Yeqa uye kokuphakathi

Umtshado

Okungakunceda Ukuthi Uphumelele

Vumela Ukuthi uNkulunkulu Akuncedise Wena Lotshade Laye

Ukuzibuza imibuzo emibili elula kungakunceda ukuthi wena lotshade laye lithuthuke.

Kuyini Okungenza Abantu Abatshadileyo Bathokoze?

Iseluleko esiseBhayibhilini mayelana lokuthi abatshadileyo bangayithola njani intokozo siyasebenza ngoba sivela kulowo owasungula umtshado, uJehova uNkulunkulu.

Amacebo Anceda Imuli Ukuthi Ithokoze

Kuyini okungenziwa ngamadoda, amakhosikazi, abazali labantwana ukuze bathokoze emulini?

Izimuli Ezithokozayo—Ukubambisana

Umuntu otshade laye usengani ngumuntu elihlala ndawonye nje kuphela yini?

Kuyini Okungakunceda Ukuthi Ubekezele?

Abatshadileyo bazakuba lenhlupho ngenxa yokuthi bobabili balesono. Ukubekezela kuqakathekile ukuze abatshadileyo bathokoze.

Indlela Yokutshengisa Inhlonipho

Ukuhloniphana kuqakathekile emtshadweni, akumelanga kube yinto oyenza gqo. Kungakhanya njani ukuthi uyamhlonipha umkakho?

Tshengisa Ukuthi Uyabonga

Nxa indoda lomkayo bangazama ukunanzelela okuhle okwenziwa ngomunye kungaba lokuthokoza emulini. Kuyini okungakunceda ukuthi uhlale ubonga omunye wakho?

Indlela Ongatshengisa Ngayo Uthando

Abatshadileyo bangatshengisa njani ukuthi bayathandana? Khangela amacebo amane avela eBhayibhilini.

Thembeka Kumkakho

Ukungaphingi yikho kodwa yini okutshengisa ukuthi abatshadileyo bathembekile komunye lomunye?

Okungenza Uthokoze​—Uthando

Ukutshengisa abanye uthando lokuthandwa kungenza umuntu athokoze.

Okutshiwo LiBhayibhili

IBhayibhili Lithini Ngokutshadisa Izitabane?

Umsunguli womtshado nguye okwaziyo ukuthi kuyini okungenza abatshadileyo bahlale bethokoza futhi bethandana.

Isithembo Siyavunyelwa Yini?

NguNkulunkulu owaqalisa isithembo yini? Bala isihloko lesi uzwe okutshiwo liBhayibhili ngesithembo.

Ungazilungisa Njani Izinhlupho?

Faka Umsebenzi Endaweni Yawo

Amacebo amahlanu angakunceda ukuthi umsebenzi wakho ungaphambanisi umtshado wakho

Ukuncedisa Abahlukuluzwayo

Khumbula ukuthi ukuhlukuluzwa akusicala lakho lokuthi ukhona ongakududuza.

Lingenzani Ukuze Lingaxabani Lezihlobo?

Ungenelisa ukuhlonipha abazali bakho ungaxabananga lomkakho.

Nxa Imibono Ingafanani

Indoda lomkayo bangenzani nxa bengazwisisani odabeni oluthile?

Izimuli Ezithokozayo—Ukuthethelela

Kuyini okungakunceda ukuthi ungakhangeli amaphutha enziwa ngumkakho?

Nxa Abantwana Bengasahlali Ngekhaya

Abazali abanengi bandise ukuhlangana lobunzima nxa abantwana sebeyekwakha eyabo imizi. Abazali bangenzani ukuze bangakhathazeki kakhulu nxa abantwana sebesukile?

Ukwehlukana Okwesikhatshana Lokudivosa

Ukudivosa Kuyabalimaza Abantwana

Abanye abantu abatshadileyo abangasazwanani bacabanga ukuthi ukudivosa kungavikela abantwababo. Kodwa kuliqiniso yini lokhu?

Ungakhalali Lanxa Otshade Laye Angafeba

IMibhalo ibancede kakhulu labo abalabomkabo abafebileyo.

IBhayibhili Liyakuvuma Yini Ukudivosa?

Funda lokho uNkulunkulu akufunayo lakuzondayo.

Ukuqhubekela Phambili Ngempilo Ngemva Kokuchitha Umtshado

Phose bonke abachitha umtshado bathola ukuthi impilo isuka ibenzima kulalokho akade bekukhangelele. Iseluleko seBhayibhili esilusizo singakunceda ukuthi uphumelele ukulwisana lempumela yakhona.

OFakazi BakaJehova Bayibona Njani Indaba Yedivosi?

OFakazi bakaJehova bayabasiza yini abatshadileyo abalezinhlupho? Abadala balemvumo yokutshela umuntu ukuthi adivose yini?