Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | SARAG MON NAKAARO SO DIOS

Kasin Gagawaen Moy Labay na Dios?

Kasin Gagawaen Moy Labay na Dios?

“Ibagam labat no antoy labay mo ta gawaen ko, basta sika.” Seguro agmo itan ibaga ed agmo kabat, o anggan kabat mo ni ingen. Balet seguradon nibagam itan ed kaarom. Natural labat ya gawaen na sankaaro no antoy labay na balang sakey.

Ibabaga na Biblia ya gagawaen a naynay nen Jehova no antoy mamaliket ed saray mandadayew ed sikato. Singa bilang, si Arin David ya maapit so relasyon tod Dios et imbaga ton: “Amayamay ira, O Jehova a Dios ko, so saray makapakelaw a gawam a ginawam, tan saray nonot mo nipaakar ira ed sikami . . . dakel ni ra nen saray nayari a bilangen.” (Salmo 40:5) Niarum ni, gagawaen met nen Jehova no antoy makapaliket anggan diad saramay agni makankabat ed sikato, ‘pepeneken ton maong so kapusoan da panamegley na naakan tan maabig a panliliket.’Gawa 14:17.

Maliket tayon gawaen so anggan anto parad saramay aaroen tan rerespetoen tayo

Lapud labalabay nen Jehova ya gawaen no antoy makapaliket ed arum, duga labat ya gawaen na saramay labay day magmaliw ya kaaro na Dios no antoy ‘mamaliket ed puso to.’ (Uliran 27:11) Balet antoy espisipikon nagawaan mo pian napaliket so Dios? Say ebat na Biblia: “Agyo lilingwanan so panggawa na maabig tan say panginabang na saray bengatla ed arum, ta diad panamegley na saratan a bagat et napapaliket a maong so Dios.” (Hebreos 13:16) Labay to kasin ibaga ya say kaukolan labat pian napaliket si Jehova et say panggawa na maabig tan pangiter ed arum?

“No anggapoy pananisia et agbalot napaliket so Dios,” so kuan na Biblia. (Hebreos 11:6) Kanian natalosan tayo ya nen ‘si Abraham et impanengneng toy pananisia ed si Jehova,’ sikatoy atawag a “kaaro nen Jehova.” (Santiago 2:23) Indanet met nen Jesu-Kristo ya kaukolan tayon ‘ipatnag so pananisia ed Dios’ no labay tayon bendisyonan to tayo. (Juan 14:1) Kanian panon kan nawalaan na pananisia ya aanapen na Dios ed saramay iyaasingger tod sikato? Nayarin igapom ed regular ya panaral ed Salita na Dios, say Biblia. No gawaen mo itan, nawalaan kay “suston pikakabat nipaakar ed linawa na Dios” tan naamtaan mo no panon mon ‘napaliket ya maong.’ Insan legan ya naaaruman so kakabatan mo nipaakar ed si Jehova tan gagawaen mo ray nanaaralan mo ya labay to, ombiskeg so pananisiam tan sikatoy mas lalon onapit ed sika.Colosas 1:9, 10.