Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Yiphi indlela ofuna abantwabakho bayilandele?

 OKWABAZALI

8: Ukuba Yisibonelo Esihle

8: Ukuba Yisibonelo Esihle

KUTSHONI?

Abazali abayizibonelo ezinhle benza lokho abakufundisa abantwababo. Ngokwesibonelo awungeke ukhangelele ukuthi umntanakho akhulume iqiniso nxa engakuzwa usithi, “Mtshele ukuthi angikho,” nxa kuyikuthi awufuni ukukhuluma lomuntu osemnyango.

“Isitsho esijayelekileyo sithi, ‘Yenza engikutshoyo hatshi engikwenzayo.’ Kodwa lokho akusebenzi ebantwaneni. Bafanana lezipontshi ezimunya konke esikukhulumayo lesikwenzayo futhi bazasitshela nxa kuyikuthi esikwenzayo akuhambelani lalokho esibafundisa khona.”​—UDavid.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Wena otshumayela ngokungebi, uyeba na?”​—KwabaseRoma 2:21.

KUQAKATHEKE NGANI?

Abantwana bafunda okunengi kakhulu kubazali babo ukwedlula kubangane babo kumbe omunye umuntu nje. Lokhu kutsho ukuthi abazali yibo abangaqondisa abantwababo endleleni eqondileyo. Kodwa kumele wenze lokho okutshoyo.

“Nxa singakhuluma ulutho kanengi nengi siyabe sizibuza ukuthi umntanethu ukuzwile yini kodwa kwelinye ilanga singekela ukwenza lokho esikutshoyo, uyakunanzelela. Abantwana bayakunanzelela konke esikwenzayo lanxa siyabe sicabanga ukuthi ababoni.”​—UNicole.

OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Ukuhlakanipha okuvela ezulwini . . . kuqotho.”​—UJakhobe 3:17.

ONGAKWENZA

Zihlole. Ubukela izinto ezinjani? Umphatha njani umkakho labantwabakho? Ulabangane abanjani? Uyabaqakathekisa yini abanye? Ngamafitshane, uyilokho ofuna abantwabakho babe yikho yini?

“Mina lomkami asenzi abantwabethu benze izinto esingazenziyo.”​—UChristine.

Xolisa nxa ungenza iphutha. Abantwabakho bayakwazi ukuthi ulesono. Kumele uxolise nxa wenze iphutha kungaba kumkakho kumbe ebantwaneni. Ungenza njalo uyabe ubafundisa ukuthembeka kanye lokuthobeka.

“Abantwabethu kumele bazwe sivuma amaphutha ethu futhi sixolisa nxa senze iphutha. Nxa singekela ukwenza njalo bazafunda ukucatsha ngomunwe nxa benze amaphutha.”​—URobin.

“Thina abazali singabafundisa okunengi abantwabethu futhi isibonelo sethu yindlela enkulu yokubafundisa ngoba basibona sonke isikhathi. Kufanana lokufundiswa sonke isikhathi yindlela abazali abaphila ngayo.”​—UWendell.