‘Talagan Sikato so Ginawa na Dios ya Katawan tan Kristo’

Diad ilalabas na panaon, nayarin manduaruwa itayo tan onkapuy so pananisia tayo. Pabiskeg moy pananisiam ed si Jesus, say impromisan Mesias tan Ari ed Panarian na Dios.

‘Talagan Sikato so Ginawa na Dios ya Katawan tan Kristo’ (Part I)

Antoy akakombinse ed sika ya si Jesus so ginawa na Dios ya Katawan tan Kristo?

‘Talagan Sikato so Ginawa na Dios ya Katawan tan Kristo’ (Part II)

Nengnengen no antoy nayarin makatulong ed sika pian ombiskeg so pananisiam ed si Jesus.