Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 7

Lingamfundisa Njani Umntanenu?

Lingamfundisa Njani Umntanenu?

“Imilayo le engikupha yona lamuhla kumele ibe sezinhliziyweni zenu. Igcizeleleni kubantwabenu.”​—UDutheronomi 6:6, 7

Lapho uJehova esungula imuli, wanika abazali umlandu wokunakekela abantwababo. (KwabaseKholose 3:20) Kungumlandu wenu bazali ukuthi lifundise umntanenu ukuthi athande uJehova futhi enelise ukuzenzela izinqumo. (2 KuThimothi 1:5; 3:15) Kumele umfunde futhi umazi kuhle umntanakho. Kodwa okuqakatheke kakhulu yikuthi wena ube yisibonelo esihle. Qala uzifundise wena lokho iLizwi likaJehova elikutshoyo ukuze umfundise kuhle umntanakho.​—IHubo 40:8.

 1 YENZA KUBE LULA UKUTHI ABANTWABAKHO BAKHULUME LAWE

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: ‘Phanga ukulalela, uphuze ukukhuluma.’ (UJakhobe 1:19) Kakuthandabuzwa ukuthi uyathokoza nxa abantwabakho bengesabi ukukhuluma lawe. Kumele bazi ukuthi uzimisele ukubalalela nxa befuna ukukhuluma lawe. Kumele kube lokuthula ngekhaya ukuze abantwana benelise ukukuthululela isifuba. (UJakhobe 3:18) Nxa bebona angani uzabakhahlameza kumbe ubahlulele bangakufihlela indlela abazizwa ngayo. Babekezelele futhi uhlale ubatshela ukuthi uyabathanda.​—UMathewu 3:17; 1 KwabaseKhorinte 8:1.

ONGAKWENZA:

  • Hlala ukulungele ukulalela abantwabakho nxa befuna ukukhuluma lawe

  • Ungakhulumi labo nxa sekulamacala kuphela kodwa khuluma labo ngazo zonke izikhathi

2 ZAMA UKUZWISISA LOKHO ABAKUTSHOYO

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Ophatha udaba ngenhlakanipho uzathola okuhle.” (IZaga 16:20, TBS) Ngezinye izikhathi kuzamele ube lelihlo elibukhali ukuze uzwisise indlela abazizwa ngayo. Kwandile ukuthi abantwana bakhulise indaba kumbe batsho izinto abangafuni ukuzitsho. “Lowo ophendulayo engaqali alalele​—lobo yibuwula bakhe.” (IZaga 18:13) Ngakho ungaphangisi ukuzonda.​—IZaga 19:11.

ONGAKWENZA:

  • Lanxa umntanakho angaze athini, myekele aqede afuna ukukutsho futhi ungavuki ngolaka

  • Zama ukukhumbula ukuthi wawuzizwa njani usesengumntwana lokuthi wawuqakathekisani

 3 TSHENGISANI UKUTHI LIMANYENE

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Lalela, ndodana yami, izeluleko zikayihlo njalo ungadeli izeluleko zikanyoko.” (IZaga 1:8) UJehova uphe abazali bobabili umlandu wokuqondisa abantwababo. Kumele lifundise abantwabenu ukuthi balihloniphe futhi balilalele. (Kwabase-Efesu 6:1-3) Abantwana bayakubona nxa abazali babo ‘bengamanyananga emicabangweni.’ (1 KwabaseKhorinte 1:10) Nxa lingavumelani, kakumelanga liphikisane phambi kwabantwabenu ngoba bangacina sebeleyisa.

ONGAKWENZA:

  • Xoxani futhi livumelane ukuthi lizabalaya njani abantwabenu

  • Nxa wena lomkakho lingavumelani endabeni yokufundisa abantwana, zama ukuzwisisa umbono womkakho

 4 KUMELE LIBE LENDLELA YOKUBAFUNDISA

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Fundisa umntwana indlela amele ahambe ngayo.” (IZaga 22:6) Ukufundisa kuhle abantwabenu ngeke kuzenzakalele. Kumele libe lendlela yokubafundisa leyokubalaya. (IHubo 127:4; IZaga 29:17) Ukulaya kakutsho ukubajezisa kuphela, kodwa kutsho lokubanceda bazwisise ukuthi kungani libafakele imithetho ethile. (IZaga 28:7) Bafundiseni lokuthi bathande iLizwi likaJehova futhi bazwisise izimiso zalo. (IHubo 1:2) Lokhu kuzabanceda ukuthi babe lomzwangedwa omuhle.​—KumaHebheru 5:14.

ONGAKWENZA:

  • Fundisani abantwabenu bakuzwisise ukuthi uNkulunkulu ukhona sibili lokuthi bangamethemba

  • Bafundise ukunanzelela izingozi zokuziphatha kubi ezinjengalezo eziku-Internet, lokuthi bangazibalekela njani. Bafundise lokho abangakwenza nxa behugelwa kwezemacansini

“Fundisa umntwana indlela amele ahambe ngayo”