Ir al contenido

Ir al índice

 4 YACHAQANA

“Noqa risaj maymanchá rinki, chayman”

“Noqa risaj maymanchá rinki, chayman”

1, 2. 1) Rut, Noemí ima viajasqankumanta, llakiyninkumanta ima sutʼinchay. 2) ¿Imaraykutaj sapa ujninkupaj chay viaje mana kikinchu karqa?

RUTTA, Noemita ima, rikushawajpis jina tʼukuriy. Paykunaqa Moab pampasnejta rishanku, chay pampas may jatun kasqanraykutaj paykunataqa manaña rikuytapis atikunchu. Ruttaj astawan laqhayashasqantaña reparashan. Maypichus chay tuta puñunankupitaj tʼukurishan. Noemita munakusqanraykutaj, jarkʼananpaj tukuy imata ruwayta munan.

2 Iskayninkutaj llakiykunasniyoj karqanku. Noemiqa, ashkha watastaña viuda karqa, chaywanpis chay pachallaraj churisnin Mahlón, Quelión ima wañupusqankurayku may llakisqa kasharqa. Rutpis llakisqallataj kasharqa qosan Mahlón wañupusqanrayku. Paywan Noemiwan Belenman risharqanku, chay llajtitataj Israelpi kasharqa. Chaywanpis sapa ujninkupaj chay viajeqa mana kikinchu karqa. Imaraykuchus Noemiqa, llajtanman kutipusharqa, Ruttajrí mana rejsisqa llajtaman risharqa, familiaresninta, suyunta, ususninta, diosesninta ima saqespa (Rut 1:3-6 leey).

3. Rut jina ruwanapaj, ¿ima tapuykunamantaj kutichisun?

3 ¿Imaraykutaj Rut chayta ruwarqa? ¿Imataj Noemita qhawananpaj, ñaupajllamanpuni rinanpaj ima yanaparqa? Rutpa creeynenqa, pay jina ruwanapaj yanapawanchej, kay yachaqanapitaj pay jina imastachus ruwanata yachakusunchej. ( “Rut libroqa uj kʼachitu rumi jina” nisqa recuadrota qhawariy.) Qallarinapajqa, imaraykuchus iskayninku chhika karuta Belén llajtaman chayanankupaj viajasqankuta ukhuncharina.

Uj familia llakiyrayku manaña khuskachu karqa

4, 5. 1) ¿Imaraykutaj Noemij familian Moabman riporqa? 2) ¿Ima llakiypitaj Noemí, Moabpi rikukorqa?

4 Rutqa, Moab suyupi wiñakorqa, chaytaj Mar Muerto nisqamanta inti llojsimuy ladopi kasharqa. Chay lugarqa, pisi  sachʼasniyoj, ukhu wayqʼosniyoj ima karqa. “Moab jallpʼa[speqa]” sumajta poqoj, Israel llajtaj jallpʼasninpi yarqhay kajtinpis. Chayraykutaj Mahlón, tatasnin, wauqen ima Rutta rejserqanku.

5 Elimelecqa, Israelpi yarqhay kasqanrayku, warmin Noemiwan, iskaynin churisninwan ima Moab suyuman tiyakoj riporqa. Ripusqankuraykutaj tukuyninkujtachá creeyninku pruebaman churasqa karqa, imaraykuchus israelitasqa watapi kinsa kutita may cheqatachus Jehová Dios ajllakorqa chayman yupaychaj rinanku karqa (Deu. 16:16, 17). Noemí creeyninpi sinchʼita sayajtinpis, qosan wañupojtin mayta llakikorqa (Rut 1:1-3).

6, 7. 1) ¿Imaraykutaj Noemí llakikorqa wawasnin moabitaswan casarakusqankumanta? 2) ¿Imaraykutaj Noemí, ñojchʼasninta munakuywan qhawasqan may sumaj karqa?

6 Chantá Noemiqa ichapis llakikullarqataj, churisnin Diosta mana yupaychaj warmiswan casarakusqankumanta. Yacharqataj israelitaspa ñaupa tatanku Abrahamqa, churin Isaacpaj, Jehová Diosta yupaychaj familian ukhumanta uj warmita maskʼachipusqanta (Gén. 24:3, 4). Chantapis Moisesman Leyta qosqanman jina, israelitasqa wawasninkuta waj llajtamanta runaswan mana casarachinankuchu karqa, mana waj dioskunata yupaychayman urmanankupaj (Deu. 7:3, 4).

7 Chaywanpis Mahlonwan, Quelionwanqa moabita warmiswan casarakorqanku. Chayrayku Noemí llakisqa, sonqo pʼakisqataj kasharqa, chaywanpis ñojchʼasninman munakuyninta, kʼacha kayninta rikuchinanpaj mayta kallpachakorqa. Ichapis Noemiqa, ñojchʼasnin Jehovata qhepaman yupaychanankuta yuyarqa. Ñojchʼasninpis payta munakullarqankutaj. Kinsantin allinta kausakusqankuraykutaj, llakiypi rikukuspapis ñaupajllamanpuni rerqanku. Rutwan, Orfawanqa manaraj wawasniyoj kashaspa viudas qhepakorqanku (Rut 1:4, 5).

8. ¿Imataj Rutta, Jehovaman qayllaykunanpaj yanaparqa?

8 Rutta, ¿llakisqa kashajtin religionnin yanaparqachu? Nichá. Imaraykuchus moabitasqa, ashkha dioskunata yupaychaj kanku, astawanqa Quemós lantita (Núm. 21:29). Yachakusqanman jinataj chay lantipaj wawasta qʼolachej kanku, chaytaj religionninkupi millay ruwaykuna ruwakusqanta rikuchin. Mahlón, chayri Noemí, khuyakuyniyoj Dios Jehovamanta yachachisqankoqa Rutta maytachá tʼukucherqa. Imaraykuchus Jehovaqa, munakuywan kamachin manataj Payta yupaychajkunata manchachinchu (Deuteronomio 6:5 leey). Rutqa,  qosan wañupojtin, Noemiman astawanchá qayllaykorqa. Tukuy Atiyniyoj Diosmanta willasqantapis uyarerqachá, jinallataj tʼukunapaj jina ruwasqasninmanta, llajtanta munakuywan, khuyakuywan ima jarkʼasqanmanta willasqantapis.

Rutqa, manchay llakiypi kashaspa Noemiman qayllaykorqa

9-11. 1) ¿Imatá Noemí, Rut, Orfa ima ruwarqanku? 2) ¿Imatá kay kinsa warmispa llakiyninkumanta yachakusunman?

9 Noemiqa, imaynachus llajtan kashasqanta yachayta munarqa. Uj pʼunchay ichá uj ranqhaj runamanta uyarerqa Jehová llajtanta khuyakuspa chay yarqhay watasta tukuchisqantaña. Belenqa, watejmanta “Tʼanta Wasi” ninayasqanman kutiporqa. Chayraykutaj Noemiqa, llajtanman kutiporqa (Rut 1:6).

10 ¿Imatá Rutwan, Orfawan ruwarqanku? (Rut 1:7.) May llakiypi rikukusqankoqa, Noemiman astawan qayllaykunankupaj yanaparqa. Rutqa, Noemiman qayllaykorqa kʼacha kasqanrayku, Diospi creeyniyoj kasqanrayku ima. Chantapis kinsantin Judá llajtaman purirerqanku.

11 Kay rikuchiwanchej, sajra runaspis, kʼacha runaspis llakiypi rikukuyta atisqankuta (Ecl. 9:2, 11). Chantapis yachakullanchejtaj, familianchejmanta pillapis wañupojtin, wajkunapi sonqochayta maskʼanata, astawanqa Jehovapi jarkʼakojkunaj sonqochayninkuta (Pro. 17:17).

Rut kʼacha munakuyta rikuchin

12, 13. ¿Imaraykutaj Rutta, Orfata ima, Noemí kutipunankuta nerqa? ¿Imatá chay sipaskuna nerqanku?

12 Ñanta rishajtinkutaj, Noemiqa waj imamantañataj llakikorqa. Tʼukurisharqataj iskaynin ñojchʼasninpi, pikunachus payta, churisninta ima mayta munakorqanku. Manañataj llakikunankuta munarqachu. Allintataj yacharqa tukuy imata Belenman rinankupaj saqejtinku ni imata qoyta atinanta.

13 Chayrayku Noemí paykunaman nerqa: “Kutipuychej ari wasiykichejman mamaykichejwan kawsanaykichejpaj. Chantá Tata Diosqa qankunamanta khuyakuchumpuni, imaynatachus qankunapis noqamanta, churisniymantapis khuyakorqankichej,  ajinata”, nispa. Noemiqa, Jehová paykunaman qosata, allin kausayta ima qonanta munarqa. Biblia nin: “Chantá Noemí muchʼaykuytawankama, paykunamanta tʼaqakaporqa. Paykunatajrí mayta waqarik[orqanku]”, nispa. Rut, Orfa imaqa, Noemita kʼacha kasqanrayku, khuyakuyniyoj kasqanrayku ima mayta munakorqanku. Chayraykutaj nerqanku: “Mana. Noqayku qanwan llajtaykiman ripuyta munayku”, nispa (Rut 1:8-10).

14, 15. 1) ¿Imapajtaj Moabman Orfa kutiporqa? 2) ¿Imatataj Noemí, Rutman nerqa llajtanman kutipunanpaj?

14 Chaywanpis Noemiqa ñojchʼasninman kutipunankuta nillarqapuni. Israel llajtapi paykunarayku ni imata ruwayta atinantataj entiendechiyta munarqa, imaraykuchus manaña qosan kaporqachu payta jarkʼananpaj, nitaj churisninpis paykunawan casarakunankupaj. Paykunata mana jarkʼayta atinanmanta llakikusqantataj nerqa. Orfaqa, Noemij nisqan cheqapuni kasqanta reparaytawan, wasinman, familianman kutipunanta yacharqa. Suegranta muchʼaykuytawantaj kutiporqa (Rut 1:11-14).

15 Rut, ¿wasinman kutiporqachu? Biblia nillanpuni: “Ruttajrí, paywan qhepakaporqa”, nispa. Ichapis Noemiqa, Judaman purirerqaña. Rut qhepanta rishasqanta reparaspataj, payman nerqa: “Nojchʼa masiykeqa llajtanman, dioskunanmantaj kutipun. Qampis ripullaytaj, wawáy”, nispa (Rut 1:15). Noemí chayta nisqanqa, Orfa mana llajtallanmanchu manaqa “dioskunanman[pis]” kutipusqanta rikuchin. Orfaqa, Quemós lantita, waj diosesta ima yupaychaspallapuni kusisqa kasharqa. Rut, ¿Orfa jinallatajchu ruwarqa?

16-18. 1) ¿Imaynatá Rut, kʼacha munakuyta rikucherqa? 2) ¿Imatataj Rutpa kʼacha munakuyninmanta yachakusunman? (37 paginapi rikhurej dibujota qhawariy.)

 16 Rutqa, Noemita, Diosnin Jehovata ima mayta munakorqa. Imatachus ruwanantataj allinta yacharqa. Chayrayku ajinata Noemiman nerqa: “Ama mañawaychu saqesunayta, nitaj qanmanta tʼaqakunayta. Noqa risaj maymanchá rinki, chayman; kawsamusajtaj maypichá kawsamunki, chaypi. Llajtaykeqa llajtay kanqa, Diosniykipis Diosnillaytaj kanqa. Wañusaj, maypichá wañunki, chaypi, chayllapitaj munani pʼampanawankuta. Wañuyllamin tʼaqawasun; mana jina kanman chayrí, Tata Diosqa sinchʼita castigawachun”, nispa (Rut 1:16, 17).

“Llajtaykeqa llajtay kanqa, Diosniykipis Diosnillaytaj kanqa”

17 Chay nisqanqa, ¡yuyarikunapaj jinapuni! Arí, 3.000 watas jinaña pasajtinpis runasqa chay nisqanta yachallankupuni. Chantapis nisqanqa kʼacha munakuyniyoj kasqanta rikuchin. Rutqa, Noemita mayta munakusqanrayku mana rejsisqa llajtaman rerqa. Paykunata wañuylla tʼaqanman karqa. Rutqa, Noemij llajtanmanta kananpaj, Moabpi diosesninta, tukuy imata saqenanpaj ima wakichisqa kasharqa. Orfamanta nisqaqa, Noemij Diosnin Jehovata tukuy sonqo sirviyta munarqa.

18 Noemiwan, Rutwanqa, Belenman rillarqankupuni. Yachakusqanman jinataj uj semanata jina rerqanku. Iskayninku rishasqankuraykutaj purajmanta sonqochanakorqanku.

19. ¿Imaynatá Rut jina kʼacha munakuyta familiapi, amigosninchej ukhupi, qotuchakuypi ima rikuchisunman?

19 Kunanpis tukuynejpi ñakʼariykuna rikukun. Biblia nin jinataj “sajra pʼunchaykuna[pi]” kausashanchej, chayraykutaj imaymana ñakʼariykunapi rikukunchej (2 Tim. 3:1). Chayrayku mana jaykʼaj jina kʼacha munakuyta rikuchinanchej tiyan. ¿Ima niyta munan kʼacha munakuy? Kʼacha munakoyqa, uj kallpa jina, kay sajra pachapitaj yanapawanchej. Chayrayku, kʼacha munakuyniyoj runaqa, pitachus munakusqanta yanapananpaj mayta kallpachakun, manataj wasanchanchu nitaj saqerpayanchu. Chay jina munakoyqa, qhariwarmi kausaypi, familiapi, amigos ukhupi, qotuchakuypi ima rikukunan tiyan (1 Juan 4:7, 8, 20 leey). Chay munakuyta rikuchishanchej chayqa, Rut jina ruwashanchej.

Rutwan, Noemiwan Belenman chayanku

20-22. 1) ¿Imaynatá Moabpi kausaynin Noemita llakicherqa? 2)  ¿Imaraykú Noemí ñakʼarisqanmanta pantasqata yuyarqa? (Santiago 1:13 qhawariy.)

20 Cheqamanta nisunman, kʼacha munakuyta rikuchinapuni  kasqanta, chaywanpis chayta ruwayqa mana atikullanchu. Rutqa, ruwasqanwan Diosta, Noemita ima munakusqanta rikucherqa. Kunantaj chayta qhawarinachej.

21 Rutwan Noemiwan Belenman chayarqanku, Belenmanta, Jerusalenkamaqa 10 kilómetros (2 leguas). Chay llajtitapeqa, Noemí, familian ima may rejsisqasina karqanku, imaraykuchus runas Noemí llajtaman kutipusqanmanta mayta parlasharqanku. Warmistaj purajmanta tapunakorqanku: “Manachu kayqa Noemí?”, nispa. Arí, Moabpi tiyakushaspa ashkha watasta mayta llakikusqanrayku, Noemij rijchʼaynenqa manaña kikinchu karqa (Rut 1:19).

22 Noemiqa familiaresninman, ñaupa vecinasninman ima, llakiykunasninmanta willarerqa. Chantapis payqa, manaña Noemí (chayri kʼacha) ninankuta munarqachu, manachayqa Mara (chayri llakiy) ninankuta munarqa. Imaraykuchus Noemiqa, ¡manchay phutisqa kasharqa! Job jinataj Jehová Dios ñakʼarichisqanta yuyarqa (Rut 1:20, 21; Job 2:10; 13:24-26).

23. ¿Imapi Rut tʼukurerqa, chantá Moisesman qosqa Leypi ima kamachiytaj wajchaspaj karqa? (Sutʼinchayninta qhawariy.)

23 Noemí, Rut ima, pisimanta pisi Belén llajtaman yachaykukorqanku, Rutqa, imaynatachus pay jarkʼakunanpi, Noemita jarkʼananpi ima tʼukurerqa. Chantapis Israel llajtaman Jehová leyta qosqanpeqa, chajma nisqa kamachiy kasqanta uyarerqa, chaytaj wajchasta mayta yanaparqa. Chajmakojkunaqa, cosecha tiempopi, cosechajkuna saqesqankuta chajmakuyta atej kanku, jinallataj chajra kantusmantapis (Lev. 19:9, 10; Deu. 24:19-21). *

24, 25. Rut, Boozpa chajrasninman chayaspa, ¿imatá ruwarqa? ¿Imaynatataj chajmakoj kanku?

24 Cebada ruthuy tiempo karqa, calendarionchejman jina ichá abril killa karqa.  Rutqa, pillapis chajranpi chajmakojta saqenanta maskʼakoj rerqa. Mana creenapaj jinataj Boozpa chajrasninman chajmakoj chayarqa, chay runaqa, ashkha jallpʼasniyoj, Noemij qosanpa familiarnin ima karqa. Rutqa, ley nisqanman jina Boozpa chajrasninpi chajmakuyta aterqa. Chaywanpis ruthojkunaj kamachejninkumanta mañakorqa, ruthojkunajpa qhepankuta rispa, cebada umasta chajmakuyta. Chay kamachejqa, chajmakunanta saqerqa, Ruttaj chajmakuyta qallarerqapacha (Rut 1:22–2:3, 7).

25 Rutqa, ruthojkuna cebadata ruthojtinkukama, tʼakasqankuta, saqerasqankuta ima, pallaspa qhepankuta rerqa. Chantá marqʼetasta uj cheqaman aparqa, mikhuyninta orqhonanpaj. Chajmayqa mana atikullanchu, pʼunchayamusqanman jinataj astawanraj. Chaywanpis Rutqa jumpʼi suruyta chajmakorqa, mikhurinanpaj, jumpʼisqanta picharakunanpaj imalla samarikorqa.

Rutqa, Noemirayku, payrayku ima mayta llankʼarqa

26, 27. ¿Imayna runataj Booz karqa, chantá imaynatá Rutta qhawarqa?

26 Ichapis Rutqa, pichus pay kasqanta mana yachanankuta munarqachu. Chaywanpis Booz payta rikuytawan, ruthojkunanpa kamachejninkuta pichus kasqanta taporqa. ¿Imayna runataj Booz karqa? Boozqa, creeyniyoj runa karqa, Jehová Diostataj mayta munakoj, ruthojkunasnintapis jinata napaykoj: “Tata Dios qankunawan kachun”, nispa. Chay runaspis kikillantataj kutichej kanku, peones chayri waj llajtamanta kaspapis. Boozqa, Rutmanta kuraj karqa, wawanmanta jinataj llakikoj (Rut 2:4-7).

27 Chayraykutaj “wawáy” nispa nerqa, chantá chajrasninpi  chajmakunallantapuni, sipas kamachisninwan qhepakunantataj nerqa, ruthojkuna mana imatapis ninankupaj. Boozqa, mikhuna horaña kajtin, Rutta mikhurikunanpaj wajyarqa (Rut 2:8, 9, 14 leey). Chantapis allinta ruwashasqanta nerqa, kallpacharqa ima. ¿Imaraykutaj chayta ruwarqa?

28, 29. 1) ¿Imayna warmitaj Rut karqa? 2) ¿Imaynatataj qanpis Rut jina Jehovapi jarkʼakuwaj?

28 Rutqa, Boozta, ¿imaraykutaj noqata khuyakuwanki may kʼachataj noqapaj kanki forastera kajtiypis?, nispa tapurerqa. Booztaj jinata kuticherqa: “Suegrayki[rayku] imatachus ruwasqaykita yachani”, nispa. Noemiqa, munasqa ñojchʼanmanta allintachá parlarqa Belenmanta warmisman. Chantapis Boozqa, Rut Jehová Diosta sirviyta ajllasqanta yacharqa, chayraykutaj Rutman nerqa: “Dios pagarapusuchun chay ruwasqaykimanta. Israelpa Señornin Tata Dios, pejpa lijrasnin urapichus pakakorqanki, chaymin allin kajta qopusuchun tukuy ruwasqaykimanta”, nispa (Rut 2:11, 12).

29 Boozpa nisqanqa, ¡maytachá Rutta kallpacharqa! Cheqamanta nisunman Rutqa, Jehovaj lijrasnin urapi pakakusqanta, imaynatachus uj chilwisitu mamanpaj lijrasnin urapi pakakun, ajinata. Rutqa, Boozman kallpachasqanmanta agradeceytawantaj chajranpi chʼisiyanankama chajmakullarqapuni (Rut 2:13, 17).

30, 31. ¿Imatá yachakunchej Rut imaynatachus llankʼayninta, kʼacha munakuyta, agradecesqa kayta ima qhawasqanmanta?

30 Rutpa ruwasqanmanta mayta yachakusunman, astawanraj kay tiempopi qolqe pisiyasqanrayku. Rutqa, suegranta qhawanan kasqanta yachasqanrayku imatachus jaywasqankuta japʼikorqa. Payqa, Noemirayku chajmakuspa mayta llankʼananmanta mana pʼenqakorqachu. Chantapis imaynatachus llankʼananta, pikunawanchus kananta ima yuyaychasqankuta japʼikorqa. Chaywanpis Jehová jarkʼashasqanta mana qonqarqachu.

31 Rut jina kʼacha munakuyta rikuchisun, pay jina llampʼu sonqowan ruwasun, llankʼasun, agradecesqa kasun chayqa, creeyninchejta rikuspa wajkunapis kikinta ruwayta munanqanku. ¿Imaynatá Jehová Rutta, Noemita ima jarkʼarqa? Chaytaqa, qhepan yachaqanapi yachakusunchej.

^ párr. 23 Kay leyqa, wajchaspaj may sumaj karqa, chaytataj Rutqa Moab suyupi mana rikojchu. Ñaupa tiempomanta Oriente Próximo nisqapeqa, viudasta mana allinpajchu qhawaj kanku. Uj libro nin: “Viudataqa, qosan wañupojtin wawasnin qhawananku karqa. Mana wawasniyoj kajtintaj, wata runa jina vendekunan karqa, chayri phisu warmi jina kausanan karqa, mana chayri wañunan karqa”, nispa.