Ir al contenido

Ir al índice

 11 yachaqana

Wakichisqa karqa, tukuy sonqotaj suyarqa

Wakichisqa karqa, tukuy sonqotaj suyarqa

1, 2. Elías niraj Carmelo orqoman wicharishaspa, ¿imatá ruwanan karqa? ¿Imaraykutaj Eliaswan, Achabwan mana kikinchu karqanku?

ELIASQA, sapallanpi Jehová Diosmanta mañakuyta munarqa. Chaywanpis muyuyninpi kaj ashkha runasqa, Eliaspa mañakuyninman imaynatachus Dios kutichimusqanta rikuytawan, Eliasman qayllaykorqanku ichá allinpaj qhawachikunallankupaj. Chantapis niraj Diosmanta mañakoj Carmelo orqoman wicharishaspaqa, rey Achabwanraj parlanan karqa.

2 Eliaswan, Achabwanqa mana kikinchu karqanku. Achabqa, may valorniyoj pʼachaswan pʼachallikoj, Diosta rejsispapis lantista yupaychaj, wajkuna imatachus ruwaj kanku chayllatataj ruwaj. Eliastaj, profeta pʼachanwan pʼachallisqa kasharqa, ichapis chay pʼachaqa qaramanta, camello chayri cabra millmamanta ruwasqa karqa. Chantapis payqa creeyniyoj, mana manchachikuyniyoj, juntʼa sonqo ima karqa. Chay pʼunchaypi sutʼi rikukorqa imayna runachus sapa ujninku kasqankuta.

3, 4. 1) ¿Imaraykutaj Achab, Baalta yupaychajkuna ima pʼenqaypi rikhurerqanku? 2) ¿Ima tapuykunatataj ukhuncharisun?

3 Chay pʼunchayqa, Achab, Baalta yupaychajkuna imaqa pʼenqaypi rikhurerqanku. Imaraykuchus Achab, Jezabel ima, Baal lantita yupaychayman chunka ayllusta tanqasqankoqa urmachisqa karqa, Baalta yupaychay qhasi manakaj kasqantaj sutʼi rikukorqa. Chay lanteqa mana ninallatapis japʼichiyta aterqachu, profetasnin jatunmanta qhaparikojtinkupis, yawarpurulla kanankukama yachasqankuman jina cuchilloswan khuchurakojtinkupis. Chantá nillataj 450 profetasninta jarkʼayta aterqachu mana wañuchisqas kanankupaj. Mana chayllachu, Baal lanteqa, chʼaki watas chinkananpaj mana parachimuyta aterqachu, profetasnin paymanta kinsa wata kurajtaña mañakushajtinkupis. Chaywanpis Jehovaqa, pisi tiemponman paracherqa, ajinamanta Paylla cheqa Dios kasqanta rikucherqa (1 Rey. 16:30–17:1; 18:1-40).

4 ¿Mashkha tiempomantataj Jehová parachimorqa? Chaykama,  ¿imatá Elías ruwarqa? Noqanchejrí, ¿imatataj Eliasmanta yachakusunman? Imatachus Biblia nisqanta qhawarina (1 Reyes 18:41-46 leey).

Diosmanta mañakojpuni

5. ¿Imatá Elías, Achabman nerqa? Achab, chay pʼunchaypi rikusqanmanta, ¿imatapis yachakorqachu? Sutʼinchay.

5 Eliasqa Achabta nerqa: “Riy, mikhumuy, ujyamuytaj, imaraykuchus paraqa jamushanña”, nispa. Achab, chay pʼunchaypi rikusqanmanta, ¿imatapis yachakorqachu? Bibliaqa, mana ninchu Achab ruwasqasninmanta pesachikusqanta, nitaj Eliasta Diosmanta perdonta mañapunanta nisqantapis. Manaqa, Achab “mikhoj, ujyajtaj riporqa”, nillan (1 Rey. 18:41, 42). Chaywanpis, ¿imatá Biblia Eliasmanta nin?

6, 7. ¿Imatataj Elías, Jehovamanta mañakorqa, imaraykutaj?

6 Bibliaqa nin: “Eliastajrí Carmelo Orqoman wicharerqa. Chaypi pampaman kʼumuykuspa, uyanta moqosnin pataman chayacherqa”, nispa. Achab mikhunawan sajsaykunankamataj, Eliasqa Diosmanta mañakusharqa. Imaynatachus Diosmanta mañakusqantaj mayta tʼukuchiwanchej. ¿Imatataj mañakusharqa? Bibliaqa  Santiago 5:18 versiculopi parata mañakusqanta nin, chaytataj Carmelo orqopi kashaspa mañakorqa.

Eliaspa mañakusqanqa, Diospa munaynin ruwakunantapuni munasqanta rikucherqa

7 Eliasqa, Jehová “kay jallpʼaman parachimusaj” nisqanta yacharqa (1 Rey. 18:1). Chayrayku Eliasqa, Diospa munaynin ruwakunanta mañakusharqa, ajinallatataj waranqa watasman jina Jesusqa, discipulosninman yachacherqa Diospa munaynin ruwakunanta mañakunankuta (Mat. 6:9, 10).

8. ¿Imatá Elías mañakusqanmanta yachakusunman?

8 Imaynatachus Elías mañakusqanmanta, mayta yachakusunman. Payqa, tukuy imamanta astawan Diospa munaynin juntʼakunanta munarqa. Noqanchejpis, Diosmanta mañakushaspaqa kayta yuyarikunanchej tiyan: “[Diospa] munayninman jinachus imallatapis mañakunchej chayqa, yachanchej pay uyarinawanchejta” (1 Juan 5:14). Imastachus Diosmanta mañakunapajqa, imachus Diospa munaynin kasqantaraj yachananchej tiyan, chayta yachanapajtaj Bibliata sapa pʼunchay ukhunchananchej tiyan. Chaywanpis ichá Eliasqa paramunanta mañakorqa tukuy israelitasta ñakʼarejta rikuspa. Chantapis ichá, Jehovaman graciasta qorqa chay pʼunchay uj milagrota ruwasqanmanta. Noqanchejpis mañakuyninchejpi agradecesqas kasqanchejta, wajkunaj allinninta maskʼasqanchejta ima rikuchinanchej tiyan (2 Corintios 1:11; Filipenses 4:6 leey).

Wakichisqa karqa, tukuy sonqotaj suyarqa

9. ¿Imatataj Elías, kamachinman nerqa? ¿Imastá Eliasmanta yachakunchej?

9 Eliasqa, Dios chʼaki watasta chinkachinanta yacharqa, chaywanpis mana yacharqachu maykʼajchus chayta ruwananta. ¿Imatataj chaykama Elías ruwarqa? Biblia nin: “Kamachinmantaj nerqa: Wicharispa, Jatun Qochanejta qhawarimuy, nispa. Paytaj wicharispa qhawarerqa, kutimuspataj nerqa: Mana imapis kanchu, nispa. Eliastaj qanchis kutita ajinallatapuni nerqa: Rispa, qhawarqamuy”, nispa (1 Rey. 18:43). Elías ruwasqanmanta kaykunata yachakunchej: Jehovapi atienekunata, mana iskaychakuspa Jehovaj nisqan juntʼakunanpi suyakunata ima.

Eliasqa, Jehová parachimunanpaj uj señalllatapis apachimunanta suyasharqa

10, 11. 1) ¿Imaynatá Elías, Jehovaj nisqasnin juntʼakunanpi atienekusqanta rikucherqa? 2) ¿Imaraykutaj Elías jina Jehovapi atienekunanchej tiyan?

10 Eliasqa, Jehovaj nisqan juntʼakunanpi mayta atienekorqa, chayraykutaj uj señalllatapis apachimunanta suyasharqa. Chayrayku  kamachinta jatun qochanejpi uj juchʼuy phuyullatapis qhawarimunanpaj kacharqa. Sapa kutimuspataj kamachenqa “mana imapis kanchu”, nispa nerqa. Arí, ni uj phuyullapis karqachu, qʼara cielotaj kasharqa. Rikusqanchejman jina, ¿imatapis reparankichu? ¿Yuyarikunkichu Elías, rey Achabman “paraqa jamushanña” nisqanta? ¿Imaraykú chayta nerqa ni uj phuyullapis kashajtin?

11 Eliasqa, imatachus Jehová nisqanta yacharqa, profetan jinataj Diospa nisqan juntʼakunantapuni yacharqa. Jehovapi mayta atienekusqanrayku paypajqa paramushanmanñapis jina karqa. Kaytaj ichá yuyarichiwasunman imaynachus Dios, Moisespaj kasqanta, Biblia nin: “Payqa mana saykʼuspa, sinchʼita sayarqa, mana rikukoj Diosta rikushanmanpis jina”, nispa. Noqanchejrí, ¿Diosta ñaupaqenchejpi rikushasunmanpis jinachu qhawanchej? Jehovaqa, paypi, nisqasninpi ima creenanchejpaj, imaymanamanta yanapawanchej (Heb. 11:1, 27).

12. ¿Imaynatá Elías, Diospa nisqan juntʼakunanta suyashasqanta rikucherqa? ¿Imatá Elías ruwarqa uj juchʼuy phuyitu llojsimusqanmanta yachaytawan?

12 Kunantaj Elías Diospa nisqan juntʼakunanta suyasqanmanta parlarina. Profeta Eliasqa mana uj kutillatachu chayri iskay kutillatachu kamachinta kacharqa, manaqa qanchis kutita kacharqa. Ichá chay kamachenqa saykʼorqa risqanpi jamusqanpi. Chaywanpis Eliasqa para chayamunanmanta, uj señal kananta mayta suyarqa mana saykʼuspa. Chaymanta qanchis kaj kutipiraj kamachenqa nerqa: “Uj juchʼuy phuyuta rikuni, runaj maki tʼajllunta jina, Jatun Qochamanta llojsimojta”, nispa. Kaypi tʼukuriy; Eliaspa kamachin, jatun qochamanta llojsimojta “uj juchʼuy phuyuta” makinwan rikuchishasqanpi. Ichá Eliaspa kamachenqa, mana kusisqachu kasharqa chay phuyituta rikusqanmanta, Eliaspajtaj chay phuyitoqa may sumaj karqa. Chantá Eliasqa kamachinman nerqa: “Riy, Achabman willamuy: Carretaykiman wicharispa ripuy, ñampi para ama jarkʼasunampaj”, nispa (1 Rey. 18:44).

13, 14. 1) ¿Imatá Eliaspa ruwasqanmanta yachakunchej? 2) ¿Imaraykutaj Jehovaj nisqanta usqhayllata ruwananchej tiyan?

13 ¿Imatá Eliaspa ruwasqanmanta yachakunchej? Payqa, chʼaki watas tukukunanta suyarqa, noqanchejpis Dios kay sajra pachata tukuchinanta suyashanchej. Pisi tiempomantawantaj Dios munayninta juntʼanqa (1 Juan 2:17). Elías jinataj Diospa munaynin juntʼakunanta wakichisqas suyananchej tiyan. Jesuspis discipulosninman nerqa: “Wakichisqas suyaychej, imaraykuchus mana yachankichejchu ima pʼunchaychus Señorniykichej kutimunanta”, nispa (Mat. 24:42). Jesuspa nisqan, ¿ninayanchu discipulosnin maykʼajchus kay pachaj tukukuynin jamunanta  ni imapi reparanankuta? Mana. Jesusqa kay pachaj tukukuyninpi, imaynachus kausay kananmanta mayta parlarqa. Kay tiempopitaj, ‘kay pachaj tukukuyninmanta’ señalesta juntʼakojta rikushanchej (Mateo 24:3-7 leey).

Eliasqa, uj juchʼuy phuyituta rikuspa Jehovaj nisqan juntʼakunanta yacharqa. Noqanchejpis ‘kay pachaj tukukuyninmanta’ señalesta juntʼakojta rikuspa astawanraj Diosta kasukunanchej tiyan

14 Kay pachaj tukukuyninmanta parlaspa, sapa profecía sutʼita rikuchiwanchej kay pacha tukukunanpaj jinaña kashasqanta. Kayta yachay, ¿tanqawanchejchu Jehovaj nisqanta usqhayllata ruwanapaj? Eliasqa, uj juchʼuy phuyituta rikuspalla Jehovaj nisqan juntʼakunanta yacharqa. ¿Chay suyakusqan juntʼakorqachu?

Jehovaqa yanapan, bendecin ima

15, 16. Eliaspa kamachin juchʼuy phuyuta rikusqantawan, ¿imataj karqa? ¿Imatá Elías, Achab ruwananta suyasharqa?

15 Biblia nin: “Jinallapi phuyus laqhayaykamorqa, wayrawan ima, sinchʼitataj paraqa jichʼakorqa. Achabtaj carretanman wichariytawan, Jezreelman jamorqa”, nispa (1 Rey. 18:45). Tukuy chaytaj usqhayllata karqa. Eliaspa kamachin nisqanta Achabman willashajtin, chay juchʼuy phuyitoqa, usqhayllata ashkha phuyusman tukorqa, mayta laqhayaykamorqa, wayrawan wayrawan imataj sinchʼita paraqa jichʼakamorqa, jinamanta kinsa wata khuskanniyoj chʼaki watasqa tukukorqa. Chʼaki jallpʼaqa yakuta mayta chʼonqarqa. Parasqanman jinataj yakusqa correyta qallarerqa, Cisón mayupi yakupis yapakorqa, Baalpa profetasninta wañuchisqankoj yawarninkutapis mayllarqa. Israelitasqa, Diosta wasanchasqankumanta pesachikuyta aterqanku. Chaywanpis, ¿pesachikorqankuchu?

“Sinchʼitataj paraqa jichʼakorqa”

16 Eliasqa, israelitas pesachikunankuta suyarqa. Chantá ichapis suyallarqataj Achab, Baal lantita saqenanta, pesachikunanta ima. Imaraykuchus Achab chay pʼunchaypi tukuy imata rikusqan kausayninta tijrachinanpaj yanapanman karqa. Chaywanpis mana yachakunchu imapichus Achab chay pʼunchay yuyashasqanta, Bibliaqa Achab ‘carretanman wichariytawan Jezreelman risqallanta willawanchej’. ¿Achab imallatapis yachakorqachu? ¿Kausayninta tijrachinanpaj jinachu kasharqa? Astawan qhepaman imaschus rikukusqanqa, Achab kausayninta mana tijrachisqanta rikuchiwanchej. Chaywanpis chay pʼunchayqa niraj tukukorqachu.

17, 18. 1) ¿Imatataj Jehová Eliasman qorqa, Jezreelman rishajtin? 2) ¿Imaraykutaj Eliaspa corresqan tʼukunapaj jina karqa? (Sutʼinchayninta qhawariy.)

 17 Chantá Jehovaj profetan Eliasqa, Achabpa qhepanta rerqa. May karuta, may jina parapitaj, ¿chay risqanpi imataj tʼukunapaj jina karqa?

18 Biblia nin: “Chaypacha [Jehová] Eliasman kallpata qorqa, Eliastaj pʼachasninta sumajta chumpiykukuytawan, Jezreelman correrqa. Achabmanta aswan ñaupajta chayaspa” (1 Rey. 18:46). Arí, Jehová “Eliasman kallpata qorqa”, imaraykuchus Jezreelman chayananpajqa 30 kilometrosta (6 leguasta) correnan karqa, Eliastaj machituña karqa chay jina karuta correnanpaj. * Elías pʼachasninta sumajta chumpiykukushasqanpi, parashajtin correshasqanpi ima tʼukuriy. Mana creenanpaj jinataj usqhayta correspa Achabta taripaspa, aswan ñaupajta chayarqa.

19. 1) ¿Elías mayta corresqan ima profeciastataj yuyarichiwanchej? 2) ¿Imatá Elías, Jezreelman correshaspa yacharqa?

19 Eliaspajqa, wayna kasqanmanta astawan kallpayoj, atiyniyoj ima kasqanqa, ¡may sumaj bendicionchá karqa! Ichapis kayqa, Bibliaj waj profeciasninta yuyarichiwanchej, mayqenkunachus, Diospa cheqa sonqo kamachisnin paraisopi waynas jina kallpayoj, mana onqospa kausakunankumanta parlan (Isaías 35:6 leey; Luc. 23:43). Eliasqa, Jezreelman correshaspa, cheqamantachá yacharqa cheqa Dios Jehová allinpaj qhawasqanta.

20. ¿Imatá ruwananchej tiyan Jehová bendecinawanchejpaj?

20 Diosqa, kamachisninta mayta bendeciyta munan, chayrayku mayta kallpachakuna bendicionesninta japʼinapaj. Elías jina wakichisqallapuni kananchej tiyan, imaraykuchus kay sajra pachata Jehová tukuchinanta nisqanqa juntʼakonqapuni, chayrayku sumajta reparananchej tiyan qhepa pʼunchaykunapiña kausashasqanchejta. Astawanpis cheqa sonqo Elías jina, “cheqa” Dios Jehovaj nisqasninpi atienekunanchej tiyan (Sal. 31:5).

^ párr. 18 Chaymanta pisi tiemponman Jehovaqa, Eliasta kamacherqa Eliseota profeta kananpaj yachachinanta. Pitachus aswan qhepaman “Eliaspa kamachin[ta jina]” rejserqanku (2 Rey. 3:11). Chaytaj rikuchiwanchej Elías machituña kasqanta, chayraykutaj necesitarqa Eliseo qhawananta.