Onlad karga

Pambasa tan Panaral na Biblia

Pambasa na Biblia

Akin ya Basaen so Biblia?

Panon ya akatulong ed minilyon a totoo so pambabasa ray Biblia?

Iplanom so Pambasam na Biblia

No labay mon iplano so pambasam na Biblia ya inagew-agew, odino labay mon basaen base ed impantutumbokan na saray agawa nensaman, odino labay mo ni labat ya igapon basaen, makatulong iyan eskedyul.

Panon Ak ya Natulongan na Biblia?—Part 1: Diskobrem so Bibliam

No walay nalmom ya baleg tan daan ya pananginan ya antam ya napnapnoy kayamanan, di ba na-curious ka no anto ray wadtan? Say Biblia et napnapno met na kayamanan. Dakel so mabmablin karunongan ya wadtan.

Panon Ak ya Natulongan na Biblia?—Part 2: Gawam ya Makapa-enjoy so Pambasam na Biblia

Limaran paraan ya makatulong pian naimadyin mo ray salaysay ed Biblia.

Panaral na Biblia

Akin ya Aralen so Biblia?

Asalim lan imbagan: “Busy ak,” o “Mairap”?