Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

Bibliagine ¿nue igi soglenai?

 CAPÍTULO 12

Igi daed Bab Dummad anmar abege

Igi daed Bab Dummad anmar abege
  • ¿Igi nabir be Bab aiga gusale?

  • ¿Igi Nia benig sogdimoga?

  • ¿Igi daed Jehová anmar abesuli?

  • ¿Igi be Bab igarba gudi gusale?

1, 2. Doamala e aimar nueganye Jehová sogsa.

¿DULE igiidi be aiga be imasale? Dule beyob binsaedi, be ibmar abeged abemogadi, geb beyob damogad be aiga be imasaled. Dule nued daed bur be aigala gued be abesaled, dule nued emar aggwed geb wissur emar yardagged.

2 Dulemar buggualid aggale Jehová na dulemar egwamaid e ai nuedga guega. Be daggena ebbenne sogsad Abrahán an aiye (Isaías 41:8 geb Santiago 2:23 absogo). Jehová sogsad an nued David dagye, ar dulemar wegidaed Jehová sabdaed (Gusmalad 13:22). Bibliagi soglenabalid Bab Dummad Danielga sogsaye an “nue be sab[ye]” (Daniel 9:23).

3. ¿Ibiga Jehová abar dulemar e aiga imasdae?

3 ¿Ibiga Jehová sogsa, Abrahán, David geb Daniel, an aimarye? Weyob Abrahánga sogsad: “An bega ibmar sogsadyob be imagsa[d]” (Génesis 22:18). Degsoggu Jehová, dulemar eba ibmar imagmalad binardaed. Israel dorganga weyob sogsabalid: “An sogedba be[mar] damaloye. Adi, ani an bemar Bab Dummadga guegarye, degine, bemar, an dulamarga gumarmogagarye” (Jeremías 7:23). Be, Jehová sogedba ibmar imagmodibe, Jehová, be aiga gumogoed.

 JEHOVÁ NA E AIMAR BENDAGGED

4, 5. ¿Igi Jehová, e neggwebur bendagmai?

4 Jehová aiga guedi nuedid. Bibliagi soglenaid Jehová dulemar eba nanaid bela belad bendagdaye (2 Crónicas 16:9). ¿Igi Jehová nabir be bendasmogale? Weyob imasarye Salmo 32:8 gine sognaid: “Ani an be odurdaggoed, ani an bega sogoed, ibu igarba be nanaoe, ani an bega binsaed uggoed, ani an begi nagguledii guoed”.

5 ¡Be iddogena Jehová sabedgi be bendaggoye sogmaid! Jehová bega binsaed uggoedid, be eba igar imagdibe, be bendagmaoed. Bab be bendagbied bega neg undar guardibe mer be dogdar buggib binsadi guega (Salmo 55:22 absogo). Degsoggu Jehovága be arbamodibe, salmo narmasadyob be sogmogoed: “Gusgu Bab Jehováse an idagged, ar anba gudi guad. Ar an yalaba gwissigusoggu, dule gwen an oaggalogosulid” (Salmo 16:8; 63:8). Degsoggu, Jehová nabir be bendagged be e igarbali gudi guega. Auggine bad be wisid, Bab isdarad gudimogad, aadi abesulid, be, Babba daed.

IGI NIA SUNMAGDII

6. ¿Igi Nia, dulemarnig sogdi?

6 Capítulo 11 gine anmar durdasad, Nia sogsaye Jehová neg sema guedsurye. Sogsabalid gadi gaggansaye, dule isganaye, abesurye Adán, Evabogwa na wargwengi sogmaladi ibu ibmar nuedi, geb ibu ibmar isgana. Adán, Evabogwa Babgi yolesmalad sorbali, burwigan niggudmalad. Geb de unni Nia soggarbalid dulemar nuedgi Babga arbadisurmarye. Sogsayob iddolleged: “Dulemar Babga arbadimaladi sabedba ega arbadisurmalad. Ar anga sogmalale, Babgi dulemar obanye, doa duledibe nabir an Babgi obaned”. Jobga neg gagasadba mag dagleged Nia nabir na gordiye bie. Degid ¿Job doa sunna, geb ibiga Nia ibmar sogdiidba galearmoga?

7, 8. a) ¿Ibigala Job bamaladba bur dule nuedye soglesa? b) ¿Ibu bin unnila Job Babga arbaenye Nia sogsa?

7 Job gudi gusad aggale 3.600 años gussaaled. Job dule  nuedinad, aaga Jehová weyob sogsad: “¿An mai Job be dagsa? ¿Igi gudii be dagge? Ar we nabneggine, dule Jobyobidsulid. Jobde angi gwen yoledisulid, an dobeggwaa nanadiid, igar isganaba nanadisulid” (Job 1:8). Degsoggu Jehová nued Job dagsad.

8 Nia soggalid, Job ibmarbin unnila Babga arbaye, weyob Jehovága sogsad: “Ar melle aggar guega, be nued aggwediid. Ar ega e mimmigana be nue sabgudibalid. Ar bela e ibmar niggadi, ega be nued aggwedibalid. Agala, ega be bela bela e ibmar imagged nasguega imagdibalid. A ulale, Job we nabneggine, moli bebe niggamalad, degi, sibadmar nue niggad. Nabbira an bega soged, ar be Job sabsur imagdibe, e ibmar niggadi bela e ibe osulodibe, be dagsaled, ar be asabin begi sabsuli ulusaled” (Job 1:10, 11).

9. ¿Igi Jehová, Nia abin imasa, Nia egi obinbi guargu, geb ibiga deyob imasa?

9 Nia sogsad, Job Babga arbaye e bendagmaidba, deyobsulile ega arbassulirye. Sogsabalid Jobga neg undar gualir Babgi agbidderye. ¿Igi Jehová, Nia abin imasa? Ar Nia sogsasoggua Job ibmarbin Babga arbadiye, Nia, Job wilub daggesoggargua, Jehová aggar ega sogsasulid. Ar Jehová wisinad degiile geb nue mag daglegoe bule Job e sabedba ega arbadidibe.

JOBGA NEG GAGALEDED

10. ¿Igi Jobga neg gagalesa, degi inigwale ibu Job imassuli?

10 Abga Nia, Jobga yog neg gagaaled. Abar e molimar e i addursalegega imasad, geb abar e i oburgwisa geb bergwablesaar ega arbamalad ei oburgwisbalid. Aa ular Job mani galagguded. Aa sorba, Nia gannar Jobga neg gaganonibalid, e burwigan e anbegwadi e i oburgwenonibalid diburwa nasgu. Yeer neg ega gagales inigwale, “degidde, Job, weyob ibmar gusadgine, Bab Dummadga sogsasulid, ibiga deyob be an imagsaye. Job, Bab Dummadgi gwen yolessulid” (Job 1:22).

11. a) ¿Igi Nia Jobnig sogsabali, geb igi Jehová Nia abin imasa? b) ¿Job ibu imassuli egi boni dummad yolenonigu?

 11 Degi inigwale Nia galaggussulid. Nia binsasar gebed Job bai iddossurye ibmar surgusadba, geb ega arbamalad burgwisadba, geb e mimmigan burgwismarbalidba, auggine Jobginsunna boni yolenoniggirdina Babgi agbidderye. Degsoggu, Nia, Jobgi boni dummad yoe soggargua Jehová Nia gassurbalid. Degi inigwale, Jobdi bibbisaar Bab bengussulid. Aaga Job weyob sogsad: “An ibmar oaggalossurye” (Job 27:5).

Bab, Job bendasad egi bangussulidba

12. ¿Ibu Job imasa wisgulegega Nia gaggansadiye?

12 Job wissulinad Nia egala neg gaganaidye. Ar wissulinsoggua igi Nia Jehovánig sogdii, binsasad Bab ega neg oaggalonaye (Job 6:4; 16:11-14). Degi inigwale, Job Jehovági bangussulid. Job Babgi bangussulidba mag daglesad Nia gaggansadiye sogsagu Job unnila ibmar binale Babga arbadiye.

13. Job, Jehovági bangussulidba ¿ibu Jehová imagnoniggi?

13 Job bibbisaar Jehovági bangussulidba, emidi nabir Jehová, Nia abin imaggoed. Degsoggu Job nue Jehová ai nuedinad. Egi bangussulidba Jehová, Job bendasad (Job 42:12-17).

¿IGI NIA BENIG SOGMOGA?

14, 15. ¿Ibiga anmar soge igi Nia, Jobnig sogsa bela dulemarnig deyob sogsamoye?

14 Nia sogsagua nabir an dule Babgi obanye, unnila Jobnigbii sogsasulid. Bela anmarnig deyob sogsamogad. Deyob Bibliagi soglenaid Proverbios 27:11 gine: “Massi, dule binsaed niggaa be dae, weligwar be an imagge. Adi, an deebali, mesagwar an imagdimalad gayamaggoed”. Job burgwisad sorba we narmaglesad, degsoggu mag dagleged Nia anba Babgine issaggwa sunmagdii, anba Babga arbamaladgi issaggwa sunmagdibalid. Jehová sogedba anmar daele, anmar, Jehová bendagnamogad Nia abin saega, geb anmar, Jehová yeer oiddonabalid. ¿Igi bedina we ibmarsig binsamoga? Nia  abin imaggegala be na daed ogwae dagledago inigwale, be yeer iddosmogaled be, Nia abin imagmodibe.

15 Be daggena Nia sogsad: “Ar dule e san bendaggegala, na e ibmar niggad bela ugdaed” (Job 2:4). Nia unnila Jobginbi issaggwa sunmagsasulid. Sogsagua “dule[ye]”, mag iddolleged, bergwable dulemargi sunmagnainad. Degsoggu we ibmargi nueggwa anmar binsaed abelemogad. Ar anba Nia, benig sogmogad bede Babgi bangusmogarye. Ar Nia abeged, bega neg undar gualile, be Babgi bangumogad, mer bar be Bab igarba daega. ¿Ibu Nia sun imasale Babgi be obanega?

16. a) ¿Ibu Nia imagdae Babgi dulemar obanguega? b) ¿Ibu Nia imasale Babgi be obanega?

16 Capítulo 10 gine anmar durdasad Nia yosgu ibmar imagye Babgi dulemar obanguega. Inbaggwa “assumigur nono wawaad uurmagdiiyob be ebilis gudiid[aed]. Dule amidiid[aed], doa gunnodibeye” (1 Pedro 5:8). Aaga be aimar, be gwenadgan geb dule bamaladi, Biblia durdagnaidba begi agbiddemalale, mag be daggoed Nia weyob bega neg imaggali (Juan 15:19, 20). * Inbaggwa Nia yamo na “ángel neg mee saedga na [...] obinyeda[balid]” (2 Corintios 11:14, Bab Dummad Jesucristoba Igar Mesisad Garda [NVS]). Nia Babgi be obanega sun ibmar isgana ibmar nuedyob dagle imagged. Anba sun binsaega be imagbalid, an dule nuedsursoggua Jehová nued an daggosurye (Proverbios 24:10). Ar Nia abeged bega neg undar guardibe, Babgi be yog banguar guedi. Aaga inbaggwa na “assumigur” emar gunbi uurmagdiidaeyob na imagdaed, sulirdi yamo na “ángel neg mee saedga na [...] obinyeda[balid]”. ¿Igi be Jobyobi Nia abin imasmogale? ¿Igi mag daglegoe be Babba nue namoga?

 ANMAR, BAB IGARBA DAED ABELEGE

17. ¿Ibu ulale bur anmar, Jehová sogedba ibmar imagdae?

17 Be, Bab sogedba nanadiile be nabir Nia abin imagmogoed. ¿Anmar ibu imagger gebe? Bibliagine weyob soglenaid: “Be Bab Dummad Jehová bela belad be gwagegi, [...] degine, bela be ganguedgi be sabguoed” (Deuteronomio 6:5). Be bur bule Jehová sabgudele, be bur bule eba ibmar imadbaloed. Aaga apóstol Juan sogsad: “Bab Dummad sabgulegedi, E Igar Mamaidba nanalegedgi sabguleged, ar E Igar Mamaid duddusursulid” (1 Juan 5:3).

18, 19. a) ¿Ibu igarmar Jehová anmarga mesisa? (Recuadrogi naid absogo “ Jehová ibmar isdar dagged obano”) b) ¿Igi anmar wisi Bab anmarga sogmasuli ibmar undar gued imaggedse imagmaloye?

18 ¿Jehová ibu igarmar anmarga mesisa? Abar e igarmar sognaid, igi dule daer Jehová nued dagsuli. Daggena recuadrogine sognaid “ Jehová ibmar isdar dagged obano”, aagi soglenaid, Biblia igi daed nuedsurye soge. Sun be binsaed abar aagi ibmar soglenaid gwen aggar an dagsurye. Auggi nueggwa Bibliagi soglenaidgi be binsaddibe, be mag iddogoed binsa Jehová anmarga igar mesissuli. Sun be daed ogwae be dagledagoed, sun bega ibgwensur guosulid. Degi inigwale, ebinsao Bab igarba damaladi nued gudimalad, yeer iddodimalad (Isaías 48:17, 18). Be nabir deyob gudi gumogad. ¿Ibigala anmar wisi be nabir deyob gudi gusmogarye?

19 Ar anmar geg ibmar imaggele Jehová anmarga sogosulid be imagye (Deuteronomio 30:11-14 absogo). Ar Jehovádina wisid anmar ibu ibmar nabir imagge geb ibu ibmar anmarga undar gubali (Salmo 103:14). Geb nabir anmar ogannobalid, ebali anmar ibmar imaggega. Aagala apóstol Pablo weyob narmasad: “Be isguedgi wilubdaglear sogele, be binsao, we wilubdaglegedgi, dule baigan wilubdaglesmoye. Ar Bab Dummad gwen galaggumaisursoggu, wilubdagleged anmarga nagumaid ise anmargi obidsa imagged imaggosulid. Isguedgi wilubdagleged anmargi noni sogele, Bab  Dummad anmarga igar egabaloed, adi, anmar wilubdaglegedgi mer galagguega, gannarbaa gudii guegar” (1 Corintios 10:13). Degsoggu anmar bendaggegala Jehová sun na e “gangued” anmarga ugged (2 Corintios 4:7).

¿BAB DUMMAD IGI DAED ANMAR ABEGE?

20. ¿Bab Dummad aigala guega igi daed be abelemoga, geb ibiga deyob daed nue abelege?

20 Jehová aiga guega unnila Jehová ibmar isdar daggedginbii bangued unnisulid. Anba anmar, Jehová ibu nued  dagge imagbalir gebed (Romanos 12:9).  ¿Be nued iddosulile dulemar beyob binsaer, be ibmar imagged imagmogar, geb beyob nued damogar? Gwendina. Jehová deyob iddodamogad. Degsoggu ibu ibmar Jehová nued dagge be aa ibmar nued dagmogo. Salmo 15 gine soglenaid Jehová, dulemar igi damalad e aimarye soge, aagine soglenabalid, ibu Jehová nued dagdae (Salmo 15:1-5 absogo). Jehová aimala weyob damaloye Bibliagi soglenaid: “Dule sabee nanae imagged. Weligwar iddoge imagged. Ulubgi bogidig iddoge imagged. Uggurmaggar ibmar imagsuli imagged. Yeer  iddogedgi dulemar bendagge imagged. Emargi nueddae imagged. Bab Dummadgi bensulidae imagged. Binnalegwadgi ibmar sae imagged. Duggin na san bargae imagged” (Gálatas 5:22, 23).

21. Jehová igi daed be abege, aaba be daega, ¿ibu be bendaggoe?

21 Be bali bali Biblia absogele, geb nueggwa be, Biblia durdagbalile, be durdaggoed igi daed Jehová nued dagge. We ibmar durdagmaidba, be Jehováyob binsadamogoed (Isaías 30:20, 21). Bur nue be, Jehová sabgudele, e igarmargi bangubi be iddogosulid.

22. ¿Ibiga nuedi be Jehovába damogadi?

22 Jehovába igar imagged ibgwensursulid, eba daegala anmar alamagmogar gebed. Bibliagine soglenaid dule na nue e daed ogwadele, mor isgana mideyobye, geb mor nued aa sorbali yodeyobye (Colosenses 3:9, 10). Be daggena salmo narmasad weyob Bab igargi sunmasad: “Ar dule aa Gaya burbaba ibmar imaggele, buggidar ibmar nuegan nigguoed” (Salmo 19:11). Degsoggua be, Bab igarba damogale, buggidar ibmar nuegan be niggumogoed. Degiile be, Nia abin imagmogoed, Nia gaggansadiye, geb bebali Jehová yeer iddomai gumogoed.

^ parr. 16 Soglesulid bela dulemar begi agbiddemalale, Nia wemarga sogdiye. Auggi Nia bela neg isgusnaid e dummadsoggua, belasaar dulemar Nia sogedba ibmar imagdimalad (2 Corintios 4:4; 1 Juan 5:19). Degsoggu Babba be daedba dulemar nued be daggosulid geb aa ulale abar begi agbiddemaloed.