoñi tʼantata, yakuta ima jaywarqa. Biblia nin: “[Eliasqa,] mikhuspa, ujyaspataj watejmanta puñuykakapullarqataj”, nispa. Qhawanchej jinataj mana ninchu chay angelman graciasta qosqanta. ¿Sonqo pʼakisqa kasqanraykuchu ni imata parlanman karqa? Jina kajtin chayri manapis, ichá sutʼiyaytaña angelqa ujtawan rijchʼaricherqa “jatarikuspa mikhuy, imaraykuchus karuraj rinaykeqa”, nispa (1 Rey. 19:5-7).

14 Chay angelqa, Jehovaj yanapayninwan Elías maymanchus rishasqanta yacharqa. Chantapis yachallarqataj Elías kallpallanwan mana riyta atinanta. Arí, Jehovaqa noqanchejmanta nisqasqa imayna sonqowanchus imatapis ruwashasqanchejta, imatachus mana ruwayta atisqanchejta ima yachan, chaytaj mayta sonqochawanchej (Salmo 103:13, 14 leey). ¿Imaynatá Eliasta chay mikhusqan yanaparqa?

15, 16. 1) ¿Imaynatá Eliasta kallpacharqa Jehová mikhunata qosqan? 2) ¿Imaraykutaj Jehová kay tiempopi imaynatachus kallpachawasqanchejta jatunpaj qhawananchej tiyan?

15 Biblia nillanpuni: “Jatarikuytawantaj mikhorqa, ujyarqataj; jinapi chay mikhusqanwan kallpachakuytawan, tawa chunka pʼunchayta, tawa chunka tutatawan purerqa, Diospa orqon Horebman chayanankama”, nispa (1 Rey. 19:8). Imaynatachus Moisés sojta pachaj watas ñaupajta, chantá Jesús waranqa watas qhepaman, tawa chunka pʼunchayta, tawa chunka tutatawan ayunarqanku, ajinallatataj Eliaspis ruwarqa (Éxo. 34:28; Luc. 4:1, 2). Chay mikhunaqa, Eliaspa llakiykunasninta mana pisiyacherqachu, chaywanpis kausachillarqapuni. Chay machitu runapi tʼukuriy, chʼin pampanejta tawa chunka pʼunchayta mayta kallpachakuspa rishallasqanpipuni.

16 Kay tiempopipis Jehová, kamachisninta kallpachashallanpuni, mana uj angelnejta mikhunata qospachu, manaqa mikhuna  espiritualwan (Mat. 4:4). Palabrannejta, publicacionesnejta ima, Diosmanta yachakuspaqa, mikhunatapis mikhushasunman jina, mayqenchus Jehovata sirvinallapajpuni yanapawanchej. Kay jina mikhunaqa, ichapis chʼampaykunasninchejta mana chinkachenqachu, chaywanpis atipanapaj yanapawasunchej. Chantapis wiñay kausayman pusawasunchej (Juan 17:3).

17. ¿Maymantaj Elías chayarqa, imaraykutaj chay cheqa may sumaj karqa?

17 Eliasqa, Horeb orqoman chayanankama 320 kilometrosta (64 leguasta) purerqa. Chay orqopi ashkha watas ñaupajta Jehovaj angelnin sachʼapi nina lauraj ukhupi Moisesman rikhurerqa, chantá chayllapitaj watasninman Jehová Israel llajtawan tratota ruwarqa. Chay orqollapitaj Elías, chhanka juskʼupi chay tuta puñukorqa.

Jehová profetanta sonqochan, kallpachan ima

18, 19. 1) ¿Imatá Jehová uj angelnejta Eliasman nerqa, chantá imatá Elías kuticherqa? 2) ¿Imastaj Eliasta llakicherqa?

18 Jehovaqa, Horeb orqopi uj angelnejta Eliasta taporqa, “¿imatá kaypi ruwashankiri?”, nispa. Chayta nerqa imatachus ruwashasqanta yachananpaj. Ichapis chay ángel kʼachallamanta tapurerqa, imaraykuchus Eliasqa, imaynachus kashasqanta ajinata willarqa: “Tukuy Atiyniyoj [Jehová] Diosníy, noqaqa anchatapuni qanmanta sienteni, imaraykuchus israelitasqa paykunawan tratota ruwasqaykita saqerparinku, altaresniykita urmarachinku, profetasniykitapis espadawan wañurachinku. Noqallañataj qhepakuni; chaywampis wañuchinawankupaj maskʼashawanku”, nispa (1 Rey. 19:9, 10). Elías nisqanpeqa, kinsa imasmanta llakisqa kashasqanta rikunchej.

19 Eliasqa, may unayña Jehová Diosmanta “anchatapuni [...] siente[spapis]”, cheqa yupaychayta tukuy imamanta ñaupajman churaspapis ruwasqan qhasi manakaj kasqanta yuyayta qallarerqa. Imaraykuchus Israel llajtaqa, manapuni kasukusharqachu, nitaj creeyniyojchu karqanku, llulla religiontaj millay onqoy jina juntʼaykushallarqapuni. Chantapis llakikullarqataj, sapallanña kasqanrayku, nerqataj: “Noqallaña[...] qhepakuni”, nispa; Israel llajtapi payllapis Diosta yupaychanman jina. Chantá llakikullarqataj manchachikusqanrayku, imaraykuchus ashkha cheqa sonqo profetas wañuchisqas karqanku, yuyarqataj paytapis wañuchinankuta. Ichapis payqa mana atillarqachu llakiyninta Diosman willayta, chaywanpis mana jatunchakorqachu, nitaj pʼenqakorqachu, astawanpis imaynachus kashasqanta Diosman willakorqa. Chay ruwasqanmantataj mayta yachakusunman (Sal. 62:8).

20, 21. 1) ¿Imastá Elías chhanka juskʼoj yaykunanpi kashaspa rikorqa? 2) ¿Imatataj Elías yachakorqa Jehovaj atiyninta rikuspa?

20 ¿Imaynatá Eliasta, Jehová yanaparqa manchachikuyninta,  llakiyninta ima atipananpaj? Angelninnejta, Eliasta chhanka juskʼoj yaykunanman llojsimunanta nerqa. Eliastaj imachus kananta mana yachaspalla llojsimorqa. Chayllapi jatun wayra oqharikuspa, qaqasta, orqosta ima, mayta sonachispa urmachimorqa. Eliasta rikushawajpis jina tʼukuriy, payqa wayrashasqanrayku ‘uyanta sukʼumpaykukushan’ chantá uywa qaramanta llasa pʼachanta japʼikushan. Sayasqallapuni kananpajtaj mayta kallpachakushan, imaraykuchus jallpʼañataj ikhakuyta qallarerqa. Chaypa qhepanpitaj ninañataj karqa, mayqenchus jarkʼakunanpaj chhanka juskʼoj ukhunman ayqeykucherqa (1 Rey. 19:11, 12).

Jehovaqa, Eliasta sonqochananpaj, kallpachananpaj ima atiyninta rikucherqa

21 Biblia nin jina, Jehovaqa mana chay wayrapichu, jallpʼa ikhakuypichu, nitaj ninapichu kasharqa. Eliasqa, Jehová mana Baal lanti jinachu kasqanta yacharqa, imaraykuchus Baalta yupaychajkunaqa chay lanti “phuyusmanta dios”, parata parachimoj kasqanta creej kanku. Jehovaqa, tukuy ruwasqasninmanta aswan atiyniyoj, payllamantataj tukuy ima atiypis jamun. Arí, ni janaj pachapis Payta wakiyta atinchu (1 Rey. 8:27). ¿Imaynatá kaykuna Eliasta yanaparqa? Payqa, manchachikuyninwan atipachikorqa. Paywan Tukuy Atiyniyoj Dios kashasqanta yachaspañataj, ¡manaña Achabta, Jezabelta ima manchachikunanchu karqa! (Salmo 118:6 leey.)

22. 1) ¿Imaynatá Eliasta “kʼacha [parlayta] jina” uyarisqan may sumajpaj qhawasqa kasqanta rikucherqa? 2) ¿Pitaj chay kʼacha [parlaynejta] jina” Eliasman parlarqa? (Sutʼinchayninta qhawariy.)

22 Nina pasasqantawan, tukuy imapis chʼinpacha karqa. Chayllapi Eliasqa, “uj kʼacha [parlayta] jina” uyarerqa, imachus llakichisqanmanta ujtawan willananpaj. * Ichapis chay uyarisqan llakiyninta pisiyacherqa, imaraykuchus chay “kʼacha [parlaynejta] jina” Jehovaqa, Eliasta may sumajpaj qhawasqanta rikucherqa. ¿Imaynamantá? Israel llajtapi Baal yupaychayta chinkachinanpaj imatachus ruwananta willaspa. Chaytaj juntʼakunanpuni karqa, chayrayku Eliaspa ruwasqanqa mana qhasipajchu karqa. Chantapis Jehová payllawanpuni kasharqa, chayrayku  waj ruwayta, imaynatachus juntʼananta ima nerqa (1 Rey. 19:12-17).

23. ¿Imastá Jehová ruwarqa Eliasta yanapananpaj?

23 ¿Imatá Jehová ruwarqa Elías mana sapallan kasqanta yuyananpaj? Jehovaqa, iskaynejmanta yanaparqa. Ñaupajtaqa, Eliasta kacharqa Eliseota jawinanpaj, imaraykuchus Eliseoqa qhepaman cuentanmanta profeta kanan karqa. Chantapis Eliseoqa, Eliaspa yanapajnin, compañeron ima kanan karqa. ¡Chayqa may sumajchá karqa! Chantapis Jehová kay sumaj willayta sutʼincharqa: “Noqaqa Israelpi qanchis waranqa runasta qhepachikusaj, pikunachus Baalpa ñawpaqempi mana qonqorikorqankuchu, nitaj lantintapis muchʼarqankuchu, chaykunata”, nispa (1 Rey. 19:18). Eliasqa mana sapallanchu kasharqa. Imaraykuchus may chhika cheqa sonqo runas, Baalta mana yupaychayta munarqankuchu, chaytaj Eliasta kusicherqachá. Chay runasqa, Elías Diosta yupaychaypi ñaupajpi kanallantapuni necesitarqanku, paykunapis llakiy tiempopi pay jina Diosta mana wasanchanankupaj. Jehová uj angelnejta “uj kʼacha [parlayta] jina” nisqanqa, sonqonta maytachá kuyuricherqa, paypajqa Dios kikinpunipis parlapashanman jina karqa.

Bibliaqa kay tiempopi ichá “uj kʼacha [parlay] jina” kanman, noqanchej yanapanawanchejta saqejtinchej

24, 25. 1) ¿Imaynamantá Jehová “uj kʼacha [parlayta] jina” parlawasqanchejta uyarisunman? 2) ¿Imaraykutaj ninchej Elías Jehovaj sonqochasqanta japʼikusqanta?

24 Elías jina noqanchejpis Jehovaj atiyninta ruwasqasninpi rikuspa, tʼukulla qhepakusunman. Imaraykuchus ruwasqasnenqa Dios may atiyniyojpuni kasqanta rikuchiwanchej (Rom. 1:20). Jehovaqa, cheqa sonqo kamachisninta yanapananpaj atiyninta may kusiywan apaykachashallanpuni (2 Cró. 16:9). Chantapis paymanta astawan yachakunchej Palabrannejta (Isaías 30:21 leey). Arí, Bibliaqa kay tiempopi ichá “uj kʼacha [parlay] jina” kanman, noqanchej yanapanawanchejta saqejtinchej. Imaraykuchus Jehovaqa, Biblianejta kʼamiwanchej, kallpachawanchej, munakuyninta ima rikuchiwanchej.

25 Elías, Horeb orqopi kashajtin Jehová sonqochasqanta, ¿sumajtachu japʼikorqa? Arí. Chay cheqa sonqo, mana manchachikuspa llulla religionwan churanakoj profetaqa, watejmanta Jehovapaj llankʼayta qallarerqa. Noqanchejpis, Dios Palabrannejta yuyaychawasqanchejta, nisunman “Diosmanta Qhelqasqapi [...] sonqocha[yta]” japʼikusunchej chayqa, Elías jina ruwayta atisunchej (Rom. 15:4).

^ párr. 22 Ichá chay “kʼacha [parlayta] jina”, parlajqa, kay 1 Reyes 19:9 “Tata Dios nerqa” nej angelllataj karqa. Chay angeltaqa, 15 versiculopi “Jehová” kasqanta nin. Ichapis chay angelqa Israel llajtata chʼin pampapi kashajtinku apaykachaj ángel kanman karqa, pimantachus Jehová nerqa: “noqaj sutiypi ruwanqa”, nispa (Éxo. 23:21). Mana niyta atisunmanchu mayqen angelchus kasqanta, chaywanpis kayta nisunman, Jesusta manaraj Jallpʼaman jamushajtin Palabra nisqa sutiwan rejsikorqa, pichus Diospa sutinpi kamachisninman parlaj (Juan 1:1).