Creeyninkumanta yachakunachej

¿Imaynatá Bibliapi Diospa cheqa sonqo kamachisninmanta yachakusqanchej yanapawasunman?

Watas pasasqanman jina imaschus kasqan

Watas, mapas ima rikhurisqanqa, unay tiempomanta Diospa kamachisnin maykajchus, maypichus kausasqankuta yachanapaj yanapawasun.

Diospa Llajtanta Kamachejkunaj cartanku

Diospa Llajtanta Kamachejkunaqa kay librota sapallanchejpi, chayri familia jina leerishaspa, ukhuncharishaspa ima, misk’irichikunata niwanchej.

Qallariynin

Bibliaqa ashkha cheqa sonqo runasmanta parlan, ¿imatá paykunamanta yachakusunman?

ABEL

‘Wañusqa kaspapis, creesqannejta parlashallanpuni’

Biblia Abelmanta pisillata parlajtinpis, ¿imatá paymanta, creeyniyoj kasqanmanta yachakusunman?

NOÉ

Noeqa “Diospa munayninta ruwarqa”

¿Imaraykutaj Noewan, warminwan wawasninkuta uywanankupaj mayta kallpachakunanku karqa? ¿Imaynatá arcata ruwashaspa creeyniyoj kasqankuta rikucherqanku?

ABRAHAM

“Tukuy creejkunaj tatanku”

¿Imaynatá Abraham creeyniyoj runa kasqanta rikucherqa? ¿Imaynasmanta Abraham jina creeyniyoj kasunman?

RUT

“Noqa risaj maymanchá rinki, chayman”

¿Imaraykú Rut familianta, llajtanta ima saqenanpaj kasharqa? Jehová, Rutta allinpaj qhawanapaj, ¿imayna warmitaj karqa?

RUT

“May sumaj warmi”

¿Imaynatá Rutwan Boozwan casarakusqanku yanapawanchej? ¿Imatá Rutwan Noemiwan uj familia jina kausakusqankumanta yachakusunman?

ANA

Tukuy sonqo Diosmanta mañakorqa

Anaqa, Jehovapi creesqanrayku mana atipay atina chʼampaykunata atiparqa.

SAMUEL

“Diospa ñawpaqempi wiñashallarqapuni”

¿Imaraykú Samuelpa uywakusqan mana tukuy wawas jinachu karqa? Templopi kashaspa Samuelpa creeyninta, ¿imataj kallpacharqa?

SAMUEL

Llakiykunapi kashaspa ñaupajllamanpuni rerqa

Tukuypis llakiypi, chayri sonqo pʼakisqa tarikunchej. ¿Imaynatá Samuel jina llakiykunasninchejta atipasunman?

ABIGAIL

Allin yuyayniyoj warmi

¿Imatá Abigailmanta yachakusunman pichus qosanwan allinta tiyakunanpaj kallpachakoj?

ELÍAS

Cheqa yupaychayta jarkʼarqa

Runas, Bibliaj nisqanwan churanakojtinku, ¿imaynatá Elías jina ruwasunman?

ELÍAS

Wakichisqa karqa, tukuy sonqotaj suyarqa

¿Imaynatá Elías, Jehovaj nisqanpi atienekusqanta mañakuyninpi rikucherqa?

ELÍAS

Diosqa Eliasta sonqocharqa

¿Imastaj Eliasta manchayta llakicherqa wañuyta munananpaj?

JONÁS

Pantasqasninmanta yachakorqa

¿Maykʼajllapis mana atinapaj jina kamachiyta qosorqankuchu? Jonaspa kausaynin, Jehová khuyakuyniyoj, pacienciayoj kasqanta rikuchin.

JONÁS

Khuyakuyniyoj kayta yachakorqa

¿Imaynatá Jonasmanta yachakuy, Diospa kamachiykunasninta juntʼashasqanchejtachus manachus, qhawarikunapaj yanapawanchej?

ESTER

Diospa llajtanta jarkʼarqa

Ester jina ruwanapaj kallpachakuna, creeyniyojtaj kana.

ESTER

Allin yuyaywan, mana manchikuspa yanaparqa

¿Imaynatá Ester mana imata suyaspalla Jehovata, llajtanta ima munakusqanta rikucherqa?

MARÍA

‘Noqaqa, Jehovaj kamachin kani’

¿Imaynatá María, ángel Gabrielman kutichisqanpi creeyniyoj kasqanta rikucherqa? ¿Imá kʼacha kaykunastataj rikucherqa?

MARÍA

“Unanchaspa sonqompi waqaycharqa”

¿Imaynatá Mariata Belenman risqan, creeyninta kallpachananpaj yanaparqa?

JOSÉ

Uj sumaj tata karqa

¿Imaynasmantá José familianta jark’arqa? ¿Imaraykú José, Mariata, Jesusta ima Egiptoman pusarqa?

MARTA

“Creeni”

¿Imaynatá Marta llakiypi kashaspa creeyniyoj kasqanta rikucherqa?

PEDRO

Manchikuyta, iskayrayayta ima atiparqa

Iskayrayayqa Diosmanta karunchawasunman. Pedroqa, Jesuspa qhepanta rerqa mana manchachikuspa, nitaj iskayrayaspa.

PEDRO

Jesusman cheqa sonqollapuni karqa

Pedrota, ¿imaynatá creeynin, cheqa sonqo kaynin ima, Jesuspa k’amisqanta jap’ikunanpaj yanaparqa?

PEDRO

Perdonayta yachakorqa

¿Imatá Jesús, Pedroman perdonaymanta yachacherqa? Chantá, ¿imaynatá Pedrota perdonasqanta rikucherqa?

Tukukuynin

¿Imaynatá creeyniykita kallpachallawajpuni, suyakusqaykipi sinchʼita sayawaj ima?