Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kana Bibele ki Linzwi la Mulimu Luli?

Linzwi la Mulimu li swanela ku ba le li ipitezi, mi Bibele kaniti i ipitezi. Libibele ze ñata-ñata se li hatisizwe mwa lipuo ze ñata. Litaba ze butali ze mwa Bibele li na ni maata a ku cinca bupilo bwa batu ni ku tahisa kuli ba be ni mupilelo o munde.—Mu bale 1 Matesalonika 2:13; 2 Timotea 3:16.

Lwa ziba kuli Bibele i zwa ku Mulimu bakeñisa kuli i bulela litaba za kwapili ka ku nepahala. Hakuna mutu ya kona ku eza cwalo. Mu nge ka mutala buka ya Isaya. Kalulo ya yona ye ne ñozwi lilimo ze fitelela 100 pili Jesu a si ka pepwa kale, ne i fumanwi mwa mukoti o fumaneha bukaufi ni liwate la Dead Sea. Kalulo yeo i bonisa kuli muleneñi wa Babilona ne u ka ba matota. Taba yeo ne i tilo talelezwa lilimo ze ñata hamulaho wa bukombwa bwa Jesu fa lifasi.—Mu bale Isaya 13:19, 20; 2 Pitrosi 1:20, 21.

Bibele ne i ñozwi cwañi?

Bibele ne i ñozwi mwahalaa lilimo ze fitelela 1,600. Ne ku na ni bañoli ba Bibele ba bato ba 40, mi ne ba ñozi za taba i liñwi ku si na ku lwanisana nihaiba hanyinyani. Nto yeo ne i konahala cwañi? Mulimu ki yena ya naa ba etelezi ku ñola mihupulo ya hae.—Mu bale 2 Samuele 23:2.

Fokuñwi, Mulimu naa bulelanga kwa bañoli ba Bibele ka ku itusisa mangeloi, lipono, kamba litolo. Hañata, Mulimu naa fanga muñoli litaba za ku ñola mi kihona a mu lumeleza ku iketela manzwi a ku itusisa kwa ku fitisa lushango lwa Mulimu.—Mu bale Sinulo 1:1; 21:3-5.