Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 BIBELE YA CINCANGA BUPILO BWA BATU

Sepiso ya Kuli ku ka ba ni Paradaisi ne I ni Tusize ku Cinca Mupilelo wa Ka

Sepiso ya Kuli ku ka ba ni Paradaisi ne I ni Tusize ku Cinca Mupilelo wa Ka
  • SILIMO SE NE BA PEPILWE: 1974

  • NAHA KO NE BA PEPEZWI: LATVIA

  • LITABA ZE EZAHEZI: NE BA EZANGA PAPALI YE LUBETA YA KU LAKANA KA MITUTUTU

BUPILO BWA KA BWA KWAMULAHO:

Ne ni pepezwi mwa tolopo ya Riga, ona muleneñi o mutuna wa naha ya Latvia. Na ni kaizelaa ka ne lu utilwe ki bo ma. Nihaike kuli bo ma ki Makatolika, ne lu ya nga feela kwa keleke fa mikiti ya bulapeli. Ku zwelela feela kwa bwanana bwa ka ne ni lumela kuli ku na ni ya bupile lika kaufela, kono ka ku ba yo munca, ne ni patehisizwe ki lika ze ñata ze ne ni ikolanga ku eza.

Ha ne ni nze ni hula, bo ma ne ba lemuhile kuli ne na ni buikoneli bwa ku shakutula lika mi hamulaho ni ku li kutiseza mo ne li inezi. Bakeñisa kuli mwa ndu ya luna ne ku na ni lika ze ñata ze ne kona ku shakutulwa, bo ma kamita ne ba ikalelwanga ku ni siya ni nosi mwa ndu. Kacwalo, ba ni fa kambokisi mo ne ku na ni tusipi to ne tu kona ku ngungahanywa, ili to ne ni ikolanga hahulu ku ngungahanya mi hamulaho ni ku tu shakutula. Buikoneli bwa ka bo, ne bu zamaelela ni takazo ye ne ni na ni yona ya ku matisa mitututu. Bo ma ba ni ñolisa kwa sikwata se siñwi sa papali ya ku lakana ka mitututu se si bizwa The Golden Moped. Na kala ku lakananga ka mutututu o kona hape ku cobiwa sina njinga, mi hamulaho ne se ni kona ku lakana ka mitututu ye mituna.

Ne ni swala lika ka bunolo mi kapili-pili na ba ni buikoneli bo butuna mwa papali yeo ye lubeta ya ku matisa mitututu ka lubilo lo lu tuna. Ne ni winile halaalu likangisano za ku matisa mitututu mwa Latvia mi ne ni winile habeli likangisano za ku matisa mitututu ze ne ama linaha za Lithuania, Latvia, ni Estonia.

MO NE I CINCELIZE BUPILO BWA KA BIBELE:

Ha se ni cuukile hahulu mwa papali yeo ya ku matisa mitututu, Evija musali ye ne pila ni yena, (ili ye ne ni tilo nyalana ni yena hamulaho) naa kopani ni Lipaki za Jehova. Naa fumani libuka ze ñwi za Lipaki za Jehova ze ne na ni kalulo ye bonisa mwa ku kupela ku zamaisezwa tuto ya Bibele. A taleleza kalulo yeo ni ku i lumela kwa Lipaki za Jehova. Hamulaho wa fo, a potelwa ki basali ba babeli ba ba li Lipaki za Jehova mi a kala ku ituta Bibele ni bona. Ne ni si ka bilaezwa ki taba yeo, nihaike kuli ka nako yeo, ne ni sa tabeli hahulu za bulapeli.

Nako ye ñwi Lipaki bao ha ne ba nze ba ituta Bibele ni bo Evija ba ni kupa kuli ni fumanehe teñi. Ne ni lumezi ku fumaneha  fa tuto yeo mi ne ni tabezi hahulu litaba ze ne ni utwile. Nto ye ne ni fitile hahulu kwa pilu ki ku utwa za sepiso ya Bibele ya kuli ku ka ba ni paradaisi. Ka mutala, ne ni bonisizwe taba ye fumaneha kwa Samu 37:10, 11, ye li: “Ku sa na ni nakonyana ye nyinyani, mi ya maswe haa sa na ku ba teñi; E, u ka bata sibaka sa hae, kono si se si ka ba siyo. Kono ba ba ishuwa ba ka luwa naha, ba ka ikola kozo ye tuna.” Sepiso yeo ne i ni fitile luli kwa pilu.

Na zwelapili ku ikola litaba ze ne ni ituta mwa Bibele. Mi naa kala ku lemuha kuli ne ku na ni lituto ze ñata za buhata ze ne lutwa mwa bulapeli. Kono lituto za Bibele ne li ni tabisa bakeñisa kuli ne li utwisiseha ka bunolo.

Ha ne ni nze ni ituta Bibele, naa fita fa ku ziba kuli Jehova u nga bupilo ku ba nto ya butokwa hahulu. (Samu 36:9) Taba yeo, ne i tahisize kuli ni kale ku nahana hahulu za papali ye ne ni eza ya ku lakana ka mitututu, mi na bona kuli ha ni swaneli ku zwelapili ku beya bupilo bwa ka mwa lubeta. Kono ne ni swanela ku sebeleza Jehova. Kacwalo, naa tuhela ku nga lika ze cwale ka ku zibahala hahulu, ku kutekiwa, ni munyaka o ne ni ikolanga ha ni zamaisa mutututu, ku ba za butokwa.

Ni fitile fa ku ziba kuli ni na ni buikalabelo ku Mufani wa bupilo

Ka silimo sa 1996, ne ni i zo fumaneha kwa mukopano wa macaba wa Lipaki za Jehova o ne u ezelizwe mwa tolopo ya Tallinn, mwa Estonia, bukaufi ni libapalelo mo ne ni ezezanga papali ya ku matisa mitututu. Kwa mukopano wo, ne ni boni batu ba ba zwa mwa linaha ze shutana-shutana inze ba swalisana hande ka kozo. Ka mutala, musali yo muñwi wa Paki ha naa latehezwi ki sikwama sa hae, ne ni nahanile kuli ha naa ku si fumana. Kono hamulaho wa nakonyana feela, Paki yo muñwi a nopa sikwama seo ni ku si kutisa ku musali yo ku si na nihaiba nto iliñwi ye ne tondahalile mwateñi. Taba yeo ne ni komokisize hahulu! Na fita fa ku utwisisa kuli kaniti luli Lipaki za Jehova ba pila ka ku lumelelana ni lika ze ba ituta mwa Bibele. Naa ni bo Evija lwa zwelapili ku ituta Bibele, mi ka 1997, lwa kolobezwa ni ku ba Lipaki za Jehova.

MO NI TUSELIZWE:

Balikani ba ka ba bañwi ba shwile bakeñisa ku matisa mitututu ka lubilo lo lu tuna hahulu ni ka ku tokwa tokomelo. Ku ituta Bibele ku ni tusize ku ziba kuli ni na ni buikalabelo ku Mufani wa bupilo, yena Jehova. Ku bonahala kuli ku ba ni zibo yeo ki kona ko ku ni tusize ku babalela bupilo bwa ka.

Na ni bo Evija lu bile ni tohonolo ya ku sebeza sina likombwa za ka nako kaufela ka lilimo zee ne fa ofisi ya Lipaki za Jehova mwa Riga. Ka nako ya cwale, lu na ni tabo ya ku uta mwanaa luna wa musizana Alise, ni ku mu luta ku lata Jehova. Hape ni na ni tohonolo ya ku beleka lizazi li liñwi mwa sunda fa ofisi ye ñwi ya Lipaki za Jehova fo ku eziwa musebezi wa ku toloka, mi fateñi ni ezanga musebezi wa ku lukisa limota ni lika ze ñwi ze sinyehile. Ni banga ni tabo ye tuna bakeñisa kuli ni itusisa hande buikoneli bo ne ni bile ni bona kwa bwanana ku peta misebezi yeo! Ni sa shakutulanga lika mi hamulaho ni ku li kutiseza mo ne li inezi.

Ni itebuha hahulu tohonolo ye lu na ni yona mwa lubasi ya ku kutaza za Mulimu a nosi wa niti, mi tohonolo yeo i tahile bakeñisa ku ituta Bibele. Kaniti, sepiso ya kuli ku ka ba ni paradaisi ne i ni tusize ku cinca mupilelo wa ka!