Onlad karga

Onlad saray karga

‘Talagan Sikato so Ginawa na Dios ya Katawan tan Kristo’ (Part II)

‘Talagan Sikato so Ginawa na Dios ya Katawan tan Kristo’ (Part II)

Amtaen no panon a makatulong so espiritualidad pian nanengneng tayoy kasumpalan na propesiya tan ombiskeg so pananisia tayo.