Onlad karga

Onlad saray karga

 TONGTONGAN NIPAAKAR ED SARAY TOPIC DIAD BIBLIA

Kapigan Ginmapon Nan-uley so Panarian na Dios? (Part 2)

Kapigan Ginmapon Nan-uley so Panarian na Dios? (Part 2)

Nabasam dia so alimbawa no panon ya itotongtong na Saray Tasi nen Jehova iray topic ed Biblia. Imadyin mon walay Tasi a say ngaran to et Cameron ya pinmawil ed abung nen Jon.

KUGIP NEN NABUCODONOSOR—ANTIKEY A REBYU

Cameron: Maong Jon ta asabian ta ka. Labalabay koy sinimban panaaral tay Biblia. * Kumusta ka la ey?

Jon: Ayos met labat.

Cameron: Maong sirin. Nen imbeneg ya linma ak dia, nantongtongan ta no akin ya manisia kami ran Tasi nen Jehova ya ginmapon nan-uley so Panarian na Dios nen 1914. * Apantongtongan ta so manunan ebidensya diad samay propesiya ed Biblia ya walad kapitulo 4 na libron Daniel. Nanonotan mo ni no anto may akasulat diman?

Jon: Amay kugip nen Arin Nabucodonosor ya balbaleg a kiew?

Cameron: On duga. Diad kugip nen Nabucodonosor, akanengneng na balbaleg a kiew ya akasabi anggad tawen. Insan to nadngel ya ingganggan na mensahero na Dios ya batangen so kiew, balet agbabagotey lamot to. Kayari na “pitoran panaon,” onsimit lamet so kiew. * Apantongtongan ta met ya say propesiya et walay duaran impakasumpal to. Nanonotan mo ni no anto may unonan impakasumpal?

Jon: Aman may agawad si Nabucodonosor. Amay pitoy taon ya naandi kalakal to.

Cameron: Duga. Temporaryon naandi kalakal to, kanian apatunday panu-uley to. Balet diad mas baleg ya kasumpalan na propesiya, napatunda so pan-uley na Dios ed dalin diad pitoran panaon. Anengneng ta ya ginmapo so pitoran panaon nen aderal so Jerusalem nen 607 B.C.E. Manlapud saman, anggapo lay ari ed Jerusalem ya angirepresentad panu-uley nen Jehova ed saray totoo to. Balet kayari pitoran panaon, manuro so Dios na balon Manuley ed totoo to—sakey a walad tawen. Labay ton ibaga, no manampot lay pitoran panaon, onggapo lay pan-uley na Panarian na Dios diad tawen. Natan, amta ta la no kapigan ginmapoy pitoran panaon. No naamtaan ta no panon karukey itan, naamtaan ta met no kapigan ginmapon nan-uley so Panarian na Dios. Anto ey, natutumbok mo ni ibabagak?

Jon: On, nanononotan ko iramay apantongtongan ta nen imbeneg.

Cameron: Ayos! Ituloy ta sirin, tan konsideraen ta no panon karukey so pitoran panaon. Nambasa ak nipaakar ed sayan topic pian nanonotan ko ray importantin punto. Gawaen koy anggaay nayarian ko pian nipaliwawak yad sika.

Jon: OK.

ANAMPOT SO PITORAN PANAON—GINMAPOY KAUNORAN IRAN AGEW

Cameron: Diad samay unonan impakasumpal diad si Nabucodonosor, malinew ya samay pitoran  panaon et literal ya pitoran taon. Balet diad mas baleg ya kasumpalan ya ontutukoy ed Panarian na Dios, say pitoran panaon et seguradon mas andukey nen say literal a pitoran taon.

Jon: Panon mon nibaga ‘tan ey?

Cameron: No nanonotan mo, ginmapoy pitoran panaon nen aderal so Jerusalem nen 607 B.C.E. No igapo tad satan a taon so pambilang na literal a pitoran taon, makasabi tad 600 B.C.E. Balet anggapo met so agawan nikadkaduma ed panu-uley na Dios ed saman a taon. Sakey ni, singa apantongtongan ta la, kayari na pigaran siglo nen wadiad dalin si Jesus, napatnagan ed imbaga to ya agni anampot so pitoran panaon.

Jon: Ah, duga. Nanonotan ko la.

Cameron: Kanian imbes ya literal ya taon, say pitoran panaon et ontutukoy ed mas andukey a panaon.

Jon: Panon karukey ey?

Cameron: Say libro na Biblia ya Apocalipsis, ya mikonektaan ed libro na Daniel et makatulong pian naamtaan tayo so karukey na pitoran panaon. Walay tinukoy ton “sakey a panaon tan duaran panaon tan kapaldua,” odino talora tan kapalduan panaon, ya misimbangan ed 1,260 ya agew. * Kanian say pitoran panaon—mamiduan talora tan kapalduan panaon—et misimbangan ed 2,520 ya agew. Natutumbok mo ni?

Jon: On, natutumbok ko. Balet agko ni natatalosan no panon ya ipapanengneng na satan ya ginmapon nan-uley so Panarian na Dios nen 1914.

Cameron: Sige sirin nengnengen ta no panon iran mankonektaan. No maminsan diad propesiya na Biblia, say sakey agew et irerepresenta toy sakey taon. * No usaren ta may sakey agew parad sakey taon, say pitoran panaon et 2,520 ya taon so karukey to. No manbilang ta na 2,520 ya taon manlapud 607 B.C.E., makasabi tayod taon 1914. * Kanian nibaga tayon nen 1914 anampot so pitoran panaon, tan ginmapon nan-uley si Jesus bilang Ari ed Panarian na Dios. Tan mapatpatnag itan ta manlapu nen 1914, dakel iray sankaimanon agawad mundo—saramay propesiyad Biblia ya nagawad kaunoran iran agew.

Jon: Anto ra ‘tan ya agawa ey?

Cameron: Nengnengen ta pay imbaga nen Jesus ya nabasad Mateo 24:7. Oniay imbaga nen Jesus ya nagawa no onggapon man-uley ed tawen: “Manlalaban naani iray bansa ontan met ed saray panarian, tan walaray eras tan yegyeg ed nanduruman pasen.” Impasakbay dia nen Jesus ya wala ray eras tan yegyeg legan na satan ya panaon. Agta dakel lay agawan ontan ed mundo diad linmabas ya 100 taon?

Jon: On ya tua awa . . .

Cameron: Diad sayan bersikulo, impasakbay met nen Jesus ya wala ray guerra legan na kiwawala to bilang Ari ed Panarian na Dios. Tan say impasakbay na libro na Apocalipsis et aliwa labat lan guerra diad sakey a bansa noagta wala ray guerra ya apektaen toy interon mundo legan na panaon na anggaan. * Natandaan mo no kapigan ginmapo so World War I?

Jon: Nen 1914, atan met may ibabagam ya inggapo nen Jesus ya nan-uley! Agkon balot naisip ‘tan ah.

Cameron: No ikonsidera tayo irayan impormasyon—say propesiya nipaakar ed pitoran panaon tan arum ni ran propesiya ya nagawad panaon na  anggaan—nibaga tayon talagan mankokonektaan ira. Kombinsido iray Tasi nen Jehova ya ginmapon nan-uley si Jesus bilang Ari ed Panarian na Dios nen 1914, tan ginmapo met ed satan a taon so kaunoran iran agew. *

Jon: Magano, singa agko ni masyadon naala.

Cameron: Natatalosan ta ka ta anggan siak et agko met ‘tan atalosan ya tampol nensaman. Balet komon ta diad sayan impantongtong ta et atalosan mo ya anggano agdirektan nabasa ed Biblia so taon 1914, saray Tasi nen Jehova et talagan ibabase day pananisia da ed Biblia no nipaakar ed satan a taon.

Jon: On, talagan pandinayewan ta kayo ed saya—amin ya ibabaga yo et naynay yon ibabase ed Biblia. Aliwan opinyon yo labat. Mankelaw ak balet no akin ya onia kakomplikado. Akin kasi et agla direktan imbaga na Dios ed Biblia ya 1914 so taon na igapon pan-uley nen Jesus diad tawen?

Cameron: Marakep ‘tay tepet mo Jon. Diad tua, amayamay so bengatlan agdirektan nabasa ed Biblia. Akin kasi et impaisulat na Dios so Biblia diad paraan ya kaukolan nin mansagpot iray totoo pian natalosan da? Balibali sirin no atan so pantongtongan ta diad onsublay ya ipawil ko.

Jon: Sige.

Wala ta ray tepet mo ed Biblia? Kasin walay labay mon naamtaan ed saray papanisiaan odino paraan na panagdayew na Saray Tasi nen Jehova? No wala, itepet mo labat ed sikara. Maliket iran mangipaliwawad satan.

^ par. 5 Diad panamegley na programa dan libren panangiyaral na Biblia, sistematikon ibabangat na Saray Tasi nen Jehova so Biblia ed arum.

^ par. 7 Nengnengen so artikulon “Tongtongan Nipaakar ed Saray Topic Diad Biblia—Kapigan Ginmapon Nan-uley so Panarian na Dios?—Part 1” diad Nobyembre-Disyembre 2014 ya isyu na sayan magasin.

^ par. 9 Nengnengen so Daniel 4:23-25.

^ par. 24 Nengnengen so tsart ya “Say Kiew ed Kugip nen Nabucodonosor.”

^ par. 28 Nengnengen so Apocalipsis 6:4.

^ par. 30 Nengnengen so kapitulo 9 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova. Available met ed www.jw.org/pag.