Yeqa uye kokuphakathi

Ukukhulisa Abantwana

Okungakusiza Ube Ngumzali Omuhle

Kuyini Okumele Abazali Bakwazi Ngamakreshi?

Zibuze imibuzo emine ukuze ubone ukuthi ukuhambisa umntanakho ekreshi yikho okungcono yini.

Izimuli Ezithokozayo—Ukuba Yisibonelo Esihle

Nxa ufuna okutshela abantwabakho kuthophele enhliziyweni kumele izenzo zakho zifanane lokutshoyo.

Ukufundisa

Kuqakathekile Ukunika Abantwana Imisebenzi Yangekhaya

Uyavilapha yini ukupha abantwabakho imisebenzi yangekhaya? Nxa kunjalo, bona ukuthi ukunika abantwana imisebenzi yangekhaya kungabanceda njani ukuthi bakhule kuhle futhi bathokoze.

Mfundise Imikhuba Emihle

Ukufundisa abantwabakho imikhuba emihle kuzabanceda kusasa.

Fundisa Umntanakho Ukuzimela

Umuntu ufunda nini ukuzimela, esesemncane kumbe esemdala?

Lingamfundisa Njani Umntanenu?

Ukulaya akutsho ukujezisa kumbe ukunika imithetho kuphela.

Fundisa Umntanakho Ukungakhalali

Abantwana abangakhalaliyo bazakwenelisa ukulungisa inhlupho abazahlangana lazo nxa sebekhulile.

Ungabanceda Njani Abantwana Nxa Behluleke Ukwenza Okuthile?

Sonke siyake sehluleke ukwenza okuthile. Fundisa abantwabakho ukungakhalali njalo ubancedise nxa belungisa amaphutha abo.

Ungamncedisa Njani Umntanakho Ukuthi Apase?

Dingisisa ukuthi kuyini okwenza umntanakho afeyile futhi umkhuthaze ukuthi akuthande ukufunda.

Kumele Ngenzeni Nxa Umntanami Ehlutshwa Ngabanye Abantwana?

Izinto ezinhlanu ezingakunceda ukuthi ufundise umntanakho lokho okumele akwenze nxa ehlutshwa ngabanye.

Ukufundisa Umntanakho Ngezemacansini

Abasakhulayo sebebona kumbe bezwe ngezemacansini besesebancane. Kuyini okumele ukwazi? Kuyini okumele ukwenze ukuze uvikele abantwabakho?

Ukufundisa Abantwana Ngotshwala

Abazali kumele bakhulume nini ngendaba yotshwala futhi kumele babafundise njani abantwababo?

Ukulaya

Kumele Ubaqondise Njani Abantwabakho?

IBhayibhili likhuluma ngezinto ezintathu ezingakunceda ukuthi uqondise kuhle abantwabakho.

Kunceda Ngani Ukuzibamba?

Kungani ukuzibamba kuqakathekile futhi sikufunda njani?

Fundisa Umntanakho Ukuthobeka

Ukufundisa umntanakho ukuthobeka kuzamnceda khathesi lalapho esekhulile.