Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 OKUNCEDA IMULI | ABAZALI

Ukufundisa Umntanakho Ngezemacansini

Ukufundisa Umntanakho Ngezemacansini

UBUNZIMA

Eminyakeni edlulileyo abazali bebesiba ngabokuqala ukufundisa abantwababo ngezemacansini. Lokhu bebekwenza ngokubachathekela kancane kancane kusiya ngokuthi umntwana unganani.

Konke lokhu sekuntshintshile. Ibhuku elithi The Lolita Effect lithi, “Khathesi abantwana sebebona kumbe bezwe ngezemacansini besesebancane kakhulu njalo sekulezinhlelo ezinengi zabantwana ezitshengisa ngezemacansini.” Kambe ukuthi izinto ezinjalo ziyabanceda loba ziyabaphambanisa abantwana?

OKUMELE UKWAZI

Sekusabalele. Ebhukwini lakhe elithi Talk to Me First, uDeborah Roffman wabhala ukuthi “izingxoxo, abathengisayo, amafilimu, amabhuku, izingoma, izinhlelo ze-TV, imilayezo, imidlalo, amabhakani, amafoni, imifanekiso yezemacansini etholakala kumakhompiyutha lenkulumo ezigudla iguma ngezemacansini sekwandile okokuthi [abantwana labasakhulayo] abayabe belalele bacina sebecabanga ukuthi indaba yezemacansini iqakatheke kakhulu.”

Abathengisayo balengxenye. Ababukisayo labathengisayo bakhuthaza abantwana abancane ukugqoka izigqoko ezikhangayo kwezemacansini okwenza abantwana bacabange ukuthi indlela umuntu abukeka ngayo yiyo eqakathekileyo. Ibhuku elithi So Sexy So Soon lithi, “Abathengisayo bazama ukuqila abantwana ngoba bayakwazi ukuthi bathatheka lula. Imifanekiso yezemacansini lempahla zakhona akwenzelwanga ukuthi abantwana bathande ezemacansini kodwa ukuthi bathenge okubukiswayo.”

Ulwazi lulodwa alwenelanga. Njengoba kulomehluko phakathi kokwazi ukuthi imota isebenza njani lokuba ngumtshayeli, kunjalo langokuba lolwazi ngezemacansini lokusebenzisa kuhle lolo lwazi ukuze wenze izinqumo ezinhle.

Okuqakathekileyo: Khathesi yiso isikhathi sokuncedisa abantwabakho ukuthi ‘bazifundise ukwehlukanisa okuhle kokubi.’AmaHebheru 5:14.

 ONGAKWENZA

Khuluma labo. Lanxa kukhanya kuyangisa ukuxoxa labantwabakho ngezemacansini umlandu ngowakho. Kwenze.Isimiso seBhayibhili: IZaga 22:6.

Bachathekele. Ungakhulumi yonke into ngasikhathi sinye kodwa ungabe umchathekela kancane kancane lisenza imisebenzi yendlini kumbe lizivakatshela. Okunye ongakwenza ukuze umntanakho akhululeke yikusebenzisa imibuzo efuna umbono wakhe. Ngokwesibonelo, kulokuthi uthi, “Wena uyazithanda yini izindlela zokubukisa abazisebenzisayo?” ungathi, “Ucabanga ukuthi kungani ababukisayo besebenzisa imifanekiso enje nxa bethengisa izinto zabo?” Angaphendula ungambuza futhi, “Kukuphatha njani wena?”Isimiso seBhayibhili: UDutheronomi 6:6, 7.

Cabanga ngokuthi unganani. Abangakangeni isikolo ungabafundisa amabizo aqondileyo ezitho zensitha lokuthi bangenza njani nxa sebehlaselwa ngumuntu ofuna ukubahlukuluza kwezemacansini. Nxa sebethe thuthu sungabatshela ukuthi kuhamba njani ukuze kuzalwe umntwana. Nxa sebethomba kumele babe sebeyizwisisa kuhle indaba yezemacansini kanye lendlela okumele baziphathe ngayo.

Mlaye. Kumele uqalise ngokumfundisa ukuba lenhlonipho, ukuthembeka lokuba qotho esesemncane. Ungenza njalo kuyabe sekulula ukuthi lixoxe ngendaba zemacansini. Mcacele ukuthi wena ufunani. Ngokwesibonelo nxa ubona ukuthi ukuya emacansini ungakatshadi akufanelanga, mtshele khonokho. Mchasisele ukuthi kungani kungalunganga kanye lezingozi zakhona. Ibhuku elithi Beyond the Big Talk lithi: “Abasakhulayo abakwaziyo ukuthi abazali babo abakuvumeli ukuya emacansini besesebancane kukalutshwana ukuthi baye emacansini.”

Woba yisibonelo. Yenza lokho omfundisa khona. Ngokwesibonelo uyahlekelela yini nxa abanye behlekisa ngendaba zemacansini? Okugqokayo kuveza umzimba yini? Udlala ngendlela etshiya abanye becabanga ukuthi uyabafuna yini? Nxa ukwenza lokhu kungaba nzima ngabantwana ukuthi bakulalele.Isimiso seBhayibhili: KwabaseRoma 2:21.

Mtshele iqiniso. Ukuya emacansini yisipho esivela kuNkulunkulu njalo kuqondile nxa kusenziwa ngabatshadileyo ngoba kubenza bathokoze. (IZaga 5:18, 19) Mtshele ukuthi sizafika isikhathi lapho azakukholisa khona ukuya emacansini ngoba ukujaha kungenza ukuthi ahlale ezisola ngakho.1 KuThimothi 1:18, 19.