Onlad karga

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Pankasal na Parehon Laki o Parehon Bii?

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Pankasal na Parehon Laki o Parehon Bii?

Say ebat na Biblia

 Antis nin nanggawa iray gobierno na saray batas tungkol ed panangasawa, akauna lan nanggawa so Amalsa na saray batas parad satan. Oniay nabasa ed unonan libro na Biblia: “Taynan na laki so ama tan ina to tan iyamong toy asawa to, tan magmaliw iran sakey a laman.” (Genesis 2:24) Ibabaga na Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words ya say Hebreon salita parad “asawa” diad satan ya bersikulo et “ontutukoy ed sakey ya bii.” Imbaga met nen Jesus ya nepeg ya “laki tan bii” so mankasakey ed kasal.​—Mateo 19:4.

 Kanian gagala na Dios ya say panangasawa et permanente tan maapit ya relasyon na sakey ya laki tan sakey ya bii. Denesinyo so laki tan bii ya man-iba pian niiter day emosyonal tan seksual ya pankaukolan na balang sakey tan pian nawalaan iray ananak.