Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 4

Fundisa Umntanakho Ukuzimela

Fundisa Umntanakho Ukuzimela

NGONJANI UMUNTU OWENELISA UKUZIMELA?

Umuntu owenelisa ukuzimela wenza imisebenzi ayiphiweyo futhi ayiqede ngesikhathi njalo kadingi ukulandelelwa.

Abantwana bayenelisa ukufunda ukwenza imisebenzi lanxa bebancane. Ibhuku elithi Parenting Without Borders lithi: “Nxa abantwana sebelezinyanga ezingu-15 bayenelisa ukwenza abakutshelwa ngabazali. Sebelezingu-18 bayazama ukwenza loba yini eyabe isenziwa ngabazali babo. Kwezinye izindawo nxa abantwana sebeleminyaka emihlanu kusiya kweyisikhombisa abazali bayabafundisa eminye imisebenzi yangekhaya futhi abantwana bayenza kuhle.”

KUNGANI UKUZIMELA KUQAKATHEKILE?

Kwezinye izindawo abantwana asebekhulakhulile bayasuka ngakibo bayehlala bodwa kodwa impilo ingabehlula bayabuyela ebazalini babo. Kwezinye izikhathi lokhu kubangelwa yikuthi bayabe bengafundiswanga besesebancane ukuthi kumele basebenzise njani imali, ukwenza imisebenzi yangekhaya lezinye izinto eziqakathekileyo.

Ngakho kuqakatheke kakhulu ukuthi uqalise ukubafundisa khathesi ukuze benelise ukuzimela nxa sebebadala. Ibhuku elithi How to Raise an Adult lithi: “Akukuhle ukwenzela abantwana yonke into baze babe leminyaka engu-18 ngemva kwalokho ubalahlele iganga.”

UNGAMFUNDISA NJANI UKUZIMELA?

Mnike imisebenzi yangekhaya.

ISIMISO ESISEBHAYIBHILINI: “Ukusebenza nzima konke kuletha inzuzo.”​—IZaga 14:23.

Abantwana abancane bayakuthanda ukuncedisa abazali nxa besenza imisebenzi. Ngakho lisebenzise ithuba leli ngokubanika imisebenzi ngekhaya.

Abanye abazali kabakwenzi lokhu. Abantwana balemisebenzi eminengi yesikolo yikho abazali basuka bacabange ukuthi sebebathwalisa nzima nxa bebanika lemisebenzi yangekhaya.

Kodwa abantwana abajayele ukwenza imisebenzi ngekhaya bandise ukuphumelela lasemisebenzini yesikolo ngoba bayenelisa ukwenza lokuqeda loba yini abayiqalisayo. Ibhuku elithi Parenting Without Borders lithi: “Nxa singavumeli ukuthi abantwabethu basincedise ngesikhathi beseselesifiso esikhulu sokwenza njalo, bazacabanga ukuthi ukusisiza akuqakathekanga . . . Bazacina belindela lokuthi abanye babenzele konke.”

 Aliqiniso amazwi asebhukwini eliqanjwe phezulu ngoba ukunika abantwana imisebenzi yangekhaya kubafundisa ukupha kulokuthi bahlale besamukela. Ukwenza imisebenzi yangekhaya kunceda abantwana ukuthi bazizwe beqakathekiswa emulini futhi bazwisise lokuthi ukwenza imisebenzi leyo kungumlandu wabo.

Batshele ukuthi konke abakwenzayo kulesiphetho.

ISIMISO ESISEBHAYIBHILINI: “Lalela ukucetshiswa, wamukele ukuqondiswa, ngoba ekucineni uzahlakanipha.”​—IZaga 19:20.

Nxa umntanakho engaphambanisa mhlawumbe abulale impahla kamakhelwane ungafihli akwenzileyo. Abantwana bandise ukuvuma nxa bephambanisile, yikho endabeni yokubulala impahla kamakhelwane, bangahle baxolise kumbe babhadale nxa besenelisa.

Nxa abantwabakho bevuma ukuthi baphambanisile bazafunda ukuba ngabantu

  • abathembekileyo futhi abakhuluma iqiniso

  • abangasoli abanye

  • abangacatshi ngomunwe

  • abaxolisayo nxa kumele benze njalo