“Saqalisa ukuxoxa ngendaba yotshwala lendodakazi yethu ileminyaka eyisithupha. Samangala ukuthi yayilolwazi olunengi ngendaba le.”​—U-Alexander.

Okumele ukwazi

Ukufundisa abantwana ngotshwala kuqakathekile. Ungalindeli ukuthi umntanakho aze akhule. UKhamit ohlala eRussia uthi: “Ngifisa ukuthi ngabe saqalisa ukufundisa indodana yethu ngotshwala kusukela isesencane. Ngiyazisola ukuthi asizange sikwenze lokhu ngoba isileminyaka engu-13 yayisinatha.”

Kungani kumele ufundise umntanakho?

  • Abantwana besikolo, ezentengiselwano kanye lezinto esizibona ku-TV zingantshintsha indlela umntanakho abona ngayo utshwala.

  • Umbiko owakhitshwa yi-U.S. Centers for Disease Control and Prevention uthi abantu abangaba ngamaphesenti angu-11 abanatha utshwala ngabantwana abangavunyelwa ngumthetho we-United States.

 Yikho abezempilakahle bekhuthaza abazali ukuthi bafundise abantwababo ngotshwala kusukela besesebancane. Ungakwenza njani lokhu?

Ongakwenza

Lindela ukuthi umntanakho uzakubuza imibuzo. Abantwana abancane bayathanda ukufuna ukwazi, asebekhulile bona bafuna ukwazi okunengi. Yikho kumele ukwazi indlela ozaphendula ngayo nxa bengakubuza. Ngokwesibonelo:

  • Nxa umntanakho efuna ukwazi ukuthi utshwala bunjani ungamtshela ukuthi iwayini limunyu kodwa utshwala buyababa.

  • Nxa umntanakho angathi ufuna ukunambitha utshwala ungamtshela ukuthi buyayilimaza imizimba yabantwana. Mtshele lokwenzakalayo nxa umuntu anganatha utshwala: Inhliziyo yakhe ingathokoza, kodwa angabunatha kakhulu bungamenza akhulume futhi aziphathe ngendlela ezamenza azisole.​—IZaga 23:29-35.

Funda ngotshwala. IBhayibhili lithi: “Wonke umuntu ohlakaniphileyo wenza konke ngolwazi.” (IZaga 13:16) Funda ukuthi utshwala bungamphambanisa njani umuntu lokuthi umthetho uthi ngabantu abaleminyaka emingaki abavunyelwa ukubunatha. Nxa ungenza njalo uzenelisa ukufundisa umntanakho.

Qalisa ingxoxo. Omunye ubaba okuthiwa nguMark ohlala eBritain uthi: “Abasakhulayo abayizwisisi kuhle indaba yotshwala. Ngabuza indodana yami eleminyaka engu-8 ukuthi kubi yini ukunatha utshwala. Saxoxa ngodaba lolu sizikwejisele nje futhi lokhu kwayenza yakhululeka ukungitshela eyayikucabanga.”

Nxa lingaxoxa kanengi ngendaba yotshwala lomtanakho uzayizwisisa ngcono. Kusiya ngokuthi umtanakho unganani ungaxoxa laye ngezinye izindaba ezizamnceda empilweni ezigoqela imithetho yomgwaqo lendaba zemacansini.

Woba yisibonelo esihle. Abantwana banjengesipontshi ngoba bamunya loba yini ebagombolozeleyo ekuphileni. Okunengi kwalokho abakwenzayo bakukopa kubazali babo. Lokhu kutsho ukuthi nxa ujayele ukunatha utshwala ukuze uqede ukukhathazeka, umntanakho uzacabanga ukuthi utshwala yibo obuqeda ukukhathazeka ekuphileni. Yikho kumele ube yisibonelo esihle futhi ube leqiniso lokuthi awudlulisi amalawulo nxa unatha utshwala.

Abantwabakho bazalingisela isibonelo sakho endabeni yotshwala