Isaias 39:1-8

39  Iti dayta a tiempo nagipatulod ni Merodac-baladan+ nga anak ni Baladan nga ari ti Babilonia+ kadagiti surat ken maysa a sagut+ ken Ezekias, kalpasan a nangngegna a nagsakit ngem napigsa manen.+  Gapuna ni Ezekias nangrugi nga agrag-o gapu kadakuada+ ket impakitana kadakuada ti balay ti gamengna,+ ti pirak ken ti balitok ken ti lana ti balsamo+ ken ti nasayaat a lana ken ti intero a pagidulinanna kadagiti armas+ ken isuamin a masarakan kadagiti gamengna. Awan idi ti banag a saan nga impakita kadakuada ni Ezekias iti bukodna a balay+ ken iti intero a pagturayanna.+  Kalpasan dayta ni Isaias a mammadto simrek a napan ken Ari Ezekias ket kinunana kenkuana:+ “Ania ti kinuna dagitoy a lallaki, ket manipud sadino nga immayda kenka?” Gapuna kinuna ni Ezekias: “Manipud iti adayo a daga immayda kaniak, manipud iti Babilonia.”+  Ket kinunana: “Ania ti nakitada iti balaymo?”+ Iti daytoy kinuna ni Ezekias: “Isuamin nga adda iti balayko nakitada. Awan idi ti banag a saanko nga impakita kadakuada kadagiti gamengko.”  Ni Isaias kinunana ita ken Ezekias:+ “Denggem ti sao ni Jehova ti buybuyot,  ‘Adtoy! Um-umayen dagiti aldaw, ket isuamin nga adda iti bukodmo a balay ken indulin dagidi ammam agingga itoy nga aldaw pudno a maipanto idiay Babilonia.’+ ‘Awanto ti mabati,’+ kinuna ni Jehova.  ‘Ket maipanawto+ ti dadduma iti bukodmo nga annak nga agtaudto kenka, isuda a pagbalinamto nga ama, ket pudno nga agbalinda nga opisial ti paraangan+ iti palasio ti ari ti Babilonia.’”+  Iti kasta ni Ezekias kinunana ken Isaias: “Ti sao ni Jehova a sinaom ket naimbag.”+ Ket kinunana: “Agsipud ta ti talna ken kinapudno+ agtultuloyto iti mismo nga al-aldawko.”+

Footnotes