Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | SARAG MON NAKAARO SO DIOS

Kasin Mitotongtong Kad Dios?

Kasin Mitotongtong Kad Dios?

Naynay ya mantotongtong iray sankaaro balanglan personal, diad telepono, e-mail, video, o sulat, kada walay pankanawnawa. Ontan met, pian magmaliw ya maapit ed Dios, kaukolan ya regular tayon mitongtong ed sikato. Panon tayon nagawaan itan?

Mitotongtong tayod si Jehova panamegley na pikakasi. Balet say pitongtong ed Dios et aliwan singa piistoryaan labat ed sakey ya kaaro. No manpipikasi tayo, nepeg ya bidbiren tayon say katongtong tayo et say Amalsa, say Sankatagyan ed uniberso. Lapud satan, napakiwas tayon manpikasi ya marespeto tan magalang. Pian dengelen na Dios iray pikakasi tayo, gawaen tayo ray kakaukolanen to. Nia so talora ed saratan.

Unona, nepeg ya manpikasi tayon direkta ed si Jehova—aliwan diad si Jesus, saray “santo,” odino imahen. (Exodo 20:4, 5) Malinew ya ibabaga na Biblia: “Diad amin a bengatla et ipaamta yo ed Dios iray kerew yo diad panamegley na pikakasi tan masimoon a pikekerew tekep na pisasalamat.” (Filipos 4:6) Komadua, saray pikakasi tayo et nepeg tayon ipasabi panamegley na ngaran na Anak na Dios, si Jesu-Kristo. Impaliwawan mismo nen Jesus: “Anggapo so makasabi ed Ama no aliwan diad panamegley ko.” (Juan 14:6) Komatlo, saray pikakasi tayo et nepeg ya unong ed linawa na Dios. Ibabaga na Biblia: “Antokaman so kerewen tayo unong ed linawa to, dengelen to itayo.” *1 Juan 5:14.

Na-enjoy na sankaaro so naynay a pantotongtong ya aliwan sakey labat so mansasalita

Siempre, ag-ombayag so maapit a relasyon no saksakey lan lanang so mansasalita. Na-enjoy na sankaaro so pantotongtong no mansalita tan ondengel met ira. Nepeg met ya abuloyan tayoy Dios ya mitongtong ed sikatayo tan ondengel tayo no mansasalita. Antam no panon ya mitotongtong so Dios ed sikatayo?

Si Jehova et “mitotongtong” ed sikatayo natan panamegley na akasulat ya Salita to, say Biblia. (2 Timoteo 3:16, 17) Panon tayon nibaga itan? Singa bilang et akaawat kay sulat manlapud kaarom. Kayarim ya binasa, eksayted kan istoryaen ed arum, “Walay imbaga to may kaarok!” Balet diad tua et agto itan personal ya imbagad sika, noagta insulat to. Mipadpara, no babasaen moy Biblia, aabuloyan mon mitongtong si Jehova ed sika. Kanian oniay imbaga nen Gina ya abitlad inmunan artikulo, “Parad siak no labay kon ipasen ak na Dios ya kaaro, kaukolan kon aralen so ‘sulat’ tod sikatayo—say Biblia.” Inyarum to ni, “Inmapit ak ed Dios lapud inagew-agew ya pambabasak na Biblia.” Kasin aabuloyan mon inagew-agew ya mitongtong si Jehova ed sika diad inagew-agew ya pambabasam ed Salita to, say Biblia? Ontulong itan ed sika pian mas onapit kad Dios.

^ par. 5 Parad kaaruman ya impormasyon no panon tayon onapit ed Dios diad pikakasi, nengnengen so kapitulo 17 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova.