Hebreos 11:1-40

  • Imachus creeyniyoj kay niyta munasqan (1, 2)

  • Creeyniyoj kajkuna (3-40)

    • “Mana creeyniyoj kaspaqa, manapuni Diospa ñaupaqenpi allinpaj qhawasqa kayta atisunmanchu” (6)

11  Creeyniyoj kajqa mana iskayrayanchu imatachus suyakushan chay juntʼakunanmantaqa.+ Yachantaj imapichus creesqan cheqapuni kasqanta, chayta mana rikuspapis.  Ñaupa tiempo runasqa* chay jina creeyniyoj karqanku. Chayrayku Diosqa paykunata allinpaj qhawasqanta rikucherqa.  Creesqanchejrayku yachanchej, cielopi kaj imas, jallpʼapi kaj imaspis,* Diospa parlasqannejta maypichus kanankupi churasqa kasqankuta. Ajinamanta rikukoj imasqa, mana rikukoj imasmanta rikhurerqa.  Abelqa creesqanrayku aswan valorniyoj jaywanata Diosman jaywarqa Cainmanta nisqaqa.+ Chay creeyninraykutaj Diosqa jaywasqanta allinpaj qhawaspa, payta cheqan runapaj qhawasqanta rikucherqa.+ Abelqa wañusqaña kaspapis creesqannejta parlashallanpuni.+  Creesqanrayku Enocpis+ wañuyta mana rikunanpaj waj lugarman apasqa karqa. Manataj pipis payta tarerqachu, Dios waj lugarman apasqanrayku.+ Manaraj apasqa kashajtintaj, Diosqa payman rikucherqa payta allinpaj qhawasqanta.  Mana creeyniyoj kaspaqa, manapuni Diospa ñaupaqenpi allinpaj qhawasqa kayta atisunmanchu. Imaraykuchus Diosman qayllaykojqa, creenan tiyan Diosqa kasqantapuni, jinallataj sonqo kʼajaywan payta maskʼajkunata tʼinkasqantapis.+  Diosqa manaraj rikukusqan imasmanta Noeman+ willarqa.+ Paytaj creesqanrayku Diosta manchachikorqa, uj arcatataj ruwarqa+ wasinmanta kajkuna salvakunankupaj. Chay creesqannejllatataj Noeqa kay mundota juchacharqa.+ Payqa creesqanrayku cheqan runapaj qhawasqa kayta herenciata jina japʼerqa.  Abrahanpis creesqanrayku+ wajyasqa kaspa kasukorqa, herenciapaj japʼinan karqa chay lugarmantaj rerqa. Payqa maymanchus rishasqanta mana yachaspapis, llajtanmanta llojsiporqa.+  Creesqanrayku Abrahanqa Dios qonanta nerqa chay jallpʼapi tiyakorqa, runaj jallpʼanpi forastero jinalla.+ Payqa Isaacwan Jacobwan khuska toldospi* tiyakorqa.+ Paykunapis Abrahán jinallataj, Dios imatachus qonanta nisqanta herenciata jina japʼerqanku.+ 10  Abrahanqa sumaj cimientosniyoj llajtata suyakusharqa. Chay llajtataqa Dios sayaricherqa, ruwarqa ima.*+ 11  Sarapis creesqanrayku wijsallikorqa,* manaña wawata rejsinanpaj jinachu kajtinpis.+ Imaraykuchus payqa creerqa, pichus chayta nejqa, nisqanta juntʼanantapuni. 12  Chayrayku uj runallamanta, pichus wañusqa jinaña kasharqa chaymanta,+ ashkha runas rikhurerqanku.+ Paykunataj may chhika karqanku cielopi estrellas jinapuni, mar qocha kantupi tʼiyu jinapuni, mana yupay atina.+ 13  Tukuy chay runasqa wañupunankukama creeyniyoj karqanku, imatachus japʼinanku kasharqa chayta mana japʼispapis.+ Chaywanpis karullamanta chayta rikorqanku,+ chaytataj kusiywan japʼikorqanku. Chantapis paykunaqa tukuyman willarqanku forasteros kasqankuta, chay jallpʼapi uj tiempollata kausakojkuna kasqankutataj. 14  Chay jinata parlajkunaqa sutʼita rikuchinku paykunapaj uj lugarta mayta maskʼashasqankuta. 15  Jinapis sichus paykuna maymantachus llojsiporqanku chay lugar piensarisqalla kankuman karqa chayqa,+ kutiripuyta atinkuman karqa. 16  Chaywanpis paykunaqa aswan sumaj lugarta tariyta munanku, nisunman cielomanta jamoj lugarta. Chayrayku Diosqa mana pʼenqakunchu paykunaj Diosninku nisqa kayta.+ Imaraykuchus payqa uj llajtata paykunapaj wakichipun.+ 17  Creesqanrayku Abrahanqa pruebaman churasqa kaspa,+ Isaacta jaywanmanpis jina karqa. Payqa imatachus Dios qonanta nisqanta kusiywan japʼikorqa, kʼata wawanta* jaywananpajtaj wakichisqa kasharqa,+ 18  Dios payman kayta nejtinpis: “Mirayniykeqa wawayki Isaacmanta jamonqa”,+ nispa. 19  Abrahanqa creerqa wawanta Dios kausarichiyta atisqanta. Wañuymantapis kausarimunman jinataj wawanta japʼikaporqa. Chaytaj imachus qhepaman kananta rikucherqa.+ 20  Isaacpis creesqanrayku Jacobta, Esautawan bendicerqa,+ imachus qhepaman kananta willaspa. 21  Jacobpis creesqanrayku wañuy patapiña kashaspa+ Josejpa wawasninta sapa ujta bendicerqa.+ Diostataj yupaycharqa tojnunman atiykukuspa.+ 22  Josepis creesqanrayku wañupunan qayllata israelitas Egipto jallpʼamanta llojsipunankumanta parlarqa. Kamacherqataj tullusninwan imatachus ruwanankuta.*+ 23  Creesqankurayku Moisespa tatamamanqa pay nacekusqantawan kinsa killata payta pakarqanku.+ Imaraykuchus paykunaqa wawitanku kʼachitu kasqanta rikorqanku,+ manataj reypa kamachisqanta manchachikorqankuchu.+ 24  Moisespis creesqanrayku jatunña kaspa+ mana munarqachu faraonpa* ususinpa wawan nisqa kayta.+ 25  Astawanpis Diospa llajtanwan khuska ñakʼarichisqa kayta ajllakorqa, manataj munarqachu uj tiempollata kusikuspa juchapi puriyta. 26  Imaraykuchus payqa Ajllasqa jina pʼenqachisqa kayta aswan valorniyojpaj qhawarqa, Egiptoj qhapaj kapuyninmanta nisqaqa. Payqa tʼinkata japʼiyta tukuy sonqo suyakorqa. 27  Creesqanrayku Egiptomanta riporqa,+ reypa phiñakuyninta mana manchachikuspa.+ Payqa sinchʼita sayallarqapuni, mana rikukoj Diosta rikushanmanpis jina.+ 28  Creesqanrayku Pascuata ruwarqa, punkoj marcosninmantaj yawarwan chʼajchorqa. Ajinamanta Diospa angelnin kuraj wawasninkuta ama wañuchinanpaj.+ 29  Israelitaspis creesqankurayku Puka mar qochata chimparqanku chʼaki pampatapis purishankuman jina.+ Chaywanpis egipciosqa kikinta ruwayta munaspa yakuwan pʼampaykuchikorqanku.+ 30  Israelitasqa creesqankurayku qanchis diasta Jericó llajtata muyorqanku. Chay llajtaj perqasnintaj thuñiykukorqa.+ 31  Khuchi warmi* Rahabpis creesqanrayku mana wañorqachu mana kasukoj runaswan khuska. Imaraykuchus payqa wateqajkunata kʼachamanta wasinman wajyarikorqa.+ 32  ¿Imatawantaj niyman? Tiempo faltawanman parlanaypaj Gedeonmanta,+ Baracmanta,+ Sansonmanta,+ Jeftemanta,+ Davidmanta,+ jinallataj Samuelmanta,+ waj profetasmantapis. 33  Paykunaqa creesqankurayku gobiernosta atiparqanku,+ cheqan kajta ruwarqanku, imatachus Dios qonanta nisqanta japʼerqanku,+ leonespa siminkutapis wisqʼarqanku.+ 34  Chantapis ninaj lauraynin mana paykunata ruphaykorqachu,+ espadaj filonmanta ayqerqanku,+ pisi kallpa kashaspa kallpayojman tukorqanku,+ maqanakupi atiyniyoj karqanku,+ paykunawan maqanakoj jamoj soldadostataj ayqecherqanku.+ 35  Warmispis wañupoj familiaresninkuta kausarimuynejta japʼikaporqanku.+ Wakin runastajrí ñakʼarichisqa karqanku, manataj munarqankuchu kacharichisqa kayta aswan sumaj kausarimuyta taripanankurayku. 36  Wakinkunataj asipayasqas, seqʼosqas ima karqanku, mana chayllachu, wakenqa cadenaswan watasqas,+ presochasqas ima karqanku.+ 37  Wakinkunataj rumiswan chʼanqasqa karqanku,+ pruebaman churasqas, serruchuwan iskayman* khuchusqas, espadawan wañuchisqas ima.+ Kayman jaqayman purerqanku oveja qarawan cabra qarawan ima pʼachallisqas,+ pisisqas, llakiykunapi rikukuspa,+ ñakʼarichisqa kaspataj.+ 38  Kay mundoqa mana paykunapaj jinachu karqa. Paykunaqa chʼin pampaspi, orqospi ima purerqanku. Pakakorqankutaj cuevaspi,+ jallpʼa juskʼuspi ima. 39  Diosqa creesqankurayku tukuy paykunaman rikucherqa paykunata allinpaj qhawasqanta. Jinapis paykunaqa imatachus Dios qonanta nisqanta mana juntʼakojta rikorqankuchu. 40  Imaraykuchus Diospa yuyayninpeqa aswan sumaj imas noqanchejpaj kasharqa.+ Ajinamanta paykuna ama noqanchejmanta ñaupajta mana juchayojman tukuchisqa kanankupaj.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Ñaupa tatasninchejqa”.
Chayri “tiempospis”. Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Chayri “carpaspi”.
Chayri “Chay llajtaj arquitecton, ruwajnintaj Dios”.
Chayri “wijsallikunanpaj atiyta japʼerqa”.
Chayri “sapan wawanta”.
Chayri “Kamacherqataj imaynatachus pʼampanankuta”.
Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Khuchi warmi nispaqa parlashan qhariswan puñuykoj warmimanta, astawanqa qolqerayku.
Chayri “ashkhaman”.