Emoniseli 2:1-29

2  “Komelá anzelu+ ya lisangá ya Efese+ ete: Moto oyo asimbi minzoto nsambo+ na lobɔkɔ na ye ya mobali, oyo azali kotambola na katikati ya bitɛlɛmiselo ya miinda nsambo ya wolo,+ alobi makambo oyo:  ‘Nayebi makambo oyo osalaka,+ mpe mosala na yo ya makasi mpe ezaleli na yo ya koyika mpiko, nayebi mpe ete osepelaka na bato mabe te, mpe omekaka+ bato oyo balobaka ete bazali bantoma,+ kasi bazali bantoma te, mpe omoni ete bazali bato ya lokuta.  Ozali mpe koyika mpiko,+ mpe ondimi komona mpasi mpo na nkombo na ngai+ mpe olɛmbi te.+  Atako bongo, nazwi yo mabe na likambo oyo: otiki bolingo oyo ozalaki na yango liboso.+  “‘Yango wana, kanisá lisusu esika ozalaki liboso okwea, mpe bongolá motema+ mpe salá misala ya kala. Soki osali bongo te, nakoyela yo,+ mpe nakolongola etɛlɛmiselo ya miinda na yo+ na esika na yango, soki obongoli motema te.  Atako bongo, ozali na eloko oyo: oyinaka+ misala ya mwa lingomba ya Nikolausi,+ oyo ngai mpe nayinaka.  Moto oyo azali na litoi ayoka oyo elimo+ ezali koloba na masangá: Oyo alongi+ nakopesa ye nzela ya kolya mbuma ya nzete ya bomoi,+ oyo ezali na paradiso ya Nzambe.’  “Mpe komelá anzelu+ ya lisangá ya Simirna ete: ‘Moto ya Liboso mpe Moto ya Nsuka,’+ oyo akufaki mpe azongaki lisusu na bomoi,+ alobi makambo oyo:  ‘Nayebi bolɔzi na yo mpe bobola na yo—kasi ozali mozwi+—mpe kofinga ya bato oyo bazali koloba ete bazali Bayuda,+ nzokande bazali Bayuda te kasi bazali nde sinagoga ya Satana.+ 10  Kobanga te makambo oyo elingi kokómela yo.+ Talá! Zabolo+ akokoba kobwaka bamosusu na bino na bolɔkɔ mpo bómekama mpenza komekama,+ mpe mpo bózwa bolɔzi+ mikolo zomi. Zalá sembo ata tii na liwa,+ mpe nakopesa yo motole ya bomoi.+ 11  Moto oyo azali na litoi ayoka+ oyo elimo+ ezali koloba na masangá: Oyo alongi,+ liwa ya mibale+ ekosala ye mabe ata moke te.’ 12  “Mpe komelá anzelu ya lisangá ya Pergame ete: Moto oyo azali na mopanga ya molai oyo epeli makasi mpe ya mino mibale+ alobi makambo oyo: 13  ‘Nayebi esika ofandi, elingi koloba, esika kiti ya bokonzi ya Satana ezali; mpe atako bongo ozali se kosimba nkombo na ngai makasi,+ mpe owangani kondima na yo epai na ngai te,+ ata na mikolo ya Antipasi, motatoli na ngai,+ moto na ngai ya sembo, oyo babomaki+ na miso na bino, esika Satana afandi. 14  “‘Kasi nazwi yo mabe na mwa makambo oyo: ozali na bato kuna oyo basimbi makasi mateya ya Balaama,+ oyo ateyaki Balake+ atyela bana ya Yisraele eloko oyo ezali kobɛtisa libaku, mpo bálya biloko oyo epesami mbeka na bikeko mpe básala pite.+ 15  Bongo, yo mpe ozali na bato oyo basimbi makasi mateya ya mwa lingomba ya Nikolausi.+ 16  Yango wana, bongolá motema.+ Soki osali bongo te, nakoyela yo nokinoki, mpe nakobunda na bango etumba+ na mopanga molai ya monɔkɔ na ngai.+ 17  “‘Moto oyo azali na litoi ayoka oyo elimo ezali koloba na masangá:+ Moto oyo alongi+ nakopesa ye ndambo ya mana oyo ebombami,+ mpe nakopesa ye libanga ya mpɛmbɛ, mpe na libanga yango nkombo moko ya sika+ ekomamá oyo moto moko te ayebi longola kaka moto oyo azwi yango.’+ 18  “Mpe komelá anzelu ya lisangá ya Tyatire+ ete: Mwana+ ya Nzambe, oyo azali na miso lokola lolemo ya mɔtɔ,+ mpe makolo na ye ezali lokola motako ya pɛto,+ alobi makambo oyo: 19  ‘Nayebi makambo oyo osalaka, mpe bolingo na yo+ mpe kondima na yo mpe mosala na yo mpe ezaleli na yo ya koyika mpiko, nayebi mpe ete makambo oyo ozali kosala+ sikoyo ezali mingi koleka oyo ya kala.+ 20  “‘Nzokande, nazwi yo mabe na likambo oyo: otikeli mwasi oyo Yezabele+ nzela, oyo amibengaka mosakoli, mpe ateyaka+ mpe akosaka baombo na ngai+ mpo básala pite+ mpe mpo bálya biloko oyo epesami mbeka na bikeko.+ 21  Mpe napesaki ye ntango mpo abongola motema,+ kasi azali kolinga te kobongola motema ete atika pite na ye.+ 22  Talá! Etikali moke nabwaka ye na mbeto ya maladi, mpe nayokisa baoyo bazali kosala ekobo na ye bolɔzi monene, soki babongoli mitema te ete bátika misala na ye. 23  Mpe nakoboma bana na ye na bolɔzi ya liwa, bongo masangá nyonso ekoyeba ete ngai natalaka bangɛi mpe mitema, mpe nakopesa bino moto na moto na kolanda misala na bino.+ 24  “‘Kasi nazali koloba boye epai ya bamosusu na bino oyo bazali na Tyatire, baoyo bazwi liteya yango te, baoyo bazangaki koyeba “makambo mozindo ya Satana,”+ ndenge bango balobaka: Nazali kobakisela bino kilo mosusu te.+ 25  Kaka nde, bósimba makasi eloko oyo bozali na yango+ tii nakoya. 26  Mpe moto oyo alongi mpe abateli misala na ngai tii na nsuka+ nakopesa ye bokonzi likoló ya bikólo,+ 27  mpe akokamba bato na lingenda ya ebende+ bongo bakopanzana lokola bambɛki ya mabele,+ ndenge ngai mpe nazwaki bokonzi epai ya Tata na ngai, 28  mpe nakopesa ye monzoto ya ntɔngɔ.+ 29  Moto oyo azali na litoi ayoka oyo elimo+ ezali koloba na masangá.’+

Maloba na nse