Onlad karga

Onlad saray karga

ONLIING! No. 3 2017 | Kasin say Biblia et Talagan Nanlapud Dios?

Kasin nanlapud Dios so Biblia? Odino kanonotan labat na totoo so akasulat ditan?

Nabasad sayan isyu na “Onliing!” so taloran ebidensya ya say Biblia et talagan nanlapud Dios.

 

MANUNAN ARTIKULO

Say Biblia—Talaga Kasin “Impuyan na Dios”?

Wala ray mangibabaga ya say Biblia et wala met so karga ton tungkol ed Dios. Saray arum et manisia ran say Biblia et libron pakabasaan na saray is-istorya, alamat, history, tan ganggan ya insulat na too.

MANUNAN ARTIKULO

Say Biblia—Susto so Amin ya Ibabaga To

Susto so ibabaga na Biblia tungkol ed meteorology tan genetics antis nin atalosan itan na saray scientist. Impasakbay met na Biblia so panalo tan pakatalo na saray empiryo, tan nabasa ditan so ebat ed saray importantin tepet ed bilay.

TULONG PARAD PAMILYA

Ipasal Iray Anak ed Kimey ed Abung

Kasin ngalngali agyo pankimeyen ed abung iray ananak yo? No on, basa yo no panon a makatulong so pangiter na kimey ed saray ananak yo pian magmaliw iran mas responsable tan maliket.

Say Enteric Nervous System—“Komaduan Utek” Tayo?

Sayan komplikadon “laboratoryo na kemikal” et walad eges tayo. Antoy gagawaen na satan parad sika?

INTERBYU

Impaliwawa na Software Designer so Pananisia To

Nen ginmapon researcher mathematician si Dr. Fan Yu, sikatoy manisia ed ebolusyon. Natan et manisia lan say bilay et denisinyo tan pinalsa na Dios. Akin?

SAY EBAT NA BIBLIA

Saray Anghel

Say tungkol ed saray anghel et nabasad saray libro, nanengneng ed saray painting, tan anggan diad saray pelikula. Antoy ibabaga na Kasulatan tungkol ed saray anghel?

WALA KASI NANDESINYO?

Say Bago na Sea Otter

Saray pigaran mammal ed danum et makakapal so taba ed katat da pian ag-ira naketel. Duma balet so sea otter.

Arum nin Walad Online

Antoy Gawaen Ko Pian Pantiwalaan Ak na Atateng Ko?

Ompan say antam baleg ka la, pero singa ugaw ni tratod sika na atateng mo. Anto ray gawaen mo pian pantiwalaan da ka?

Siopa so Autor na Biblia?

No totoo so angisulat, duga kasi ya ibagan Salita na Dios itan? Siopay nanlapuan na mensahe ya nabasa ed Biblia?