Onlad karga

Onlad saray karga

‘Talagan Sikato so Ginawa na Dios ya Katawan tan Kristo’ (Part I)

‘Talagan Sikato so Ginawa na Dios ya Katawan tan Kristo’ (Part I)

Amtaen no panon a makatulong so espiritualidad pian nanengneng tayoy kasumpalan na propesiya tan ombiskeg so pananisia tayo.