Ir al contenido

Ir al índice

 13 YACHAQANA

Pantasqasninmanta yachakorqa

Pantasqasninmanta yachakorqa

1, 2. 1) ¿Imataj karqa Jonaspa juchanrayku? 2) ¿Imatá Jonaspa kausayninmanta yachakusunman?

JONASQA, sinchʼi wayra yakuta qholchoqeyachispa barcota kayman jaqayman apaykachasqanmanta mayta llakikorqa. Chantapis barcota purichejkunaj qhaparisqankuta uyarispa, barco mana chinkaykunanpaj tukuy imata ruwashasqankuta rikuspa ima, astawanraj llakikorqa. Juchanraykutaj barcopi kajkuna wañunankuta yacharqa.

2 ¿Imaraykú profeta Jonás chay jina llakiypi kasharqa? Jehová Diospa contranpi mayta juchallikusqanrayku. ¿Imata ruwaspataj juchallikorqa? ¿Juchallikusqanta allinchayta atinmanrajchu karqa? Jonaspa kausayninmanta yachakushaspa kay tapuykunaman kutichisun sumaj yachachiykunatataj japʼisun. Sutʼincharinapaj, Jonaspa kausaynenqa, sinchʼi creeyniyojkunapis pantayta atisqankuta, chantá chayta allinchayta atisqankuta ima yachachiwanchej.

Galilea llajtamanta profeta

3-5. 1) Jonasmanta parlajta uyarispa, ¿imapi runas yuyanku? 2) ¿Imastá Biblia Jonasmanta sutʼinchan? (Sutʼinchayninta qhawariy.) 3) ¿Imaraykú jaqay tiempopi profeta jina llankʼay mana atikullajchu?

3 Runasqa, Jonasmanta parlajta uyarispa Diosta mana kasukoj, kʼullu runa kasqanta imalla yuyarikunku. Chaywanpis Jonasqa kʼacha kaykunasniyoj karqa. Jonás mana cheqa sonqochu, nitaj cheqan runachu kanman karqa chayqa, Jehovaqa, profetan kananpaj mana ajllanmanchu karqa.

Jonasqa kʼacha kaykunasniyoj karqa

4 Bibliaqa, profeta Jonasta sumajta rejsinapaj wakin imasta sutʼinchan (2 Reyes 14:25 leey). Sutʼincharinapaj Jonasqa, Gat-héfer llajtamanta karqa, chay llajtaqa Nazaretmanta tawa kilometrosninpi kasharqa, 800 watasninman jinataj Nazaretpi Jesucristo wiñakorqa. *  Jonasqa, Jeroboam II Israelpa chunka ayllusninta kamachishajtin profeta jina llankʼarqa. Profeta Elías wañupusqanmanta ashkha watasña pasarqa, profeta Eliseopis Jeroboampa tatan kamachishajtin wañuporqa. Kay iskay profetasnejta Diosqa Israelmanta Baal lanti yupaychayta chinkacherqa, chaywanpis israelitasqa Diosmanta karunchakullarqankutaj. Israel llajtaqa, ‘Diospa ñaupaqenpi sajratapuni ruwaj’ reypa kamachiyninpi kasharqa (2 Rey. 14:24). Chay tiempopi profeta jina llankʼayqa nichá atikullarqachu. Chaywanpis Jonasqa, profeta llankʼayninta sumajta juntʼarqa.

5 Uj pʼunchay Jehovaqa, Jonasta kamacherqa, Jonastaj chay kamachiy mana juntʼayta atinanpaj jina kasqanta yuyarqa. ¿Imatataj Jehová Dios kamacherqa?

“Puririy Nínive jatun llajtaman”

6. ¿Imatá Jehová, Jonasman nerqa? ¿Imaraykú mana juntʼayta atinanpaj jinallachu karqa?

6 Jehovaqa, Jonasman nerqa: “Puririy Nínive jatun llajtaman, willamuytaj chay llajtata chinkarparichinayta, imaraykuchus noqakama chayamuwan tukuy sajra ruwasqasninku”, nispa (Jon. 1:1, 2). ¿Imaraykú chay llankʼay mana juntʼayta atinanpaj jinachu karqa? Nínive llajtaqa, Asiriaj capitalnin karqa, Gat-hefermanta inti llojsimuy ladopi, 800 kilometrosninpi (160 leguasninpi) kasharqa, chay llajtaman chayananpajtaj Jonasqa uj killata purinan karqa. Niniveman chayaytawantaj, Jehová chay llajtata chinkachinanta willanan karqa, chay llajtaqa sajra ruwayninrayku may rejsisqa karqa. Aswan qhepamantaj “runa chʼallpa, yawar jichʼaj llajta[ta]” jina rejsikorqa. Diospa llajtan Jonasta mana uyarerqachu chay, ¿Nínive llajta uyarinmanchu karqa? ¿Imaynataj Jonasta chay llajtapi rinman karqa? (Nah. 3:1, 7.)

7, 8. 1) ¿Imatá Jonás ruwarqa, Jehovaj nisqanta mana juntʼayta munaspa? 2) ¿Jonás manchali runachu karqa?

7 Mana yachanchejchu Jonasta kaykuna manchachisqantachus manachus, manaqa imatachus ruwasqallanta yachanchej. Sutʼincharinapaj Jehovaqa, Jonasta inti llojsimuy ladoman rinanta nerqa, paytajrí inti yaykuynej ladoman ayqerqa. Jatun qocha kantupi Jopeman uraykuspa, Tarsisman uj barcota japʼerqa. Wakin yachayniyoj runasqa, chay llajta Españapi, Ninivemanta 3.500 kilometrosninpi (700 leguasninpi) kashasqanta ninku. Jina kanman  karqa chayqa, Tarsisman uj watata jina viajanman karqa. Sutʼi karqa Jonás, Jehovaj nisqanta mana juntʼayta munasqan (Jonás 1:3 leey).

8 ¿Jonás manchali runachu karqa? Mana, imaraykuchus aswan qhepaman mana manchachikuyniyoj kasqanta rikucherqa. Payqa, noqanchej jina pantaj runa karqa, chayraykutaj pantasqasninta, manchachikuyninta ima atipanan karqa (Sal. 51:5). Maykʼajllapis noqanchejpis manchachikuyninchejta atipananchej karqa, ¿icharí?

9. ¿Imaraykutaj wakin kutis Jehovaj nisqanta mana juntʼayta atisqanchejta yuyasunman? ¿Imatataj mana qonqananchejchu tiyan?

9 Ichapis wakin kutis Jehová mana juntʼayta atina imasta mañawasqanchejta yuyasunman. Sutʼincharinapaj, ichapis manchachikusunman Diospa Reinonmanta sumaj willaykunata runasman willamuyta (Mat. 24:14). Ajinapi rikukuspaqa, ichapis qonqasunman imatachus Jesús nisqanta, pay nerqa: “Diospajqa tukuy imapis atikun” nispa. Arí, Jehovaj atiyninwan, yanapayninwan imaqa, tukuy imata ruwayta atisunman (Mar. 10:27). Chayta qonqakusun chayqa, ichá Jonás jina Jehovaj nisqanta mana juntʼayta atisqanchejta, yuyasunman. Jonás chay ruwasqanmanta, ¿imataj karqa?

Jehová profetanta kʼamerqa

10, 11. 1) ¿Imatá Jonás yuyarqa, barco purirejtinkama? 2) ¿Imataj karqa Jonás risharqa chay barcopi?

10 Jonasta rikushawajpis jina tʼukuriy. Barcopi kashaspaña, barcopi kamachejta, barcota purichejkunata ima qhawarishan, chay lugarmanta puririnankupaj mayta wakichikushasqankuta. Chay barcoqa ichá feniciamanta cargata apaj barco karqa. Barco aswan ukhumanña yaykojtintaj, ichá Jonasqa Jehovaj nisqanta manaña juntʼananta yuyashan. Chaywanpis tiempoqa ujllata tijrakorqa.

11 Arí, maytapuni para wayra yakuta qollchoqeyacherqa. Kay tiempomanta barcospis chay jinapeqa qʼopa jinalla kankuman karqa. Chay barcotaqa, qʼopata jina kayman jaqayman apaykacharqa. ¿Jonás, ‘Dios sinchʼita wayrachimushasqanta’ yacharqachu? Jina kajtin chayri manapis chay barcopi kajkunaqa diosninkuman qhaparikusqankoqa qhasilla kasqanta yacharqa (Lev. 19:4). Pay nerqa jinataj, ‘chay barcoqa phirikunanpaj jinaña’ kasharqa (Jon. 1:4). Jehová Dioslla paykunata salvayta atinman karqa. Chaywanpis, ¿imaynatá Jonás Diosmanta mañakunman karqa ñaupaqenmanta ayqeshaspa?

12. 1) Jonás puñurparispa, ¿sinchʼi wayra kasqanmanta mana llakikusqantachu rikucherqa? (Sutʼinchayninta qhawariy.) 2) ¿Imaynatá Jehová rikucherqa, chay sinchʼi wayra Jonaspa juchanrayku kasqanta?

12 Jonasqa ni imata ruwayta atispa, barcoj ukhun kʼuchunman  yaykuspa, sinchʼita puñurparerqa. * Barcopi kamachejtaj Jonasta rijchʼarichispa, chay barcopi kajkuna jina diosninmanta mañakunanta nerqa. Barcota purichejkunaqa, maytapuni para wayra kasqanmanta mancharikuspa, pichus diosesta phiñachisqanta yachanankupaj suerteta choqarqanku. Ichá Jonasqa ni imanakuyta aterqachu, suerteta choqasqankuman jina ni mayqen juchayoj kasqankuta rikuspa. Jehovataj chay suertenejta Jonasta juchayojta rikuricherqa, chaytaj rikucherqa Jehová sinchʼita wayrachishasqanta, Jonás mana kasusqanrayku (Jonás 1:5-7 leey).

13. 1) ¿Imatataj Jonás barcota purichejkunaman willarqa? 2) Barcopi kajkunaman, ¿imatataj Jonás paywan ruwanankuta nerqa, imaraykutaj?

13 Jonasqa, chay ratopacha barcota purichejkunaman pay juchayoj kasqanta willarqa. Sutʼincharqataj, Tukuy Atiyniyoj Diospa kamachin kasqanta, Payta mana kasukusqanrayku ayqeshasqanta ima. Diosta mana kasukusqanraykutaj tukuypa kausayninta wañuy pataman churarqa. Chayta uyariytawan runasqa mancharisqas nerqanku: “¿Imatá ruwasqayku mana wañunaykupaj, nitaj barcopis pʼultikunanpaj?”, nispa. ¿Imatá Jonás nerqa? Payqa, yacharqa paylla chay runasta salvayta atisqanta. Chayraykutaj jatun qochapi wañuyta manchachikuspapis chay runasman nerqa: “Jatun qochaman wijchʼuykuwaychej, para wayrataj thañiponqapacha. Yachani juchayoj kasqayta; chaynejta qankunaman jamusunkichej kay sinchʼi para wayraqa”, nispa (Jon. 1:12).

14, 15. 1) ¿Imaynatá Jonás jina ruwasunman? 2) ¿Jonaspa nisqanta barcota purichejkuna kasorqankuchu?

14 Manchachikoj runa kanman karqa chayqa, mana jinata ninmanchu karqa. Jehovaqa maytachá kusikorqa, Jonás mana manchachikuyniyoj kasqanmanta, wajkunaj allinninkurayku kausayninta wañuy pataman churasqanmanta ima. Imajtinchus jinamanta sinchʼi creeyniyoj kasqanta rikucherqa. Chaytaj yachachiwanchej, wajkunaj allinninkuta maskʼanata (Juan 13:34, 35). Pillapis ima yanapatapis necesitajtin, ¿kallpachakunchejchu yanapanapaj? Chayta ruwaspaqa Jehovata kusichisunchej.

15 Qallariypi barcota purichejkunaqa, Jonasta qochaman mana wijchʼuykuyta munarqankuchu, Jonaspa willasqan sonqonkuta kuyurichisqanrayku. Chayraykutaj mayta kallpachakuspa, ñaupajman barcota purichillaytapuni munarqanku jallpʼaman chayachinankupaj, nitaj aterqankuchu, imaraykuchus jatun qochaqa astawan astawan oqharikusharqa, chayrayku Jonaspa Diosninmanta “ama  saqewaykuchu wañojta kay runaj juchanraykoqa” nispa mañakorqanku, jinaspataj Jonasta qochaman wijchʼuykorqanku (Jon. 1:13-15).

Barcota purichejkunaqa, Jonaspa nisqanta kasuspa qochaman wijchʼuykorqanku

Jehová, khuyakusqanrayku Jonasta salvarqa

16, 17. Jonás qochaman chinkaykojtin, ¿imataj karqa? Sutʼinchay. (Kay paginaspi rikhurej dibujotawan qhawariy.)

16 Jonasqa qochaman chinkaykorqa. Qochataj manchayta qhollchoqeyasharqa, qochaj ukhunman mana chinkaykunanpajtaj tukuy imata ruwasharqa, barcota karunchakushajtataj rikorqa. Chaywanpis pisimanta pisi qocha ukhunman chinkaykorqa, chaypi wañunantataj yuyarqa.

17 Jonás qochaman chinkaykushaspa imaspichus yuyashasqantaqa, qhelqasqasninpi yachasunman. Sutʼincharinapaj, payqa manaña Jerusalén llatapi Jehovaj templonta rikunanta yuyaspa llakikorqa. Chantá yuyarqa qochaj laqha ukhunman chinkaykushasqanta, orqospa pampankama, yaku laqhostaj umanman maytʼuykukorqanku. Jonasqa, chaypi wañunanta yuyarqa (Jonás 2:1-6 leey).

18, 19. ¿Imapí Jonás qochapi kashaspa rikukorqa? ¿Imataj Jonasta oqoykorqa, chantá pitaj chayta wakicherqa? (Sutʼinchayninta qhawariy.)

 18 Jinallapi uj jatun llanthuta rikorqa ladonpi kuyushajta. ¿Imataj karqa? Uj jatun challwasina karqa. Rikorqataj pisimanta pisi payman qayllaykushasqanta, ujllatataj siminta kicharispa oqoykorqa.

Jehová “uj jatun challwata wakicherqa Jonasta oqoykunanpaj”

19 Jonasqa chay jina llakiypi kashaspa wañunantachá yuyarqa. Mana creenanpaj jinataj mana wañorqachu, nitaj imanakorqapischu. Challwaj wijsanpeqa samayta atillarqapuni. Horas pasasqanman jinataj, mana wañusqanmanta tʼukulla kasharqa. Jehová “uj jatun challwata wakicherqa” oqoykunanpaj (Jon. 1:17). *

20. Jonás challwaj wijsanpi mañakusqan, ¿imastá paymanta rikuchin?

20 Jonás challwaj wijsanpi, Diosmanta mañakorqa, tʼukurerqa ima. Mañakuynintaj Jonás libropi iskay capitulonpi qhelqasqa kashan, chaymantataj mayta yachakusunman. Chay mañakuyninpeqa Salmos libromanta wakin rimaykunata oqharin, chaytaj rikuchin Diosmanta Qhelqasqata sumajta rejsisqanta. Chantá mañakuyninta imaynatachus tukuchasqanqa, agradecekoj kasqanta rikuchin. Pay nerqa: “Noqatajrí agradecekuspa, qʼolachinapaj uywa wañuchisqasta jaywakusqayki; imatachus qosaj nisusqayta jaywasqayki. Salvasqa kayqa Tata Diosmantamin jamun”, nispa (Jon. 2:9).

21. ¿Imatataj Jonás yachakorqa? ¿Imatataj mana qonqananchejchu tiyan?

21 Jonasqa, “challwaj wijsampi” kashaspa Jehová maykʼajllapis, mayllapipis mayqen kamachillantapis salvayta atisqanta yachakorqa. Imaraykuchus Jehová challwaj wijsanmanta salvarqa (Jon. 1:17). Paylla challwaj wijsanpi kinsa tutata, kinsa pʼunchayta, mana iman imanasqata Jonasta kausacherqa. Ni jaykʼaj qonqanachu Jehová, Dios kasqanta “pejpa makimpichus kausayni[nchej]” kashan (Dan. 5:23). Arí, pay ruwawasqanchejrayku kausashanchej. Chayrayku, ¿nichu payman may agradecesqas kananchej tiyan? ¿Manachu chayta Payta kasukuspa rikuchisunman?

22, 23. 1) ¿Imaynatá Jonás agradecesqa kasqanta rikucherqa? 2) Imapipis pantaspa, ¿imatá Jonás jina ruwananchej tiyan?

 22 ¿Imatá Jonás ruwarqa? ¿Jehovata kasukorqachu? ¿Agradecesqa kasqanta rikucherqachu? Arí. Bibliaqa, jatun challwaj wijsanpi kinsa pʼunchayta, kinsa tutatawan kasqanmanta, “jatun challwaqa yaku kantuman Jonasta lanzarparim[orqa]”, nispa nin (Jon. 2:10). ¡Chayqa tʼukunapaj jina karqa! Arí, qocha kantuman llojsinanpajqa, mana waytʼananchu karqa. Chaywanpis qocha kantupiña kashajtenqa, payllamantaña karqa. Pisi tiemponmantaj Jehovaman agradecesqa kasqanta rikuchiyta aterqa. Biblia nin: “Watejmanta Tata Diosqa kay jinata nerqa: Sayarikuspa, rerqoy, jaqay jatun Nínive llajtaman, chaypitaj willamuy, imatachus noqa nisqayki, chayta”, nispa (Jon. 3:1, 2). ¿Imatá Jonás chay kutipi ruwarqa?

23 Jonasqa usqhayllata “sayariytawan, Niniveman purirerqa, Tata Diospa kamachisqanman jina” (Jon. 3:3). Arí, Jonasqa Diosta kasukorqa, pantasqasninmantapis yachakorqa. Chay ruwasqanmanta mayta yachakusunman. Imaraykuchus tukuypis pantanchej, juchallikunchej ima (Rom. 3:23). Chaywanpis pantajtinchej, ¿imatá ruwanchej? ¿Pantasqasninchejmanta yachakuspa, Diosta sirvillanchejpunichu?

24, 25. 1) ¿Jehová bendicerqachu Jonasta kasukusqanmanta? 2) ¿Ima bendiciontataj Jonás paraisopi japʼenqa?

24 ¿Jehová bendicerqachu Jonasta kasukusqanmanta? Arí. Jonasqa, tiemponman yacharqasina barcota purichejkuna mana wañusqankuta. Paykunaqa, Jonasta qochaman wijchʼuykusqankutawan, yaku mayta oqharikushaspa ujllata tiyaykusqanrayku, “Diosta maytapuni manchachikorqanku”, chayraykutaj uywa wañuchisqasta Jehovaman jaywarqanku, nitaj diosesninkumanchu (Jon. 1:15, 16).

25 Ashkha watas qhepaman, Jesusqa, Jonás jatun challwaj wijsanpi kinsa pʼunchayta, kinsa tutatawan kasqanmanta parlarqa, pay kinsa pʼunchayta, kinsa tutatawan jallpʼaj sonqonpi kananta ninanpaj (Mateo 12:38-40 leey). Jonás kausarimuspa, Jesús paymanta parlasqanta yachaspaqa, ¡maytachá kusikonqa! (Juan 5:28, 29.) Noqanchejtapis Jehová bendeciyta munawanchej, chaypajqa, Jonás jina pantasqasninchejmanta yachakunanchej tiyan, kasukunanchej tiyan, wajkunaj allinninkutapis maskʼananchej tiyan.

^ párr. 4 Jonasqa Galileamanta karqa, ashkha watas qhepaman jatunchakoj fariseos Jesusta mana kasuta ruwaspa nerqanku: “Diosmanta Qhelqasqapi allinta qhaway, chaypitaj allinta yachanki ni mayqen profeta Galileamanta jatarisqanta”, nispa (Juan 7:52). Bibliata tijrachejkuna, yachayniyoj runaspis ninku, fariseos, Galileamanta ni uj profetallapis jatarisqanta nitaj jatarinantapis nispaqa, imaschus ñaupaj wataspi kasqanta, profeciasta ima pisipaj qhawasqankuta rikuchisqanta (Isa. 9:1, 2).

^ párr. 12 Septuaginta nisqanman jina, Jonasqa, mayta puñurparispa qhorqosharqa. Chaytaj mana ninayanchu imachus kashasqanmanta mana llakikusqanta. Wakinkunaqa, may llakisqa kashaspa mayta puñuyta munanku. Sutʼincharinapaj, Jesús Getsemaní huertapi may llakisqa mañakushajtin, apostolesnin Pedro, Santiago, Juan ima “llakisqa kasqankurayku” puñurparerqanku (Luc. 22:45, 46).

^ párr. 19 Hebreo qallumanta “challwa” rimayqa, griego qalluman “mama qochapi jatun millay animal” chayri “may jatun challwa”, nisqaman tijrachikun. Jonasta, ima challwapunichus oqoykusqanta mana yachakojtinpis, Mediterráneo qochapeqa runata oqoykoj, jina tiburones kan. Aswan jatuchaj challwaspis kallantaj. Sutʼinchanapaj tiburón ballena, may jatun challwa saytʼunman 15 metros jina, chayri astawanraj.