Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 OKUNCEDA IMULI | INDLELA YOKUKHULISA ABANTWANA

Kuqakathekile Ukunika Abantwana Imisebenzi Yangekhaya

Kuqakathekile Ukunika Abantwana Imisebenzi Yangekhaya

UBUNZIMA

Kwezinye izimuli abantwana bayaphiwa imisebenzi yangekhaya njalo bayenza bengakhononi. Kodwa kwezinye izimuli abazali bayabatotoza kakhulu abantwababo futhi lokhu kwenza abantwana bangenelisi ukwenza imisebenzi yangekhaya.

Abachwayisisayo bathi khonokho kwenzakala kakhulu emazweni athuthukileyo. Abantwana bakhona ngabokudla kuphela bengasebenzanga. Umzali okuthiwa nguSteven uthi: “Abantwana balezinsuku batshona bedlala imidlalo yamavidiyo, beku-inthanethi njalo bebukele i-TV. Baphiwa imisebenzi yangekhaya emilutshwana kakhulu.”

Wena uthini ngendaba le? Ubona angani imisebenzi yangekhaya inganceda yini umntwana ukuthi akhule kuhle?

OKUMELE UKWAZI

Abanye abazali abaniki abantwababo imisebenzi yangekhaya ngoba bacabanga ukuthi ingaphambanisa imisebenzi yabo yesikolo. Kodwa ake sibone ukuthi inceda ngani imisebenzi yangekhaya.

Imisebenzi yangekhaya yenza umntwana akhule kuhle. Abantwana abenza imisebenzi yangekhaya bajayele ukuphumelela esikolo. Lokhu kubangelwa yikuthi imisebenzi le yenza ukuthi bangazikhangeleli phansi njalo bazimisele ukusebenza gadalala.

Imisebenzi yangekhaya yenza abantwana bancede abanye. Kulabathile abananzelele ukuthi abantwana abakhule besenza imisebenzi yangekhaya bajayele ukwenza imisebenzi enceda umphakathi nxa sebekhulile. Imisebenzi le ibafundisa ukuthi baqakathekise okufunwa ngabanye kulalokho abakufunayo bona. Abangenzi imisebenzi yangekhaya ke? USteven uthi: “Abantwana abangaphiwa imisebenzi yangekhaya bacina bejayela ukwenzelwa izinto njalo bacina bengenelisi ukwenza imisebenzi kanye lokusebenza nzima.”

Imisebenzi yangekhaya yenza imuli imanyane. Abantwana bacina benanzelela ukuthi ukusebenza ngekhaya kwenza babe ngamalunga emuli aqakathekileyo lokuthi imuli imanyane. Kodwa abangeke bakunanzelele lokho nxa abazali babo befuna baqakathekise imisebenzi lemidlalo yesikolo kulemisebenzi yangekhaya. Kambe kunceda ngani ukuthi umntanakho azwanane labeqembu lebhola esikolo ngapha engazwanani labangakibo?

 ONGAKWENZA

Bafundise besesebancane. Abanye bathi abazali kumele banike abantwababo imisebenzi yangekhaya beleminyaka engu-3. Abanye babona kungcono ukuthi baphiwe belengu-2 kumbe engaphansi. Abazali kumele bakhumbule ukuthi abantwana abasesebancane bayakuthanda ukusebenza labo lokubalingisela.Isimiso seBhayibhili: IZaga 22:6.

Banike imisebenzi ebalingeneyo. Umntwana oleminyaka engu-3 angadobha amathoyizi akade ewadlalisa, angakorobha okuchithekileyo kumbe aqoqe impahla okumele ziwatshwe. Asebekhulakhulile bangathanyela endlini, bagezise imota njalo bapheke. Ungabanika imisebenzi ebalingeneyo ungamangala ukuthi bazakukholisa njani ukwenza imisebenzi yangekhaya.

Yenza babone ukuthi imisebenzi yangekhaya iqakathekile. Lokhu kungabanzima nxa umntanakho ehlala elomsebenzi wesikolo omnengi. Kodwa ibhuku elithi The Price of Privilege lithi nxa unganiki umntanakho imisebenzi yangekhaya usenzela ukuthi aphumelele esikolo uyabe uphambanisa ngoba imisebenzi yangekhaya iqakatheke ukwedlula imisebenzi yesikolo. Kuke kwatshiwo ukuthi imisebenzi yangekhaya yenza umntwana aphumelele esikolo, njalo ukwenza imisebenzi le kuzamnceda nxa laye eselemuli yakhe.Isimiso seBhayibhili: KwabaseFiliphi 1:10, NW.

Qakathekisa ayabe ekwenzile. Umntanakho angathatha isikhathi eside kulaleso obukhangelele ukuthi abe eseqede ngaso umsebenzi othile. Kwesinye isikhathi uyabe ungasuthisekanga ngendlela awenze ngayo. Nxa lokhu kungenzakala, ungamqediseli umsebenzi awenzayo. Okuqakathekileyo yikuthi umntanakho afunde umsebenzi njalo athokoze ngawo. Ungalindeli ukuthi enze umsebenzi ngendlela wena loba omunye umuntu omdala abengawenza ngayo.Isimiso seBhayibhili: UmTshumayeli 3:22.

Ungambhadali ukuthi enze umsebenzi. Abanye bacabanga ukuthi ukunika umntwana imali ukuze enze umsebenzi wangekhaya kumenza awuthande. Abanye bathi lokhu kungenza ukuthi umntwana acine eqakathekisa imali ukwedlula umsebenzi awuphiweyo. Baphinda bathi kwesinye isikhathi umntwana angayala ukwenza imisebenzi yangekhaya nxa evele elayo imali. Khonokho kuhle kutshengise ukuthi ukumbhadala ukuthi enze imisebenzi yangekhaya akuncedi. Ungamnika umntanakho imali ngezinye izikhathi kodwa akungabi ngeyokumbhadala ukuthi asebenze.