Ir al contenido

Ir al índice

 14 YACHAQANA

Khuyakuyniyoj kayta yachakorqa

Khuyakuyniyoj kayta yachakorqa

1. ¿Maymantaj Jonás rinan karqa? ¿Imaynataj kasharqa Jonás chay llajtaman qayllaykushaspa?

JONASQA tʼukurinanpaj tiempoyojchá karqa, imaraykuchus Nínive llajtaman chayananpajqa 800 kilometrosta (160 leguasta) purinan karqa, nisunman uj killata chayri astawanchus. Chantapis chay llajtaman chayananpajqa, maynintachus rinanta ajllanan karqa. Payqa vallesnejta, lomasnejta, Siriaj chʼin pampasninpa kantusninnejta, jatuchaj mayusnejta ima chimpanan karqa. Chantá Siria, Mesopotamia, Asiria suyuspi puñunan karqa. Manchikusqan llajtaman qayllaykusqanman jinataj imaynachus rinanpi tʼukurerqachá.

2. ¿Imaynatá Jehová, Jonasta yachacherqa ñaupaqenmanta mana ayqeyta atisqanta?

2 Jonasqa, sumajta yacharqa Jehovaj ñaupaqenmanta mana ayqeyta atinanta. Imaraykuchus 13 yachaqanapi yachakorqanchej jina, ñaupaj kuti ayqeshajtin, Jehovaqa Jonasta kasukoj kayta, kʼumuykukoj kayta ima pacienciawan yachachinanpaj, barcopi rishajtin sinchʼi para wayrata oqharicherqa. Chay jatun qochapi mana wañunanpajtaj uj jatun challwanejta salvarqa, chay challwataj oqoykorqa kinsa pʼunchayninmantaj qocha kantuman lanzarparimorqa. Jonás chayta nichá qonqarqachu (Jon. 1, 2 capítulos).

3. ¿Ima kʼacha kaytataj Jehová, Jonasman rikucherqa? ¿Ima tapuytaj rikhurin?

3 Jehovaqa, watejmanta Jonasta Niniveman rinanta kamacherqa. Chay kutipitaj Jonasqa, Jehovata kasukuspa Niniveman rerqa (Jonás 3:1-3 leey). ¿Jehovaj kʼamisqanman jinachu yuyayninta tijracherqa?  Jehovaqa khuyakusqanrayku wañuymanta salvarqa, mana kasusqanmantataj mana castigarqachu, willayninta juntʼananpajtaj watejmanta Niniveman rinanta nerqa. Chaywanpis, ¿Jonás wajkunamanta khuyakuyta yachakorqachu? Juchasapas kasqanchejrayku mana wajkunamanta khuyakuyta atillanchejchu. Chayrayku qhawarinachej imatachus Jonás ruwasqanta, imatachus paymanta yachakuyta atisqanchejta ima.

Ninivitas sajra ruwayninkumanta pesachikorqanku

4, 5. ¿Imajtintaj Jehová Nínive “jatun llajta” kasqanta nerqa, imatataj chay paymanta yachachiwanchej?

4 Jonasqa, mana entienderqachu imaraykuchus Jehová Nínive llajtata allinpaj qhawasqanta. Biblia nisqanman jina “Niniveqa jatun llajta karqa” Diospa ñaupaqenpi (Jon. 3:3). Jonás libropitaj Jehová Diosqa, Nínive llajtata 3 kutispi “jatun llajta” nin (Jon. 1:2; 3:2; 4:11, NM). ¿Imaraykutaj Jehová, Nínive llajtata may allinpaj qhawarqa?

5 Niniveqa, may unaymantapachaña karqa, imaraykuchus  chay llajtataqa Jatun Para pasayta Nimrod sayaricherqa. Chay llajtaqa, may jatun karqa, ichá waj llajtaswan ujchasqa kasqanrayku. Chay llajtaj uj kantunmanta uj kantunkama rinapajtaj kinsa pʼunchay chaki puriy jina karqa (Gén. 10:11, 12; Jon. 3:3). Niniveqa sumaj llajta karqa templosniyoj, jatuchaj perqasniyoj, jatuchaj wasisniyoj ima. Diostaj, mana sumaj llajta kasqanraykuchu chay llajtata allinpaj qhawarqa, manaqa chay llajtamanta runasta khuyasqanrayku. Jaqay tiempopi chay llajtaqa may rejsisqa karqa. Chay llajtayojkuna sajra imasta ruwajtinkupis, Diosqa paykunamanta llakikoj. Imaraykuchus payqa sapa uj runata munakun, sajra ruwayninkuta saqenankuta, pesachikunanta imataj munan.

Jonasqa, Nínive llajta sajra imasmanta juntʼa kasqanta rikorqa

6. 1) ¿Imaraykutaj Jonás Nínive llajtata manchachikorqa? (Sutʼinchayninta qhawariy.) 2) Jonás imaynatachus willasqanmanta, ¿imatá yachakunchej?

6 Jonasqa, Niniveman chayaytawan pachaj iskay chunka waranqa kurajniyoj runas chay llajtapi tiyakusqankuta rikuspa astawanrajchá mancharikorqa. * Chantá ashkha runas kaj kanku chaynejman, uj pʼunchay puriyta jina yaykorqa, ichá Jehovaj juiciosninta tukuy uyarinankupaj jina willananrayku. Mana yachanchejchu imaynatachus Jonás chay runasman willasqanta. Ichá payqa Asirio qalluta parlayta yacharqaña, chayri Jehovachus chay qalluta parlananpaj yanaparqa. Chayri ichá hebreo qallullapi willarqa, chaytataj ninivitaspaj waj runa tijrachipunman karqa. Jina kajtin chayri manapis, willaynenqa sutʼi, nitaj kusikunapaj jinachu karqa, pay nerqa: “Kaymanta tawa chunka pʼunchayman Nínive llajtaqa chinkachisqa kanqa”, nispa (Jon. 3:4). Jonasqa mana iskaychakuspa kutin kutita willarqa, ajinamanta creeyniyoj kasqanta, mana manchikuyniyoj kasqanta ima rikucherqa. Noqanchejpis chay kʼacha kaykunata rikuchinanchej tiyan.

Jonaspa willaynenqa sutʼi, manataj kusikunapaj jinachu karqa

7, 8. 1) ¿Jonaspa willasqanta ninivitas uyarerqankuchu? 2) Jonaspa willayninta uyariytawan, ¿imatá ruwarqa Nínive llajtaj reynin?

7 Ashkha ninivitas Jonaspa willasqanta uyarerqanku. Cheqamantachá payqa yuyarqa ninivitas willayninta mana uyarinankuta, phiñakunankuta ima. Chaywanpis chay runasqa uyarerqanku, tukuytaj chaymanta parlasharqanku, arí, willaynenqa  llajtantinman chayarqa (Jonás 3:5 leey). Chay llajtapeqa, tukuy runas sajra ruwayninkumanta pesachikorqanku. Chayta rikuchinankupajtaj ni mikhullarqankupischu. Chantá chay llajtamanta reypis yacharqa, tukuy runas pesachikushasqankuta.

Jonasqa, Nínive llajtapi willananpaj creeyniyoj, mana manchikuyniyoj ima kanan karqa

8 Reyqa, Jonaspa willasqanta uyarispa Diosta mayta manchachikorqa, ruwasqasninmantataj pesachikorqa. Jinapi payqa kamachina tiyananmanta sayarispa, “pʼachasninta lluchʼukuspa, llakiy pʼachasta churaykukuytawantaj ushpha patapi tiyamorqa” llakiyninta rikuchinanpaj. Chantá reyqa, yanapajkunasninwan tukuy llajtaman uj kamachiyta rejsicherqa, mana pipis mikhunankuta, tukuypis llakiy pʼachasta churakunankuta, jinallataj uywasninkupis. * Reyqa, llampʼu sonqowan llajtan sajra ruwaykunata ruwasqanta repararqa. Yuyarqataj sonqomantapacha pesachikojtinku Dios paykunamanta khuyakunanta, chayraykutaj nerqa: “Ichapis Diosninchej jinamanta juchasninchejta pampachanman, kʼajaj phiñakuynintaj tiyaykunman, jinamanta mana wañusunchu”, nispa (Jon. 3:6-9, Qheshwa Biblia).

9. ¿Imatataj wakin yachayniyoj runas mana creeyta atillankuchu, chantá imaynatá yachanchej chay nisqanku mana cheqachu kasqanta?

9 Wakin yachayniyoj runasqa, ninivitas usqhayllata pesachikusqankuta mana creeyta atillankuchu. Wakinkunataj, ninivitas ashkha llulla cuentospi creesqankuraykulla pesachikusqankuta ninku. Chaywanpis ni ima rikuchinchu chay nisqanku cheqapuni kasqanta, imaraykuchus aswan qhepaman Jesucristo ninivitas cheqamantapuni pesachikusqankuta nerqa (Mateo 12:41 leey). Jesusqa sutʼita yacharqa imamantachus parlashasqanta, imaraykuchus ninivitas pesachikushajtinku, payqa janaj pachapi kasharqa tukuy imatataj rikorqa (Juan 8:57, 58). Cheqamanta noqanchejpis ni jaykʼaj yuyananchejchu tiyan sajra runas kausayninkuta mana tijrachinankuta. Yuyarikunachej Jehovalla yachasqanta imachus runaspa sonqonkupi kasqanta.

Jehovaj khuyakuynenqa mana runaspata jinachu

10, 11. 1) ¿Imatá ruwarqa Jehová ninivitas pesachikojtinku? 2) ¿Imaraykutaj Jehová ninivitasta juzgashaspa mana pantarqachu?

10 ¿Imatá ruwarqa Jehová ninivitas pesachikojtinku? Jonás kayta qhelqarqa: “Diosqa sajra ruwayninkuta saqespa allin ñanman  kutirikusqankuta rikuspa, mana ruwarqachu imatachus ruwayta yuyasqantaqa”, nispa (Jon. 3:10).

11 ¿Imaraykutaj Jehová ninivitasta mana castigarqachu? ¿Juzgashaspa pantarqachu? Mana. Bibliaqa, Jehová cheqan kajman jinapuni ruwasqanta sutʼinchan (Deuteronomio 32:4 leey). Phiñakuynenqa, ninivitas sajra ruwayninkumanta pesachikojtinku tiyaykorqa, manañataj castigarqachu chay runasta, astawanpis paykunamanta khuyakorqa.

12, 13. 1) ¿Imaynatá Jehová kʼacha, khuyakuyniyoj ima kasqanta rikucherqa? 2) ¿Imaraykutaj Jonaspa willasqan mana llullachu kasqanta nisunman?

12 Jehovaqa, mana llulla religionta apaykachajkuna yachachisqankuman jina “rumi sonqochu” nitaj “sajrachu”. Astawanpis Payqa kʼacha, khuyakuyniyoj ima. Niraj pitapis castigashaspa, kamachisninwanraj willachin, imaraykuchus sajra runas ruwayninkumanta ninivitas jina pesachikunankuta, sajra ruwayninkuta saqenankuta ima munan (Eze. 33:11). Uj kuti profeta Jeremiasman nerqa: “Ima ratollapis munaspaqa atiyman tʼirayta, urmachiyta, chayri phiriyta ima naciontapis [...]. Chantá sichus chay nación sajramanta tʼaqakun chayqa, chay apachimunay karqa, chay jasutʼita manaña apachimusajchu”, nispa (Jer. 18:7, 8).

Jehovaqa, sajra runas ruwayninkumanta ninivitas jina pesachikunankuta munan

13 Chantá, ¿Jonaspa willasqan llulla kasqantachu nisunman? Mana, imaraykuchus ninivitasman willarqa sajra ruwayninkumanta mana pesachikojtinku imachus paykunawan kananta. Paykunataj chayta uyarispa pesachikorqanku, manachus pesachikunkuman karqa chayqa, Jehová chay runasta castiganman karqa. Tiemponmantaj Jehová chay llajtata castigarqapuni (Sof. 2:13-15).

14. ¿Imaynataj Jonás kasharqa Jehová ninivitasta mana castigasqanmanta?

14 Jonasrí, ¿imaynataj kasharqa Jehová ninivitasta mana castigasqanmanta? Paymanqa, mana allinchu rijchʼarqa, chayrayku mayta phiñarikorqa (Jon. 4:1). Chantapis Tukuy Atiyniyoj Diosmanta mañakushaspa, kʼamishanmanpis jina mañakorqa. Llajtallanpi, wasillanpi qhepakunan allin kasqanta, ninivitasta mana castigananta yachasqantapuni, chayrayku Tarsisman ayqeshasqanta ima nerqa. Chantapis Diosman, “mañakuyki wañuchinawaykita; allin kanman wañupunay kawsanaymantaqa”, nispa nerqa (Jonás 4:2, 3 leey).

15. 1) ¿Imataj Jonasta phiñacherqa? 2) ¿Imaynatá Jehová profetanta yanaparqa?

15 ¿Imataj Jonasta phiñacherqa? Mana yachanchejchu imapichus yuyashasqanta; ninivitasman Jehovaj juiciosninta willasqallanta yachanchej. Chay runasqa willasqanta creerqanku, nitaj Jehová paykunata castigarqachu. ¿Jonás manchachikorqachu  asipayanankuta, llulla profeta ninankuta ima? Chaytaqa mana yachanchejchu. Payqa, ninivitas pesachikusqankumanta, Jehová khuyakuyninta rikuchisqanmanta ima mana kusikorqachu, astawanpis jatunchakuyninwan, phiñakuyninwan ima atipachikorqa. Jehovataj, profeta Jonaspi allin imasta qhawallarqapuni, chayraykutaj mana castigarqachu Jonás, Payta mana jatunpaj qhawasqanmanta. Astawanpis pacienciawan yanapananpaj, jinata nerqa: “Ajinata phiñakuspaqa, yuyankichu allinta ruwashasqaykita?”, nispa (Jon. 4:4). ¿Chay tapuyman Jonás kuticherqachu? Bibliaqa, mana ni imatapis ninchu.

16. ¿Imatataj mana entiendeyta atillasunmanchu, chantá imatá Jonaspa kausaynin rikuchiwanchej?

16 Ichapis Jonás mayta pantasqanta nisunman, chaywanpis yuyarikunanchej tiyan pantaj runas kasqanchejrayku Dios imaynatachus uj imata allinchasqanta mana entiendeyta atillasqanchejta. Sutʼincharinapaj, wakin runasqa Dios wakin llakiykunata jarkʼanan, uj sajra runata usqhayllata castiganan, kay sajra pachata tukuchinanña kasqanta ima ninku. Chaywanpis Jonaspa kausaynenqa kayta rikuchiwanchej: Dios imaynatachus uj imata allinchasqan yuyayninchejwan churanakojtenqa, mana paychu pantasqa kashan, manaqa noqanchej.

Jehová, Jonasta khuyakuyniyoj kayta yachacherqa

17, 18. 1) ¿Imatá Jonás ruwarqa Nínive llajtamanta llojsiytawan? 2) ¿Imaynataj Jonás kasharqa mathi yura rikhurisqanmanta, chʼakirparisqanmanta ima?

17 Profeta Jonasqa Nínive llajtamanta sonqo pʼakisqa llojsimorqa. Wasinman kutinanmantataj, inti llojsimuy ladoman riporqa, llajtata chaymanta qhawananpaj. Chaypitaj uj llanthuchata ruwakuspa chay llajta thuñisqa kananta suyarqa. ¿Imaynatá Jehová profetanman khuyakuyniyoj kayta yachacherqa?

18 Chay tuta “uj mathi yurata rikhuricherqa”. Jonasqa rijchʼarispa, mathi yurata llanthuchanman kʼuyusqata rikorqa, chaytaj llanthuchanmanta nisqaqa, sumajta llanthorqa. Chay mathi yurata rikuspa mayta kusikorqa, imaraykuchus ichá yuyarqa Dios payta allin ñawiwan qhawashallasqantapuni. Chaywanpis Diosqa mana ruphaymanta jarkʼayllatachu, phiñakuyninta tiyaykuchiyllatachu munarqa, manaqa sonqonman chayayta munarqa. Chayrayku, “mathi yurata khuruwan” khuruykucherqa, chʼakirparichinanpaj. Chantá uj sinchʼi qʼoñi wayrata inti llojsimuynejmanta wayrachimorqa, Biblia nin jinataj Jonasqa “sonqorpar[erqa]”. ¿Imaynatá chayta Jonás qhawarqa? Watejmanta qʼenaqakuspa, Diosmanta jinata mañakorqa: “Aswan allin kanman wañunay kawsanamanta nisqaqa”, nispa (Jon. 4:6-8).

19, 20. ¿Imaynatá Jehová, Jonasta tʼukurinanpaj yanaparqa?

 19 Chantapis Jehová Diosqa watejmanta Jonasta tapurillarqataj: “Chay jinatapunichu phiñakunki mathi yura chʼakirpayasqanmanta?”, nispa. Jonastajrí jinata kuticherqa: “Arí, rabiawan wañushaniña”, nispa. Jehová Diosqa yacharqa chay kutipi profeta Jonasman khuyakuyniyoj kayta yachachinan kasqanta (Jon. 4:9).

Diosqa, Jonasta khuyakuyniyoj kayta yachachinanpaj uj mathi yurata wiñacherqa

20 Jehovaqa, Jonasta tʼukurichiyta munaspa uj mathi yura chʼakipusqallanmanta llakikushasqanta nerqa, mayqentachus mana paychu tarporqa, nitaj paychu wiñacherqa. Chayraykutaj tapurerqa: “Noqarí manachu astawanraj khuyakunay karqa Ninivemanta? Chay llajtapi tiyakunku pachaj iskay chunka waranqa kurajniyoj runas, pikunachus mana yachankuchu imachus jucha kasqanta, chaykuna, jinallataj ashkha uywaspis”, nispa (Jon. 4:10, 11). *

21. 1) ¿Imatá Jehová chay kikinchaywan Jonasman rikuchiyta munarqa? 2) ¿Imatá Jonaspa kausayninmanta yachakusunman?

 21 ¿Imatá Jehová chay kikinchaywan Jonasman yachachiyta munarqa? Jonasqa, chay mathi yura wiñananpaj ni imata ruwarqachu. Jehová ninivitasman kausayta qorqa, Jallpʼapi tukuy kausajkunaman jinataj kausanankupajpis tukuy imata qorqa. Jonasqa, 120.000 runasta, uywasninkuta ima, jatunpaj qhawananmantaqa mathi yurata astawan jatunpaj qhawarqa. Cheqamantapuni Jonasqa payllapi yuyasharqa, mathi yuramantapis manaña llanthusqanrayku llakikorqa. Ninivitasta Jehová mana castigasqanmanta phiñakusqanpis payllapi yuyasqanta rikucherqa, imaraykuchus allinpaj qhawachikuyllata munarqa, llakikorqataj llulla profeta ninankumanta. Kausaynenqa, imaynachus kashasqanchejta qhawarikunapaj yanapawanchej. Cheqamanta tukuypis, noqallanchejpi mana yuyanapaj kallpachakunanchej tiyan. Mayta agradecekunchej Jehovaman, pacienciawan pay jina khuyakuyniyoj kanapaj yachachiwasqanchejmanta, wajkunaj allinninkuta maskʼanapaj yanapawasqanchejmanta ima.

22. 1) Jehovamanta khuyakuyniyoj kayta, ¿Jonás yachakorqachu? 2) ¿Imatá Jonaspa kausayninmanta yachakusunman?

22 ¿Jonás khuyakuyniyoj kayta yachakorqachu? Jonás libroqa, mana chaymanta astawan parlanchu. Wakin yachayniyoj runas, Jonás khuyakuyniyoj kayta mana yachakusqanta nejtinkupis, Jonás libro Bibliapi kashasqanqa khuyakuyniyoj kayta yachakusqanta rikuchiwanchej. Imaraykuchus yachakusqanman jina, Jonás librota, profeta Jonaspuni qhelqarqa. Jonasta rikushawajpis jina tʼukuriy, Jonasqa, llajtanpiña Jonás librota qhelqashan, ichá machituña, aswan yachayniyojtaj, ñaupajmanta nisqaqa kʼumuykukoj sonqoyoj. Pantasqasninmanta pesachikuspataj pantasqasninta, mana kasukoj kasqanta, kʼullu runa kasqanta, mana khuyakuyniyoj kasqanta ima qhelqashan. Cheqamantapuni Jonasqa khuyakuyniyoj kayta Jehovamanta yachakorqa. Noqanchejrí, ¿khuyakuyniyoj kayta yachakusunchu? (Mateo 5:7 leey.)

^ párr. 6 Israelpa chunka ayllusninpa capitalnin Samariapeqa, Jonaspa tiemponpi 20.000 chayri 30.000 runas tiyakusqankuta yachakun, chaytaj ni kantunpis karqachu Ninivepi tiyakojkunamanta nisqaqa. Ichá uj tiempota Nínive llajta, Jallpʼantinpi kaj llajtasmanta aswan jatun karqa.

^ párr. 8 Kayqa ichapis mana creenapaj jinachu kanman, chaywanpis chayta ñaupa tiempopi runas ruwaj kanku. Greciamanta Heródoto nisqanman jina, persaspis soldadosta may rejsisqa kamachej wañupojtin, ninivitas jinallataj uywasninkuwan ruwasqanku.

^ párr. 20 Jehová Dios chay runas juchʼuy wawas jina “mana yachankuchu imachus jucha kasqanta” nispaqa, kamachiykunasninmanta mana ni imata yachasqankuta nisharqa.